Strategia

Strategia

Mandatumin strategiana on keskittyä kasvun mahdollistaviin, vähän pääomaa sitoviin liiketoimintoihin samalla, kun pääomia sitovaa laskuperustekorkoista liiketoimintaa pienennetään suunnitellusti.

Mandatumin strategia keskittyy ensisijaisesti kehittämään yhtiön tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja integroimaan niitä toisiinsa. Näin voidaan hyödyntää synergiaetuja ja asiakkaat saavat lisää hyötyä vakuutusten ja sijoitusten hoidon arvoketjussa.  

Merkittäviä kasvumahdollisuuksia on havaittu erityisesti palkkiotuottoisissa ja vähän pääomaa sitovissa eläke-, säästö- ja riskivakuutustuotteissa. Lisäksi merkittävää kasvupotentiaalia on havaittu institutionaalisessa varainhoito- ja omaisuudenhoitotoiminnassa. 

Mandatumin strategia perustuu yhtiön merkittävään markkina-asemaan, vahvaan tavaramerkkiin, kohdennettuihin myyntitoimintoihin, sijoitustoiminnan saavutuksiin sekä erittäin pätevään ja ammattitaitoiseen henkilöstöön. Mandatumin johdolla on vahvaa kokemusta alalta, ja sen tukena yhtiössä työskentelee laaja joukko erittäin ammattitaitoisia työntekijöitä. Yhtiön työntekijät ovat merkittävässä roolissa sekä päivittäisessä liiketoiminnassa, että tulevan strategian toteuttamisessa. 

Yhtiön strategia keskittyy kasvun ajamiseen ja vakaaseen pääoman jakamiseen. Vähän pääomaa sitovien segmenttien osalta Mandatumin strategiana on edelleen skaalata hallinnoitavaa varallisuutta ja kasvattaa palkkioperusteista liiketoimintaa. Laskuperustekorkoisen segmentin osalta Mandatumin strategiana on tuottaa vakaasti pääomaa ja jakaa pääomaa. 

Mandatum tukee eri asiakassegmenttiensä kasvustrategioita segmenttien välisillä ristiinmyyntimahdollisuuksilla. Yhtiö keskittyy kasvattamaan vähän pääomaa sitovaa liiketoimintaansa ja tuottamaan vakaasti pääomaa supistuvasta laskuperustekorkoisesta liiketoiminnastaan. 

Kasvustrategiaa tukevat myös rakenteelliset kasvumahdollisuudet Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiön strategia tähtää lisälaajentumiseen erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Lisäksi sen tavoitteena on tutkia Euroopan liitännäismarkkinoita ja laajentaa yhtiön tuotetarjontaa. 

 

Asiakassegmenttikohtainen strategia 

Mandatum tarjoaa palveluitaan kolmelle asiakassegmentille: yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. 

Mandatum on markkinajohtaja yrityssegmentissä, jossa yhtiön asiakkaisiin kuuluu suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä ja yrittäjiä. Yritysasiakkaille yhtiö tarjoaa sijoitussidonnaisia ryhmäeläkevakuutuksia, yksilöllisiä eläkevakuutuksia, ryhmäriskivakuutuksia, yksilöllisiä riskivakuutuksia sekä palkitsemis-, henkilöstörahasto- ja eläkesäätiöpalveluja. 

Merkittävä markkina-asema yrityssegmentissä tarkoittaa samalla laajaa kontaktipintaa suomalaisiin yrityspäättäjiin. Se puolestaan mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden ristiinmyynnin osana kokonaisasiakkuuden hoitoa ja kasvattamista. 

Yritykset ja yrityspäättäjät, joilla on ylimääräistä varallisuutta, ovat myös potentiaalisia varainhoitoasiakkaita. Esimerkiksi tällä hetkellä noin 70 prosentilla Mandatumin varainhoitoasiakkaista on jokin yritysyhteys. Johdon arvion mukaan yrityssegmentti mahdollistaa Mandatumille pääsyn merkittäviin uusiin ja vakaisiin asiakasvirtoihin. 

Henkilöasiakkaat saavat Mandatumista muun muassa kuoleman, työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden kattavia yksilöllisiä henkilöriskivakuutuksia sekä digitaalista varainhoitoa ja sijoitusratkaisuja. Lisäksi Mandatum tarjoaa henkilöasiakkaille pääsyn yli 70 000 sijoitusinstrumenttiin Saxo Bankin kaupankäyntialustojen kautta. 

Henkilöasiakkaille suunnatut vakuutus- ja sijoitusratkaisut jaellaan pääasiassa Danske Bankin kanssa solmitun kumppanuuden kautta sekä suoraan Mandatumin oman puhelinmyynnin sekä digitaalisten kanavien avulla. Henkilöasiakkaat-segmentin osalta Mandatumin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa entisestään keskeisiä jakelukumppanuuksia. 

Institutionaalisten ja varainhoidon asiakkaiden segmentin osalta Mandatum tavoittelee hallinnoitavien varojen kasvattamista, markkina-aseman vahvistamista ja tuotetarjonnan laajentamista. Mandatumin tavoitteena on toistaa yhtiön suomalainen menestystarina ja laajentua muihin Pohjoismaihin, erityisesti Ruotsiin ja Tanskaan. 

Tutustu Mandatumin konsernirakenteeseen

Tutustu Mandatumin taloudellisiin tavoitteisiin

13.2.2024