Hallituks­en palkit­seminen

Hallituks­en palkit­seminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen pohjalta. Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2024–2025 palkkioita seuraavasti:

  • puheenjohtajalle vuosipalkkiona 70 000 euroa;
  • varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 60 000 euroa; ja
  • hallituksen jäsenille 47 000 euroa.

Mahdollinen valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen. Matkakulut korvataan Mandatumin matkustuspolitiikan mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Mandatum Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosenttia palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun vuoden 2024 puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Hallituksen päätoimista puheenjohtajaa lukuun ottamatta, hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Mandatumiin. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Mandatumin kannustinjärjestelmien piiriin.

 

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan palkitseminen

 

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Patrick Lapveteläisen palkitseminen koostuu hallituspalkkion ja kokouspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevan sopimuksen perusteella kiinteästä palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä lisäeläke-edusta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu toimielinten palkitsemispolitiikkaan ja yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin. Tarkemmat tiedot hallituksen päätoimisen puheenjohtajan vuoden 2023 palkitsemisesta selostetaan toimielinten palkitsemisraportissa.

 

Kiinteä palkka ja etuudet

 

Hallituksen riippumattomien jäsenten päätöksellä hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan kiinteä kuukausipalkka. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu puheenjohtajuuden lisäksi muun muassa Mandatumin strategian kehittäminen ja sijoittajasuhteiden hoitaminen.

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajalle maksettava kuukausipalkka on 25 000 euroa 1.10.2023 alkaen (sis. puhelinetu). Muihin hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle myönnettyihin taloudellisiin etuuksiin kuuluu johdon vastuuvakuutus sekä terveys-, matka- ja tapaturmavakuutus.

 

Muuttuva palkitseminen

 

Hallitus päättää lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä. Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja ei ole oikeutettu osallistumaan Mandatumin lyhytaikaisiin tai pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin. Hallituksen puheenjohtaja on aiemmin kuulunut Sampo-konsernin johtoryhmään ja hän osallistuu edelleen Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020:1, johon hänet on liitetty vuonna 2020. Osittaisjakautumiseen liittyen kannustinjärjestelmän ehtoja on muutettu siten, että kannustinpalkkio määräytyy jatkossa Sammon A-osakkeen ja Mandatum Oyj:n osakkeen arvon kehityksen ja maksettujen osinkojen perusteella. Kannustinjärjestelyn kustannukset hallituksen puheenjohtajan osalta maksaa Sampo Oyj.

 

Eläke

 

Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi hallituksen päätoiminen puheenjohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen, joka alkaa 60 vuoden iässä. Yhtiön lisäeläkesopimukseen suorittama maksu vuonna 2023 oli 62 500 euroa. Vuoden 2023 maksu perustui ansaintakauteen 1.10.-31.12.2023. 

 

Työsuhteen päättyminen

 

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsopimus on voimassa määräaikaisesti siihen yhtiökokoukseen saakka, jota ennen päätoiminen puheenjohtaja on täyttänyt 60 vuotta, mutta joka tapauksessa enintään sen ajan, kun Patrick Lapveteläinen toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

15.5.2024