Mandatum Lifen tulos 1–3/2020

6.5.2020

Koronavirusepidemian markkinavaikutukset painoivat tulosta, vakavaraisuusasema edelleen vahva.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja tammi–maaliskuussa 2020 oli -16 miljoonaa euroa (72).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli -323 miljoonaa euroa (113). Oman pääoman tuotto oli annualisoituna -105,2 prosenttia (37,6). Käyvän arvon rahasto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 128 miljoonaan euroon (438). Kustannusliikkeen tulos nousi ajanjaksolla 5,7 miljoonaan euroon (5,2). Riskiliikkeen tulos oli 5,2 miljoonaa euroa (4,9).

Omalla vastuulla oleva maksutulo oli vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 287 miljoonaa euroa (238). Maksutulo kasvoi tammi–helmikuussa, mutta laski maaliskuussa markkinoiden turbulenssin vuoksi. Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 253 miljoonaa euroa (187).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–maaliskuussa 2020 oli -8,7 prosenttia (4,0) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla -6,6 prosenttia (2,7).

Maaliskuun 2020 lopussa Mandatum Lifen sijoitusomaisuus oli 5,1 miljardia euroa (5,7), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,2 miljardin euron (8,1) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli maaliskuun 2020 lopussa markkina-arvoin 4,2 miljardia euroa (4,5). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 0,9 miljardia euroa (1,0).

Mandatum Lifen vastuuvelka oli maaliskuun 2020 lopussa 11,0 miljardia euroa (12,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 7,2 miljardia euroa (8,1), eli 65 prosenttia (64) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka oli maaliskuun 2020 lopussa 3,8 miljardia euroa (3,9). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät tammi–maaliskuussa 2020 65 miljoonaa euroa 2,1 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 206 miljoonalla eurolla (230). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2020 sekä vuoden 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2022 diskonttokorko on 1,25 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia ja diskonttokoron alentamiseen on varattu 256 miljoonaa euroa (263).

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 205 % (194 % 12/2019). Vertailuluku on noussut vuodenvaihteessa julkaistusta 176 prosentista pääosin aiemmin päätetyn 150 miljoonan euron osingon peruuntumisesta johtuen. Vakavaraisuussuhde ilman siirtymäsääntöjä oli 166 % (159).

 

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti

”Mandatum Life lähti koronakriisiin vahvoista taloudellisista lähtökohdista. Varauduimme kriisiin etupainotteisesti ja ensimmäinen epidemiaan varautumisen kokous pidettiin tammikuun lopulla. Nykymuotoinen valmiusryhmä perustettiin 3.2. ja se on kokoontunut siitä lähtien. Koko henkilöstömme jäi etätyöhön 13.3. Työskentelemme tällä mallilla edelleen.

Koronakriisi ei ole muuttanut Mandatum Lifen strategiaa, mutta taktiikkaa kylläkin. Edelleen kasvua haetaan sieltä mistä ennenkin. Asiakkaillemme tarjoamamme kanssasijoittamisen malli toimii ja yhtiön vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Erinomainen teknologinen valmiutemme on mahdollistanut sen, että pystymme toimimaan normaalisti lähitapaamisia lukuun ottamatta. Liiketoimintaa on voitu harjoittaa normaaliin tapaan ja asiakastyytyväisyys on pystytty pitämään hyvällä tasolla.

Yhtiön likviditeetin odotetaan säilyvän hyvänä, sillä laskuperustekorkoisten vakuutusten vastuuvelan muutokset ovat hyvin ennustettavia. Lisäksi joukkovelkakirjojen kuponkituotot ja erääntymiset kattavat maksettavat eläkkeet kahden seuraavan vuoden aikana.

Koronavirusepidemian ei odoteta vaikuttavan riskiliikkeen tulokseen merkittävästi. Kustannusliikkeen tuloksen odotetaan kärsivän hieman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien palkkiotuottojen pienentyessä.

Olen levollinen yhtiön kestävyydestä tämän poikkeustilanteen yli. Strategiamme ja mallimme toimia ovat osoittaneet toimivuutensa tässä erittäin vaikeassa ympäristössä”, Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo.

 

Mandatum Lifen avainluvut 1-3/2020

Maksutulo, omalla vastuulla: 287 miljoonaa euroa (238)
Tulos ennen veroja: -16 miljoonaa euroa (72)
Oman pääoman tuotto: -105,2 % (37,6)
Vakavaraisuussuhde: 205 % (194 % 12/2019) ja ilman siirtymäsääntöjä 166 % (159 % 12/2019)
Sijoitustoiminnan tuotto: -8,7 % (4,0) ja eriytetyn kannan osalta -6,6 % (2,7)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 578 (545)
Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548