Mandatum-konsernin tulos 2021: ennätyksellisen hyvä tulos ja vahva vakavaraisuus

9.2.2022

Mandatum-konsernin tulos nousi hyvän sijoitustoiminnan myötä erinomaiseksi, ja operatiivinen tulos oli konsernin historian korkein. 

Mandatum-konsernin tulos ennen veroja tammi–joulukuussa 2021 nousi 247 miljoonaan euroon (154).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen nousi 303 miljoonaan euroon (213). Tilikauden tulosta pienentää Mandatum Asset Management Oy:n Sampo Oyj:lle maksama 15 miljoonan euron (3) suuruinen konserniavustus. Oman pääoman tuotto oli 18,4 prosenttia (14,4). Mandatumin operatiivinen tulos (Mandatum Lifen kustannusliikkeen ja Mandatum Asset Managementin tulos) tammi–joulukuussa nousi tammi–joulukuussa 45 miljoonaan euroon (27). Riskiliikkeen tulos oli 43 miljoonaa euroa (38).

Omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 1 367 miljoonaan euroon (1 051). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 1 278 miljoonaa euroa (960).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuonna 2021 oli 10,2 prosenttia (6,5) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 2,9 prosenttia (1,5).

Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoivat asiakasvarat kasvoivat tammi–joulukuussa 21 prosenttia 11,1 miljardiin euroon (9,2). Kasvua ajoivat noin 600 miljoonan nettomerkinnät sekä suotuisa markkinakehitys.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni tammi–joulukuussa suunnitelman mukaisesti ja oli vuoden lopussa 3 247 miljardia euroa (3 521). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät tammi–joulukuussa 0,2 miljardia euroa 1,7 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 274 miljoonalla eurolla (218). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2022–2025 diskonttokorko on 0,25 prosenttia, ja vuoden 2026 diskonttokorko on 0,75 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,00 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli joulukuun 2021 lopussa 190 prosenttia (188 12/2020). Mandatum-konsernin vakavaraisuussuhde on vastaavalla tasolla.

Vuonna 2021 Mandatum Life maksoi eläkettä noin 57 000 eläkkeensaajalle 382 miljoonaa euroa (395).

Tässä esitetty tulos poikkeaa Sampo-konsernin ilmoittamista luvuista kiinteistöjen arvostuskäytännön osalta, joka kasvatti Sampo-konsernin tasolla tulosta ennen veroja 44 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti

”Vuosi 2021 oli Mandatum-konsernille monessa mielessä onnistunut ja mielenkiintoinen. Konsernin tulos nousi hyvän sijoitustoiminnan myötä erinomaiseksi, ja operatiivinen tulos oli konsernin historian korkein.

Sampo-konsernin ja Mandatum Life -konsernin sijoitustoiminnot yhdistettiin omaksi liiketoiminnokseen Mandatum-konsernin alle, ja omaisuudenhoitoyhtiö Mandatum Asset Managementista tuli Mandatum Lifen sisaryhtiö. Nyt voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajemmin Pohjoismaiden parhaimpiin kuuluvaa omaisuudenhoitopalvelua. Hoidamme myös koko Sampo-konsernin varallisuutta.

Vuoden 2021 aikana Mandatum teki myös yritysostoja. Toukokuussa tiedotimme ostavamme Nordhaven Corporate Financelta sen osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän liiketoiminnan. Mandatum Lifen alle siirtyneen Mandatum Incentives Oy:n myötä meillä on tarjolla markkinoiden laajin palkitsemisen kokonaisuus. Mandatum Asset Management osti kesällä kiinteistörahastoja hallinnoivan Trevian Rahastot AIFM Oy:n koko osakekannan, ja nykyään Mandatum AM AIFM Oy nimellä toimiva yhtiö täydentää Mandatumin kiinteistösijoitusosaamista entisestään.

Konsernin asiakasvarat nousivat vuonna 2021 11,1 miljardiin euroon (9,2). Nousun taustalla oli hyvä onnistuminen sijoitustoiminnan osalta sekä asiakkaiden kasvaneet nettomerkinnät. Nettomerkintöjen kasvun taustalla puolestaan on Mandatum Lifen ja Mandatum Asset Managementin onnistunut yhteistyö, jonka avulla pystyimme lisäämään entistä laajemmin tietoisuutta kanssasijoittamismallistamme sekä tuote- ja palvelutarjonnastamme. Kokonaisuutena hallinnoimme 29,3 miljardin euron varoja.

Vaikka koronapandemia varjosti jälleen koko vuotta, olivat sen vaikutukset liiketoiminnan kannalta vähäisiä, ja näkyivät pääasiassa työskentelytavoissamme. Onnistuimme viime vuonna erinomaisesti vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin, mitä kuvaa ennätyksellisen korkea asiakastyytyväisyys sekä erittäin hyvä asiakaspysyvyys.

Vuoden aikana uudistunut ja vahvistunut Mandatum luo sidosryhmilleen merkittävää lisäarvoa rahan ja hengen erikoisosaamista yhdistämällä. Olemme enemmän kuin osiemme summa”, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo.

Mandatum-konsernin avainluvut 2021

Maksutulo, omalla vastuulla: 1 367 miljoonaa euroa (1 051)

Tulos ennen veroja: 247 miljoonaa euroa (154)

Oman pääoman tuotto: 18,4 % (14,4)

Vakavaraisuussuhde: 190 % (188 12/2020)

Sijoitustoiminnan tuotto: 10,2 % (6,5) ja eriytetyn kannan osalta 2,9 % (1,5)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 638 (576)

Mandatumin tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos


Mandatum-konserni

Mandatum Holding Oy:hyn kuuluvat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Mandatum Asset Management Oy. Mandatum Life (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum Asset Management yhdistää rahastoliiketoimintaa, täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa sekä omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille uutena omaisuudenhoitoyhtiönä.
www.mandatumlife.fi

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548