Riskien­hallinta ja sisäi­nen val­vonta

Riskien­hallinta ja sisäi­nen val­vonta

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka varmistaa, että Mandatum-konsernin liiketoimintaa toteutetaan halutulla tavalla haluttuun suuntaan lakeja ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Näin ollen sisäistä valvontaa toteuttavat organisaation eri toimijat ylimmästä johdosta alkaen.

Konsernin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Mandatum Oyj:n hallitus on vahvistanut lakeja ja muuta viranomaissääntelyä noudattavia ja niitä täydentäviä sisäisiä ohjeita, jotka koskevat Mandatum-konsernin hallinnointia, taloudellista tavoiteasetantaa, palkitsemista, riskienhallintaa, compliancea, 
raportointia ja sisäistä tarkastusta. Niiden avulla Mandatum Oyj:n hallitus ohjaa toimintaa haluttuihin toimintatapoihin ja ohjeistukseen sisältyvin kontrollikeinoin varmistaa sen, että mahdolliset poikkeamat havaitaan ilman aiheetonta viivästystä.

Taloudellinen raportointi

Mandatum-konsernin taloudellisen raportointiprosessin tehtävänä on varmistaa, että johdolla on päätöksenteon tukena käytettävissään luotettavaa ajantasaista tietoa ja että myös ulkoiset sidosryhmät voivat luottaa saamaansa taloudelliseen informaatioon.

Mandatumin taloudellinen raportointiprosessi

Mandatumin konsernitasoinen taloudellinen raportointi on organisoitu konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimivan liiketoiminnan ohjaus (Management Accounting) ja ulkoinen laskenta (Group Accounting) -yksiköihin. Ensiksi mainitun tehtävänä on valmistella ja seurata konsernin ja emoyhtiön strategisia tavoitteita ja ennusteita sekä huolehtia kuukausittaisesta tulosseurannasta ja tulosraportoinnista

Ei-taloudellinen raportointi

Mandatum Oyj on sitoutunut kehittämään konsernin vastuullisuustoimintaa sekä siihen liittyvää raportointia, tavoitteita ja tavoitteiden seurantaa konsernin ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien etujen ja odotusten mukaisesti.

Mandatum Oyj:n hallituksella on vastuu ja ylin päätösvalta konsernitason vastuullisuusasioissa, jotka kattavat kaikki ympäristövastuuseen (ilmastonmuutos mukaan lukien), sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät näkökohdat. Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan valvomaan Mandatum-konsernin vastuullisuusraportointia ja vastuullisuuteen liittyviä toimia.

Mandatumissa eri liiketoiminta-alueet, osastot ja yksiköt ovat aktiivisesti mukana konsernin vastuullisuustyössä ja -raportoinnissa.

Mandatum-konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevan direktiivin mukainen (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) julkaistaan vuosittain vuoden 2024 keväästä alkaen.

 

Riskienhallinta

Mandatum Oyj:n hallitus on vastuussa siitä, että riskienhallinta ja riskienvalvonta ovat konsernissa asianmukaisesti järjestetty. Hallitus määrittää konsernitasoisen riskienhallintapolitiikan ja siihen kiinteästi liittyvät palkitsemisen periaatteet sekä vastaa liiketoiminta-alueiden ohjeistamisesta riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyen. Näiden periaatteiden ja ohjeiden puitteissa tytäryhtiöt järjestävät riskienhallintansa oman liiketoimintansa erityispiirteet huomioon ottaen. Hallitus tekee päätökset strategiasta, tuottotavoitteista sekä riskienottoon ja pääomanhallintaan liittyvistä yleisistä periaatteista.

Mandatum Oyj:n ja kaikkien sen tytäryhtiöiden riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa vakaa ja hyvin ymmärretty riskienhallintakulttuuri kussakin yhtiössä sekä varmistaa, että riskit tunnetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan, ja toimet ovat sopivia suhteessa riskien vaikutukseen lyhyen ja pitkän aikavälin taloudelliseen tulokseen. Lisäksi strategialla pyritään varmistamaan, että konserniyhtiöillä on riittävät puskurit lakisääteisille pääomavaatimuksille ja että ne ylläpitävät operatiivisia valmiuksia myös taloudellisen myllerryksen varalta. Onnistunut riskienhallinta tukee toiminnan yleistä tehokkuutta, turvallisuutta ja jatkuvuutta sekä turvaa Mandatumin mainetta ja luotettavuutta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Lisätietoa on saatavilla Mandatum-konsernin riskienhallintapolitiikasta (englanniksi).

Yksityiskohtaisempaa tietoa Mandatumin riskienhallinnasta on annettu riskienhallintaraportissa.

 

Mandatum-konsernin riskienhallinnan hallintokehikko

Mandatum oyj riskienhallintaorganisaatio.png

Compliance

Mandatumissa compliance eli vaatimustenmukaisuus on kaiken toiminnan keskiössä ja jokaisen mandatumlaisen vastuulla. Erillisen compliance-toiminnon tarkoituksena on tukea liiketoimintaa, jotta konsernissa toimitaan sääntelyn mukaisesti sekä eettisesti kestävällä tavalla.

Mandatum Oyj:n hallituksen vahvistamien Mandatum-konsernin compliance-periaatteiden lähtökohtana on, että sääntöjen noudattaminen on keskeinen osa Mandatumin yrityskulttuuria ja periaatteet varmistavat sen, että compliance-toiminta on järjestetty asianmukaisesti ja että Mandatum pystyy vastaamaan liiketoimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Julkisten compliance-periaatteiden lisäksi konserniyhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet sisäisen compliance-politiikan, joka koskee compliance-toiminnon järjestämistä ja sen vastuita Mandatum-konsernissa.

Riippumaton toisen linjan compliance-toiminto on osa Mandatumin hallinto- ja riskienhallintajärjestelmää sekä sisäistä valvontaa. Compliance-toiminto toimii Mandatumissa hallitusten, tarkastusvaliokunnan ja johdon tukena varmistaen, että Mandatum-konsernin yhtiöillä on tarvittavat sisäiset ohjeet, prosessit, resurssit ja työkalut sitovien lakien, säännösten ja ohjeiden noudattamiseksi. Lisäksi compliance-toiminto osallistuu organisaation riskien tunnistamiseen arvioimalla compliance-riskejä.

Lisätietoa on saatavilla Mandatum-konsernin compliance-periaatteista (englanniksi).

Katso myös: Sisäinen tarkastus

Katso myös: SISÄPIIRIHALLINTO JA LÄHIPIIRITOIMET

1.10.2023