Hallituks­en palkit­seminen

Hallituks­en palkit­seminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista vuosittain. Sampo Oyj:n vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen ja Sampo Oyj:n hallituksen hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaisesti Mandatum Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan hallituspalkkiota ja kokouspalkkiota. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustuspolitiikan mukaisiin matkakorvauksiin.

Hallituksen jäsenten toimikausi on alkanut 1.10.2023 ja se kestää Mandatum Oyj:n ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Mandatum Oyj:n hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta seuraavat palkkiot:

  • kullekin hallituksen jäsenelle 27 000 euron hallituspalkkio, hallituksen puheenjohtajalle 42 000 euron hallituspalkkio ja hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euron hallituspalkkio sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euron kiinteä palkkio;
  • kullekin hallituksen jäsenelle kultakin hallituksen kokoukselta 600 euron palkkio sekä puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle tämän toimiessa puheenjohtajana 1 500 euron palkkio;
  • kultakin tarkastusvaliokunnan kokoukselta kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 600 euron palkkio ja 1 000 euron palkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.

 

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan Mandatum Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen toimikauden perusteella maksettavasta kiinteästä palkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän hankkimansa osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden (2) vuoden ajan. Luovutusrajoituksen voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisemmin, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Tällöin luovutusrajoitus päättyy samanaikaisesti hallitusjäsenyyden päättymisen kanssa.

Hallituksen päätoimista puheenjohtajaa lukuun ottamatta, hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Mandatumiin. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Mandatumin kannustinjärjestelmien piiriin.

 

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Patrick Lapveteläisen palkitseminen koostuu hallituspalkkion ja kokouspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevan sopimuksen perusteella kiinteästä palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä lisäeläke-edusta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja -politiikkoihin. Tarkemmat tiedot hallituksen päätoimisen puheenjohtajan vuoden 2023 palkitsemisesta selostetaan vuoden 2023 Toimielinten palkitsemisraportissa, joka julkaistaan keväällä 2024.

 

Kiinteä palkka ja etuudet

Hallituksen riippumattomien jäsenten päätöksellä hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan kiinteä kuukausipalkka. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu puheenjohtajuuden lisäksi muun muassa Mandatumin strategian kehittäminen ja sijoittajasuhteiden hoitaminen.

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajalle maksettava kuukausipalkka on 25 000 euroa 1.10.2023 alkaen (sis. puhelinetu). Muihin hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle myönnettyihin taloudellisiin etuuksiin kuuluu johdon vastuuvakuutus sekä terveys-, matka- ja tapaturmavakuutus.

 

Muuttuva palkitseminen

Hallitus päättää lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä. Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja ei ole oikeutettu osallistumaan Mandatumin lyhytaikaisiin tai pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin. Hallituksen puheenjohtaja on aiemmin kuulunut Sampo-konsernin johtoryhmään ja hän osallistuu edelleen Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020:1, johon hänet on liitetty vuonna 2020. Osittaisjakautumiseen liittyen kannustinjärjestelmän ehtoja on muutettu siten, että kannustepalkkio määräytyy jatkossa Sammon A-osakkeen ja Mandatum Oyj:n osakkeen arvon kehityksen ja maksettujen osinkojen perusteella. Kannustinjärjestelyn kustannukset hallituksen puheenjohtajan osalta maksaa Sampo Oyj.

 

Eläke

Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi hallituksen päätoiminen puheenjohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen, joka alkaa 60 vuoden iässä. Yhtiön lisäeläkesopimukseen suorittama maksu vuonna 2023 oli 62 500 euroa. Vuoden 2023 maksu perustui ansaintakauteen 1.10.-31.12.2023. 

 

Työsuhteen päättyminen

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsopimus on voimassa määräaikaisesti siihen yhtiökokoukseen saakka, jota ennen päätoiminen puheenjohtaja on täyttänyt 60 vuotta, mutta joka tapauksessa enintään sen ajan, kun Patrick Lapveteläinen toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

4.10.2023