Kohtuusperiaate

Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille ennen kuluja ja veroja kokonaishyvitys, joka on vähintään kunakin hetkenä matalariskisimpinä pidettävien pitkien korkosijoitusten korkotason mukainen. Tämän hetken tulkinnan mukaisesti Saksan valtion joukkovelkakirjalainat olisivat lähimpänä riskitöntä pitkää korkosijoitusta.

Toistaiseksi kuitenkin Mandatum Lifen tavoitetasona on säästövakuutusten osalta 5 vuoden ja eläkevakuutusten osalta 10 vuoden Suomen valtion joukkovelkakirjalainan korkotasoa vastaava tuotto. Kokonaishyvitys muodostuu laskuperustekorosta ja vuosittain määrättävistä lisäeduista.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön hallitus päättää lisäedut vuosittain ja niiden määrään vaikuttaa mm. yleinen korkotaso, yhtiön onnistuminen sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä, vakuutuksen laskuperustekoron taso sekä yhtiön vakavaraisuus. Lisäksi lisäetutasossa otetaan huomioon, jos yhtiön tulee ko. vakuutuslajin osalta varautua tulevaisuuden osalta oletettua korkeampiin korvausmenoihin johtuen mm. vakuutettujen kuolleisuuden merkittävästä muutoksesta.

Riskivakuutuksissa kohtuusperiaatetta sovelletaan kuolemantapausturvien osalta korotettujen korvaussummien tai maksunalennusten muodossa.

Lisäetujen tasossa pyritään jatkuvuuteen.

Tavoitteet ovat voimassa toistaiseksi. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön hallituksella on oikeus muuttaa tavoitetta ja periaatteita vakuutusyhtiöitä säätelevän lainsäädännön puitteissa. Julkaistut lisäetujen jakoperusteet ja kohtuusperiaatteen soveltaminen eivät ole osa vakuutussopimusta.

Voitonjakopolitiikka koskien eriytettyä ryhmäeläkevakuutuskantaa

Mandatum Lifeen siirtyi 30.12.2014 Suomi-yhtiöstä ryhmäeläkevakuutuskanta, joka on eriytetty muusta Mandatum Lifen vakuutuskannasta. Kannansiirron yhteydessä on erillisesti sovittu tähän kantaan sovellettavasta muusta Mandatum Lifen vakuutuskannasta riippumattomasta voitonjakopolitiikasta. Suomi-yhtiöstä siirtynyttä ryhmäeläkevakuutuskantaa koskeva voitonjako perustuu sitä kattavaan sijoitusomaisuuteen, joka on erillinen Mandatum lifen muusta sijoitusomaisuudesta, alla kuvatulla tavalla.

Kansallisen kirjanpitokäytännön (FAS) realisoituneen sijoitustuoton ylittäessä vuoden ensimmäisenä päivänä voimassa olleen vastuuvelan diskonttauskoron mukaisen tuottovaateen, jaetaan tästä ylitteestä 65 % vakuutuskannalle. Vakuutuskannan osuus diskonttauskoron ylittävästä sijoitustuotosta voidaan jakaa esimerkiksi vuotuisena asiakashyvityksenä, kertaluonteisina etuuksien korotuksina tai se voidaan varata tulevien lisäetujen vastuuseen, jolla tasoitetaan vuotuisia asiakashyvityksiä ja turvataan asiakashyvitysten tasoa ja jatkuvuutta.

Kansallisen kirjanpitokäytännön (FAS) realisoituneen sijoitustuoton alittaessa vuoden ensimmäisenä päivänä voimassa olleen vastuuvelan diskonttauskoron mukaisen tuottovaateen, vastuuvelan diskonttauskoron mukainen tuottovaade rahoitetaan ensisijaisesti tulevien lisäetujen vastuusta ja sen jälkeen Mandatum Lifen omasta pääomasta. Se osa tulevien lisäetujen vastuusta, joka on Mandatum Lifen erillisellä päätöksellä luvattu Suomi-yhtiöstä siirtyneelle ryhmäeläkevakuutuskannalle, ei ole käytettävissä edellä mainitun tuottovaateen rahoittamiseen.

Suomi-yhtiöstä siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan voitonjakopolitiikassa sovellettava diskonttauskorko oli vuoden 2023 osalta 0,0 % ja vuoden 2024 osalta se on 0,0 %.

Lue lisää
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä 2023
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2023
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä 2022
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2022
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä 2021
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2021
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä 2020
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2020
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä 2019
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2019
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelle 2018
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2018
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelle 2017
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2017
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelle 2016
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2016
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelle 2015
Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset 2015
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2013
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2012
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2011
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2010
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009
Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2008