Mandatum Oyj: Mandatumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja sen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Pörssitiedotteet 26.2.2024 klo 17:00 EET

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 26.2.2024 klo 17.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan entinen puheenjohtaja Petter Söderström ilmoitti 15.2.2024 eroavansa nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä Solidium Oy:n myytyä kaikki omistamansa Mandatum Oyj:n osakkeet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi kokouksessaan 26.2.2024 keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi Risto Murron. Nimitystoimikunta päätti lisäksi, että Söderströmin eron myötä ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle nimitystoimikunnassa ei toistaiseksi valita uutta jäsentä.

Mandatum Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano:

  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä)
  • Herman Korsgaard, Principal, Altor Equity Partners AS (Altor Invest 8 AS:n nimeämänä)
  • Patrick Lapveteläinen, Mandatum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijaroolissa nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä

Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 31.10.2023 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä (nykyisin kuusi).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki nykyiset jäsenet Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Johanna Lamminen, Jukka Ruuska, Kimmo Laaksonen ja Markus Aho valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Herman Korsgaard.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Patrick Lapveteläisen ja vastaavasti varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin.

Patrick Lapveteläisen on arvioitu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vakituisessa toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Herman Korsgaardin on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii hallituksen puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka osuus yhtiön osakkeista ja äänistä on 15.2.2024 julkaistun liputusilmoituksen perusteella suoraan tai rahoitusvälineiden kautta yli 15 prosenttia. Mainitun rahoitusvälineen mahdollinen osaketoimitus on ehdollinen sille, että Altor Invest 8 AS saa tarvittavat omistajavalvontaa koskevat hyväksynnät. Muut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Mandatum Oyj:n hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty Mandatumin internetsivuilla (https://www.mandatum.fi/konserni/hallinnointi/hallitus/). Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Herman Korsgaardin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Kunkin ehdotettavan hallituksen jäsenen toiminta Mandatum Oyj:n hallituksessa edellyttää, että henkilö täyttää Finanssivalvonnan luotettavuus- ja sopivuusvaatimukset.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Mandatumissa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 47 000 euroa. Mahdollinen valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen. Matkakulut korvattaisiin Mandatumin matkustuspolitiikan mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Mandatum Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaisi yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun vuoden 2024 puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Patrick Lapveteläisen palkitseminen koostuu hallituspalkkion ja kokouspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevan sopimuksen perusteella kiinteästä palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä lisäeläke-edusta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja -politiikkoihin. Tarkemmat tiedot hallituksen päätoimisen puheenjohtajan palkitsemisesta selostetaan yhtiön internet-sivuilla (https://www.mandatum.fi/konserni/hallinnointi/palkitseminen/hallituksen-palkitseminen/).

Patrick Lapveteläinen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta sekä varapuheenjohtajasta. Herman Korsgaard ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 20.3.2024.

 

Lisätietoja

Risto Murto
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh.
+358 10 2440

Timo Vuokila
Lakiasiainjohtaja
Puh: +358 40 535 9299
timo.vuokila@mandatum.fi

Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom@mandatum.fi      

 

Mandatum lyhyesti

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa. mandatum.fi/konserni

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.mandatum.fi


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset