Sijoitussidonnainen maksutulo uuteen ennätykseen haastavasta alkuvuodesta huolimatta

8.2.2017

Mandatum Lifen tulos vuodelta 2016 parani edellisvuoteen nähden erityisesti erinomaisen sijoitustoiminnan tuloksen johdosta.

Mandatum Life -konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2016 oli 210 miljoonaa euroa (181). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 232 miljoonaa euroa (168).

Omalla vastuulla oleva maksutulo oli 1 116 miljoonaa euroa (1 144). Vaisun alkuvuoden jälkeen viimeisen vuosineljänneksen maksutulo kohosi ennätykselliseen 446 miljoonaan euroon (306). Sijoitussidonnainen maksutulo nousi uuteen ennätykseen ja oli 973 miljoonaa euroa (968). Mandatum Lifen markkinaosuus Suomessa kasvoi 24,1 prosenttiin (17,7).

Kustannus- ja riskiliikkeen tulokset säilyivät hyvinä. Mandatum Life -konsernin kustannusliikkeen tulos oli 26 miljoonaa euroa (27) ja riskiliikkeen tulos 31 miljoonaa euroa (33). Oman pääoman tuotto oli 15,9 prosenttia (12,7).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja olivat 356 miljoonaa euroa (391). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 276 miljoonaa euroa (239). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2016 kuluessa 596 miljoonaan euroon (532).

Mandatum Life -konsernin kokonaisvastuuvelka kasvoi 11,3 miljardiin euroon (10,9). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka nousi vuoden 2016 lopussa 6,4 miljardiin euroon (5,9) eli 57 prosenttiin (54) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoinen kanta supistui suunnitelman mukaisesti ja oli 4,8 miljardia euroa (5,0) vuoden päätteeksi. