Sisäinen tar­kastus

Sisäinen tar­kastus

Sisäinen tarkastus toimii liiketoiminnoista riippumattomana toimintona tehtävänään arvioida sisäisen valvontajärjestelmän riittävyyttä ja tehokkuutta sekä sen kypsyyttä Mandatum-konsernissa. Sillä on systemaattinen lähestymistapa arvioida ja parantaa riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosesseja ja näin ollen auttaa liiketoimintaa saavuttamaan tavoitteensa. Konsernitasoisena toimintona sisäinen tarkastus on Mandatum Oyj:n hallituksen alainen ja raportoi hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle. Toiminnosta vastaa konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja (Group Chief Audit Executive), jonka nimittää Mandatum Oyj:n hallitus. Sisäisen tarkastuksen toiminnot järjestetään kuhunkin konserniyhtiöön soveltuvan sääntelyn mukaisesti ja hyväksytään kyseessä olevan yhtiön hallituksen toimesta.

Tarkastustyössä noudatetaan Mandatum Oyj:n ja toimiluvallisten konserniyhtiöiden hallitusten vahvistamaa konsernin sisäisen tarkastuksen politiikkaa (Mandatum Group Internal Audit Policy). Politiikan mukaan sisäinen tarkastus noudattaa soveltuvin osin IIA:n (Institute of Internal Auditors) velvoittavia kansainvälisiä ammattistandardeja.

Sisäinen tarkastus laatii toimiluvallisiin konserniyhtiöihin toimintasuunnitelmat. Suunnitelmat päivitetään vuosittain ja niille haetaan kunkin kyseessä olevan konserniyhtiön hallituksen hyväksyntä. Mandatumin tarkastusvaliokunta osallistuu toimintasuunnitelmien valmisteluun ja vahvistaa ne. Lähestymistapa on riskiperusteinen ja se huomioi liiketoiminnan painopistealueet. Toimintasuunnitelmat annetaan tiedoksi myös konsernin tilintarkastajalle.

Sisäinen tarkastus raportoi tehdyistä tarkastuksista ja seurantatoimista kunkin kohdeyhtiön hallitukselle sekä Mandatum Oyj:n tarkastusvaliokunnalle. Yksittäistä yhtiötä koskevat tarkastushavainnot raportoidaan asianosaisen yhtiön johdolle. Lisäksi toiminto tuottaa yhteenvetoraportit Mandatum Oyj:n tarkastusvaliokunnalle kvartaaleittain ja toimiluvallisten yhtiöiden hallituksille vähintään kaksi kertaa vuodessa. Nämä raportit sisältävät tiedot havaituista vakavista puutteista sekä riskeistä, jotka liittyvät toteuttamatta jääneisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja vastaa siitä, että sisäisen tarkastuksen toiminnoilla on kattava laadunvarmistus- ja kehittämisohjelma. Ohjelmien tulokset raportoidaan säännöllisesti Mandatumin tarkastusvaliokunnalle.

1.10.2023