Mandatumin sijoitusten hiili-intensiteetti lähes puolittunut vuodesta 2017

13.9.2022

Mandatumin sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti vuonna 2021 oli 202 tCO2e/MEUR. Tulos on merkittävästi (-42 %) alle markkinoiden keskitason.

Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten asiakasvarojen vertailukelpoinen hiili-intensiteetti on vähentynyt noin 47 prosenttia vuodesta 2017. Päästöjen väheneminen selittyy suurelta osin salkuissa tehdyillä aktiivisilla toimenpiteillä.

Tulokset lyhyesti:
  • Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti* oli 202 tCO2e/MEUR, mikä on 42 prosenttia markkinaindeksejä vähemmän.
  • Osakesijoitusten ero markkinaindekseihin oli -35 % (126 tCO2e/MEUR) ja korkosijoitusten -27 % (262 tCO2e/MEUR).
  • Mandatum Asset Managementin hallinnoiman sijoitusvarallisuuden hiili-intensiteetin vertailukelpoinen muutos vuoteen 2020 verrattuna oli 3 prosenttia.
  • Sijoitusten kokonaispäästöt** olivat 1 427 592 tCO2 Kokonaispäästöt eivät ole vertailukelpoisia vuodelta 2020 raportoituun lukuun, sillä Mandatum Asset Managementin muodostamisen vuoksi se sisältää uusia omaisuuseriä.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja sijoitusten hiilijalanjäljen pienentäminen ovat Mandatumin sijoitustoiminnan painopisteitä, ja sijoitusten hiilijalanjälki onkin yksi keskeisimmistä mittareista sijoitustoiminnan vastuullisuudelle.

"Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkien yhtiöiden toimintaan tavalla tai toisella. Toisaalta yhtiöiden toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen. Tämän vuoksi mittaamme sekä ilmastoriskien taloudellisia vaikutuksia sijoituskohteena oleviin yhtiöihin että sijoitussalkun hiilijalanjälkeä. Näin saamme kattavan käsityksen sijoitustemme ilmastoriskeistä ja ilmastovaikutuksista,” seniorisalkunhoitaja Topias Kukkasniemi Mandatum Asset Managementista sanoo.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että vuoteen 2017 verrattuna olemme onnistuneet lähes puolittamaan sijoitusten hiili-intensiteetin. Jatkamme pitkäjänteistä työtä sijoitusten ilmastoriskien hallitsemiseksi ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi.”

Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkoston jäsenenä Mandatum tähtää sijoitusten päästöjen pienentämiseen hallinnoimalla aktiivisesti sijoitustoiminnan ilmastoriskejä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia sijoittaa pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin. YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen myötä Mandatum julkistaa sijoitustensa päästöjen mittaustulokset vuosittain.

Näin mittaus tehtiin:
  • Sijoitusten hiilijalanjälki määritettiin yhteistyössä ISS ESG:n kanssa.
  • Laskenta kattoi Mandatum Asset Managementin hallinnoiman sijoitusvarallisuuden omien sijoituskorien, omien rahastojen, täyden valtakirjan asiakassalkkujen ja allokaatioratkaisujen osalta 31.12.2021 tilanteesta.
  • Sijoituskohteiden hiilijalanjälki perustuu Carbon Disclosure Projectin (CDP) tietokantaan yhtiöiden päästöistä. Siltä osin kuin dataa ei ole saatavilla, päästöt on arvioitu käyttäen ISS ESG:n toimialakohtaisia malleja.

* Keskimääräinen hiili-intensiteetti (average carbon intensity) suhteuttaa päästöt yrityksen liikevaihtoon. Raportoitu luku on painotettu keskiarvo sijoitusten hiili-intensiteetistä. Päästöt sisältävät ns. Scope 1 ja Scope 2 -päästöt eli yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä yhtiön ostamasta energiasta aiheutuvat päästöt.

** Sijoitussalkun kokonaispäästöt lasketaan jakamalla yritysten päästöt sijoitussalkulle osakesijoituksissa omistusosuuden ja korkosijoituksissa omistetun velan osuuden tai yritysarvon perusteella. Päästöt sisältävät ns. Scope 1 ja Scope 2 -päästöt eli yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä yhtiön ostamasta energiasta aiheutuvat päästöt.

 

Lisätiedot:

Seniorisalkunhoitaja Topias Kukkasniemi: topias.kukkasniemi@mandatumam.com, 050 426 5439

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 

Korjaus 7.6.2023: tiedotteen hiili-intensiteettilukuja on päivitetty, koska laskelmissa havaittiin virheellistä dataa. Sijoitusten raportoidut hiili-intensiteetit ovat olleet liian matalia vuosina 2016–2021. Virheellä ei ole merkittävää vaikutusta sijoitusten hiili-intensiteetissä tapahtuneeseen viiden vuoden kehitykseen. Alkuperäiset 13.9.2022 raportoidut luvut ovat nähtävissä täällä.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset