Mandatum si­joi­tus­kohtee­na

Mandatum si­joi­tus­kohtee­na

Rahan ja hengen erikoisosaaja 

 

Mandatum on yksi Suomen johtavista finanssipalvelujen tarjoajista. Se yhdistää rahan ja hengen erikoisosaamisen. Yhtiön kasvun mahdollistajina toimivat vahva markkina-asema, maineikas brändi, osaava henkilöstö sekä onnistuminen sijoitustoiminnassa. Mandatumilla on hyvät edellytykset edistää potentiaalista tulevaa kasvua ja arvonluontia.  

Mandatumin johdon näkemyksen mukaan yhtiöllä on merkittäviä kasvumahdollisuuksia palkkiotuottoisissa ja vähän pääomaa sitovissa eläke-, säästö- ja riskivakuutustuotteissa sekä institutionaalisessa varainhoito- ja omaisuudenhoitotoiminnassa. Mandatumin uusmyynti keskittyy ainoastaan sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, varainhoitopalveluihin ja henkilöriskivakuutuksiin. Yhtiön strategia keskittyy ensisijaisesti sen kattavan tuote- ja palvelutarjoaman parantamiseen ja ristiinhyödyntämiseen. 

Varainhoito-, yritys- ja henkilöasiakkaat saavat Mandatumista laajan valikoiman toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluja. Yhtiö pystyykin palvelemaan suurta osaa Suomen henkivakuutus- ja sijoitusmarkkinasta. Sillä on noin 20 000 suomalaista yritysasiakasta ja noin 330 000 henkilöasiakasta. 

Mandatumin keskeisenä menestystekijänä on monipuolisen palvelutarjoaman tarkka kohdennus eri asiakassegmenttien tilanteisiin ja tarpeisiin. Toimintamallilla pyrimme tuottamaan jatkossakin tavoiteltua lisäarvoa sekä asiakkaille että yhtiön liiketoiminnalle. Tuotteiden ja palveluiden jakelussa Mandatumin tärkein vahvuus on osaava myynti- ja asiakassuhdehenkilöstö. 

Mandatum lukuina 

 

Hallinnoitavat asiakasvarat 12,5 mrd. euroa
(31.3.2024) 

Nettomerkinnät 246 milj. euroa 
(31.12.2023−31.3.2024) 

Laaja tulos ennen veroja 0,08 euroa per osake
ja oma pääoma 3,26 euroa per osake
(31.12.2023−31.3.2024)

Maksetut osingot yhteensä noin 500 milj. euroa 
vuosina 2021−2023 

Vakavaraisuussuhde 216,5 % 
(31.3.2024) 

Mandatumin liiketoiminta koostuu neljästä eri segmentistä 

 

Varainhoito on kasvualue 

Mandatum keskittyy kasvattamaan hallinnoitavaa varallisuuttaan ensisijaisesti varainhoitosegmenttiä kasvattamalla. Varainhoitoasiakkaisiin kuuluvat suomalaiset ja pohjoismaiset institutionaaliset asiakkaat sekä erittäin varakkaat ja varakkaat yksityishenkilöt, joille yhtiö tarjoaa palveluita ja tuotteita eri omaisuusluokissa.  

Tavoiteltu kasvu mahdollistetaan varmistamalla markkinoiden johtava asiakaspalvelukokemus sekä asiakkuuksien hankinta ja palvelu yli segmenttirajojen.  Mandatum-konsernin hallinnoitavasta kokonaisvarallisuudesta tällä hetkellä yli 90 % tulee Suomesta, mutta yhtiö on onnistunut hankkimaan myös Ruotsista ja Tanskasta useita merkittäviä institutionaalisia asiakkaita. 

Mandatumin sijoitustoiminnan osaaminen perustuu pitkään sijoitustoiminnan perintöön ja vahvaan sijoitustuottojen historiaan* erityisesti korko- ja luottomarkkinoilla. 

*Mandatumin alkuperäisen laskuperustekorkoisen vakuutuskannan 
ja osakkeenomistajien varoille saatu mediaanituotto oli 6,7 prosenttia vuosina 2013–2022.
 

Laaja sijoitus­osaami­nen ja pitk√§ ko­kemus

Markkinajohtaja yrityssegmentissä*

Mandatumin yritysasiakkaisiin kuuluu suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä sekä yrittäjiä. Näille asiakkaille yhtiö tarjoaa sijoitussidonnaisia ryhmäeläkevakuutuksia, yksilöllisiä eläkevakuutuksia, ryhmäriskivakuutuksia, yksilöllisiä riskivakuutuksia sekä palkitsemis-, henkilöstörahasto- ja eläkesäätiöpalveluja. Yritykset ja yrityspäättäjät, joilla on ylimääräistä varallisuutta, ovat myös potentiaalisia varainhoitoasiakkaita. 

Merkittävä markkina-asema yrityssegmentissä* tarkoittaa samalla laajaa kontaktipintaa suomalaisiin yrityspäättäjiin. Se puolestaan mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden ristiinmyynnin osana kokonaisasiakkuuden hoitoa ja kasvattamista. Esimerkiksi tällä hetkellä noin 70 prosentilla Mandatumin varainhoitoasiakkaista on jokin yritysyhteys. Johdon arvion mukaan yrityssegmentti mahdollistaa Mandatumille pääsyn merkittäviin uusiin ja vakaisiin asiakasvirtoihin. *Perustuu vuoden 2023 markkinaosuuksiin yritysvakuutuksissa ja eläkkeissä (Finanssivalvonta). Mandatumilla on noin 47 prosentin markkinaosuus yritysasiakkaiden sijoitussidonnaisten ryhmäeläkkeiden ydinmarkkinoilla. Osuus on laskettu ottaen huomioon tiedot Mandatumin omasta maksutulosta sekä toimialan tilastoidusta maksutulosta. 


