Sisäinen tar­kastus

Sisäinen tar­kastus

Sisäinen tarkastus toimii liiketoiminnoista riippumattomana toimintona tehtävänään arvioida sisäisen valvontajärjestelmän riittävyyttä ja tehokkuutta sekä sen kypsyyttä Mandatum-konsernissa. Sillä on systemaattinen lähestymistapa arvioida ja parantaa riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosesseja ja näin ollen auttaa liiketoimintaa saavuttamaan tavoitteensa. Konsernitasoisena toimintona sisäinen tarkastus on Mandatum Oyj:n hallituksen alainen ja raportoi hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle. Hallinnollisesti sisäinen tarkastus toimii konsernijohtajan alaisuudessa. Toiminnosta vastaa konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja (Group Chief Audit Executive), jonka nimittää Mandatum Oyj:n hallitus. Sisäisen tarkastuksen toiminnot järjestetään kuhunkin konserniyhtiöön soveltuvan sääntelyn mukaisesti ja hyväksytään kyseessä olevan yhtiön hallituksen toimesta.

Tarkastustyössä noudatetaan Mandatum Oyj:n hallituksen hyväksymää ja toimiluvallisten konserniyhtiöiden hallitusten vahvistamaa konsernin sisäisen tarkastuksen politiikkaa (Mandatum Group Internal Audit Policy). Politiikan mukaan sisäinen tarkastus noudattaa soveltuvin osin IIA:n (Institute of Internal Auditors) kansainvälisiä ammattistandardeja. Toiminnon ulkoinen laadunarviointi toteutetaan viiden vuoden välein. 

Sisäinen tarkastus laatii toimintasuunnitelmat toimiluvallisiin konserniyhtiöihin.  Suunnitelmat päivitetään vuosittain ja hyväksytään kunkin kyseessä olevan konserniyhtiön hallitus, jonka jälkeen ne vahvistetaan Mandatum Oyj:n tarkastusvaliokunnassa. Lähestymistapa on riskiperusteinen ja se huomioi liiketoiminnan strategiset painopistealueet. Toimintasuunnitelmat annetaan tiedoksi myös konsernin tilintarkastajalle.

Sisäinen tarkastus raportoi tehdyistä tarkastuksista ja seurantatoimista kunkin kohdeyhtiön hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä Mandatum Oyj:n tarkastusvaliokunnalle kvartaaleittain. Yksittäistä yhtiötä koskevat tarkastushavainnot raportoidaan asianosaisen yhtiön johdolle. Nämä raportit sisältävät tiedot havaituista vakavista puutteista sekä riskeistä, jotka liittyvät toteuttamatta jääneisiin korjaaviin johdon toimenpiteisiin.

25.3.2024