Mandatum Lifen sijoitusten hiilijalanjälki alittaa selvästi markkinaindeksien tason

17.6.2020

Mandatum Lifen hallinnoimien sijoitussidonnaisten varojen hiilijalanjälki on mitattu vuoden 2019 osalta. Sijoitusten hiilijalanjälki rahoitetuilla päästöillä* mitattuna oli kokonaisuudessaan 26 prosenttia alle yleistä markkinaa kuvaavien indeksien. Osakesijoituksissa hiilijalanjälki oli 37 prosenttia alle markkinaindeksien tason ja korkosijoituksissa 21 prosenttia alle markkinaindeksien tason.

Yhteenlaskettuna sijoitusten vuotuinen hiilijalanjälki oli 1 357 008 (1 151 030) CO2-ekvivalenttitonnia. Sijoitusten yhteenlaskettu hiilijalanjäljen kasvu verrattuna edelliseen mittaushetkeen johtui hallinnoitavien varojen määrän kasvusta. Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti**, joka suhteuttaa sijoituskohdeyhtiöiden päästöt vuotuiseen liikevaihtoon, pieneni edellisvuodesta 20 prosenttia.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ilmastoriskin tehokas hallinta on yksi Mandatum Lifen sijoitustoiminnan painopisteistä. Mandatum Life on sitoutunut sijoitustensa hiilijalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen yli ajan.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että sijoitustemme ilmastovaikutukset ovat merkittävästi indeksiä pienemmät. Erityisesti osakesijoituksissa omistamiemme yhtiöiden hiilidioksidipäästöt ovat selkeästi alle vertailuindeksin tason. Kaikki omaisuusluokat huomioiden hiilijalanjälkemme suhteessa sijoitettuun pääomaan pieneni viime vuodesta”, Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke toteaa.  

”Teemme jatkuvasti töitä tämän eteen hallinnoimalla sijoitustoiminnan ilmastoriskejä.  Määrittelemme vuosittain sijoitusten hiilijalanjäljen, ja sitä seurataan kunkin sijoituskorin tai rahaston osalta erikseen. Käytännössä jokaisen sijoituskorin, rahaston tai vastuualueen salkunhoitaja vastaa hoitamansa sijoituskohteen ilmastoriskin tehokkaasta hallinnoinnista.  Asiakkaillemme tämä puolestaan näkyy esimerkiksi siten, että yksittäisten sijoituskorien hiilijalanjäljen voi tarkastaa sijoituskohteiden kuukausikatsauksista”, Reincke kertoo.

Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkoston jäsenenä Mandatum Life tähtää sijoitusten päästöjen pienentämiseen maailmanlaajuisesti hallinnoimalla aktiivisesti sijoitustoiminnan ilmastoriskejä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia sijoittaa pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin. YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen myötä Mandatum Life julkistaa sijoitustensa päästöjen mittaustulokset vuosittain.

Lisäksi yhtiö ylläpitää vastuullisen sijoittamisen politiikkansa, jossa määritellään tarkemmin yhtiön vastuullisen sijoittamisen lähtökohdat ja tavoitteet. Politiikassa kerrotaan vastuullisen sijoittamisen toteutustavoista eri omaisuuslajeissa ja avataan tarkemmin Mandatum Lifen sitoumuksia ilmastonmuutoksen huomioimisessa.

 

*) Rahoitetut päästöt (financed emissions) kertovat sijoitussalkun päästöt suhteessa sijoitettuun pääomaan. Osakesijoituksissa päästöt suhteutetaan yrityksen markkina-arvoon ja korkosijoituksissa velan määrään. Päästöt jyvitetään sijoitussalkulle omistusosuuden suhteessa.

**) Keskimääräinen hiili-intensiteetti (average carbon intensity) on vaihtoehtoinen tapa mitata sijoitussalkun hiiliriskiä.  Hiili-intensiteetissä päästöt suhteutetaan yrityksen liikevaihtoon. Raportoitu luku on painotettu keskiarvo sijoitusten hiili-intensiteetistä.

Vastuullisen sijoittamisen politiikka:

Tutustu vastuullisen sijoittamisen politiikkaan >>

Näin mittaus tehtiin:

  • Mittaus tehtiin Mandatum Lifen hallinnoimalle sijoitusvarallisuudelle omien sijoituskorien, mandaattivarainhoidon ja allokaatiosijoituskorien osalta 31.12.2019 tilanteesta.
  • Mittauksen suoritti ISS ESG.
  • Laskenta kattaa noin 78 prosenttia Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n hallinnoimasta sijoitussidonnaisesta sijoitusvarallisuudesta.
  • Sijoituskohteiden hiilijalanjälki perustuu Carbon Disclosure Projectin (CDP) dataan yhtiöiden päästöistä. Siltä osin kuin dataa ei ole saatavilla, päästöt on arvioitu käyttäen ISS ESGn toimialakohtaisia malleja.

Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset