Mandatumin sijoitusten hiilijalanjälki pieneni vuonna 2020 – se alittaa selvästi myös sijoitusmarkkinoiden keskimääräisen tason

22.6.2021

Mandatumin yhteenlaskettu sijoitusten vuotuinen hiilijalanjälki oli 994 663 (1 357 008) CO2-ekvivalenttitonnia vuonna 2020. Se laski merkittävästi (-27%) edellisvuoteen verrattuna, huolimatta hallinnoitavan sijoitusvarallisuuden kasvusta.

”Osakesijoitustemme hiilijalanjälki rahoitetuilla päästöillä mitattuna* oli jopa 51 prosenttia alle markkinaindeksien tason. Voidaksemme seurata ja ymmärtää sijoituksiimme vaikuttavia riskejä kokonaisvaltaisesti, on hiilijalanjäljen mittaaminen välttämätöntä. Tarkastelemme sijoitustemme hiilijalanjälkeä absoluuttisesti, mutta myös suhteessa yleiseen markkinaan, joka on konkreettinen tapa verrata edistymistämme. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että pitkäjänteinen työmme kantaa hedelmää”, seniorisalkunhoitaja Topias Kukkasniemi Mandatum Asset Managementista sanoo.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ilmastoriskin tehokas hallinta on yksi Mandatumin sijoitustoiminnan painopisteistä.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin. Mikäli ilmastoriskiä lähdetään hinnoittelemaan enemmän jatkossa, se tulee vaikuttamaan sijoitusten arvoon.  Tämän vuoksi sijoittajalle ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen on järkevää riskienhallintaa ja paremman tuotto–riskisuhteen tavoittelua”, Kukkasniemi jatkaa.

Rahoitettujen päästöjen väheneminen selittyy suurelta osin salkuissa tehdyillä aktiivisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi täyden valtakirjan asiakassalkuissa fossiilisen energian osuutta vähennettiin vuoden aikana. Mandatum tekee jatkuvasti töitä vähentääkseen sijoitustoiminnan ilmastoriskejä. Käytännössä jokainen salkunhoitaja vastaa vastuualueensa sijoituskorien tai rahastojen ilmastoriskin tehokkaasta hallinnoinnista.

Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkoston jäsenenä Mandatum tähtää sijoitusten päästöjen pienentämiseen hallinnoimalla aktiivisesti sijoitustoiminnan ilmastoriskejä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia sijoittaa pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin. YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen myötä Mandatum julkistaa sijoitustensa päästöjen mittaustulokset vuosittain.

Tulokset lyhyesti:

  • Sijoitusten hiilijalanjälki rahoitetuilla päästöillä* mitattuna oli 200 tCO2e/MEUR vuonna 2020 (307 tCO2e/MEUR vuonna 2019). Se oli kokonaisuudessaan 44 prosenttia alle yleistä markkinaa kuvaavien indeksien. Osakesijoitusten ero markkinaindekseihin oli -51% ja korkosijoitusten -41%.
  • Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti oli 138 tCO2e/MEUR (196 tCO2e/MEUR vuonna 2019).

  • Näin mittaus tehtiin:
  • Mittaus tehtiin Mandatumin hallinnoimalle sijoitusvarallisuudelle omien sijoituskorien, mandaattivarainhoidon ja allokaatiosijoituskorien osalta 31.12.2020 tilanteesta.
  • Mandatum on tehnyt mittausta vuodesta 2017 alkaen.
  • Mittauksen suoritti ISS ESG.
  • Sijoituskohteiden hiilijalanjälki perustuu Carbon Disclosure Projectin (CDP) dataan yhtiöiden päästöistä. Siltä osin kuin dataa ei ole saatavilla, päästöt on arvioitu käyttäen ISS ESG:n toimialakohtaisia malleja.

 

 

*) Rahoitetut päästöt (financed emissions) kertovat sijoitussalkun päästöt suhteessa sijoitettuun pääomaan. Osakesijoituksissa päästöt suhteutetaan yrityksen markkina-arvoon ja korkosijoituksissa velan määrään. Päästöt jyvitetään sijoitussalkulle omistusosuuden suhteessa. Päästöt sisältävät ns. Scope 1 ja Scope 2 -päästöt eli yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä yhtiön ostamasta energiasta aiheutuvat päästöt.

**) Keskimääräinen hiili-intensiteetti (average carbon intensity) on vaihtoehtoinen tapa mitata sijoitussalkun hiiliriskiä. Hiili-intensiteetissä päästöt suhteutetaan yrityksen liikevaihtoon. Raportoitu luku on painotettu keskiarvo sijoitusten hiili-intensiteetistä. Päästöt sisältävät ns. Scope 1 ja Scope 2 -päästöt eli yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä yhtiön ostamasta energiasta aiheutuvat päästöt.