 

Henkilöasiakkaita palvellaan kumppanien kautta ja suoraan 

Henkilöasiakkaat saavat Mandatumista muun muassa kuoleman, työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden kattavia yksilöllisiä henkilöriskivakuutuksia sekä digitaalista varainhoitoa ja sijoitusratkaisuja. Lisäksi Mandatum tarjoaa henkilöasiakkaille pääsyn yli  70 000 sijoitusinstrumenttiin Saxo Bankin kaupankäyntialustojen kautta. Henkilöasiakkaille suunnatut vakuutus- ja sijoitusratkaisut jaellaan pääasiassa Danske Bankin kanssa solmitun kumppanuuden kautta sekä suoraan Mandatumin oman puhelinmyynnin sekä digitaalisen myynnin kautta.  

Laskuperustekorkoisen vakuutuskannan tehokas hoito pääoman tuottamiseksi ja kasvualoitteiden rahoittamiseksi

Mandatum on viime vuosina pystynyt luomaan vahvaa riskikorjattua sijoitustuottoa* laskuperustekorkoisen vakuutuskannan vastuiden ja osakkeenomistajan varojen katteena oleville varoille.  Lisäksi Mandatumin strategiana on ollut nopeuttaa laskuperustekorkoisen kannan pienenemistä. Yhdessä nämä tekijät ovat mahdollistaneet vakaan osinkokassavirran sekä kasvualoitteiden rahoituksen sekä ylläpitäneet vankkaa vakavaraisuutta.  

Kohonnut yleinen korkotaso on mahdollistanut Mandatumille laskuperustekorkoisen vakuutuskannan vastuiden ja osakkeenomistajien varojen katteena olevan sijoitusomaisuuden huomattavan riskiprofiilin vähentämisen kasvattamalla suojausastetta ja allokaatiota korkosijoituksiin. 

*Mandatumin alkuperäisen laskuperustekorkoisen vakuutuskannan ja osakkeenomistajien varoille saatu mediaanituotto oli 6,7 prosenttia vuosina 2013–2022.

 

Mandatumin vakavaraisuusaseman kehitys (Miljoonaa euroa, tilintarkastamaton) 1 Mandatumin vakavaraisuusaseman kehitys (1).pngvuoden 2001 ja vuoden 2023 välillä (Miljardia euroa, tilintarkastamaton) 1

 

Vastuiden historiallinen kehitys.png

MANDATUMIN KESKEISET VAHVUUDET

1. Yksi johtavista finanssipalvelujen tarjoajista, jolla on vahva brändi ja arvonluontimalli 

2. Laaja ja toisiaan tukeva tuotetarjoama sekä vahva oma jakeluvoima 

3. Houkutteleva taloudellinen tuotto- ja potentiaalinen kasvuprofiili yhdistettynä vankkaan taseeseen ja vakavaraisuusasemaan 

4. Erittäin kokenut johto, jota tukevat ammattitaitoiset työntekijät 

5. Mandatumin keskeisimmät arvoajurit 

Arvoajurit

Mandatumin keskeisimmät arvoajurit keskittyvät: 

  • nettopalkkiotuottoihin 
  • sijoitustoiminnan tulokseen 
  • riskihenkivakuutusten tuottamaan tulokseen  
  • pääoman vapauttamiseen. 


Nettopalkkiotuotot ja tulos riskihenkivakuutuksista ovat keskeisiä arvoajureita pääomakevyelle liiketoiminnalle, kun taas laskuperustekorollisen vakuutuskannan arvoajureita ovat erityisesti sijoitustoiminnan tulos sekä vapautuva pääoma. 

 

 

Taloudelliset tavoitteet 
 

Mandatumin taloudelliset tavoitteet perustuvat Mandatumin todistettuun kokemukseen ja kasvustrategiaan ja ne on rakennettu pääomanjaon ja pääoma-aseman kestävyyden ympärille. Tätä tukee vähän pääomaa sitovan segmentin tavoiteltu kasvu yhdessä odotettavissa olevan laskuperustekorkoisen kannan supistumisen kanssa.  

Tulevaisuudessa Mandatum pyrkii säilyttämään vakaan taseen ja vakavaraisuusaseman ja mahdollistamaan vakaan osingonmaksun ja strategiset kasvualoitteet vahvalla orgaanisella pääoman tuotolla ja laskuperustekorkoisen vakuutuskannan hallinnoinnilla. 

Vakavaraisuussuhde: Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vakavaraisuussuhdetta, joka on 170 ja 200 prosentin välillä. 

Kumulatiivinen osinko 2024–2026: Mandatum pyrkii jakamaan vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia. 

 

Segmenttikohtaiset taloudelliset tavoitteet 

 

Vähän pääomaa sitova liiketoiminta 

  • Vuotuiset nettomerkinnät: Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista * 
  • Palkkiomarginaali: Mandatum tavoittelee kurinalaiseen hinnoitteluun perustuvaa palkkiomarginaalien kehitystä 
  • Kulu-/tuottosuhde: Mandatum tavoittelee kulu-/tuottosuhteen parantamista ** 


Laskuperustekorkoinen liiketoiminta
 

  • Vastuuvelan kehitys: Mandatum tavoittelee laskuperustekorkoisen vastuuvelan supistamista aktiivisilla salkunhallintaan liittyvillä toimilla. 

 * Perustuu hallinnoitavien asiakasvarojen määrään kauden alussa. 

** Perustuu sijoitusten ja varainhoidon tuottoihin ja kuluihin. 


 

 

Historia

Tutustu Mandatumin historiaan täällä. 

Lue lisää

Historia

Tutustu Mandatumin historiaan täällä. 

Lue lisää
7.3.2024