Vastuuvarauma

Internet-sivuilla tai verkkopalvelussa esitettävät tuotteita tai palveluita koskevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, eikä niitä ole pidettävä Mandatum-konsernin yhtiöitä ("Mandatum") sitovana tarjouksena, sijoitusneuvona tai muuna kehotuksena sijoitus- tai muun vakuutusta koskevan päätöksen tekemiseen. Vakuutuksia, sijoituskohteita ja muut sijoittamista koskevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa eikä annettuja tietoja tule pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita sijoituksen tai vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Internet-sivuilla tai verkkopalvelussa esitettyjä tietoja ei missään olosuhteissa tule pitää sijoitussuosituksena tai -tarjouksena taikka juridisena, kirjanpidollisena, sijoitus- tai veroneuvontana. 
 
Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä tuotteiden ja palveluiden lakisääteisiin materiaaleihin, ehtoihin ja esitteisiin sekä tarvittaessa hankkia lisätietoja ja asiantuntijaneuvoja ennen yksittäisen sijoitus- tai vakuutusta koskevan päätöksen tekemistä.
 
Mandatum ei takaa Internet-sivujen oikeellisuutta tai virheettömyyttä tai sitä, että Internet-sivut olisivat keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Mandatum ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu Internet-sivuilla tai verkkopalveluissa esitetyistä tiedoista, taikka Internet-sivujen tai verkkopalveluiden käytön keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Mandatum ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.
 
Asiakas päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta omien sijoitustavoitteiden mukaisesti ja kantaa riskin mahdollisesta arvon alenemisesta tai menettämisestä. Sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen asiakas saattaa menettää sijoittamiaan varoja. Mandatum ei vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä.
 
Esitetyt tiedot perustuvat esityksen tekohetkellä käytössä olleisiin tietoihin sekä Mandatumin sen hetkisiin näkemyksiin ja arvioihin. Mandatum voi muuttaa näkemyksiään tai arvioitaan ilman erillistä ilmoitusta. Tuotto-oletusten ja tuottotavoitteiden käyttö on suuntaa antavaa. Esitetyt tuotto-oletukset ja tuottotavoitteet on laskettu käyttäen pitkän aikavälin ennusteita tuotto-oletuksista eivätkä ne ole tae tulevasta tuotosta tai siitä, että tuotto-oletusten mukainen lopputulos olisi aina positiivinen.

Lainsäädäntöä ja verotusta koskevat tiedot perustuvat Mandatumin käsitykseen voimassa olevasta lainsäädännöstä ja verotuskäytännöstä. Tiedot koskevat vain Suomessa yleisesti verovelvollisia henkilöitä. Verotus ei ole osa vakuutus- tai muuta sopimusta, eikä Mandatum vastaa lainsäädännön tai verotuskäytännön muutosten vaikutuksista tai verottajan yksittäisten ratkaisujen yhdenmukaisuudesta esitettyjen tietojen kanssa.
 
Internet-sivut ja verkkopalvelut sisältävät immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisää tietoa
Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely
Kohtuusperiaate
Verkkopalvelua ja Internet-sivuja koskevat käyttöehdot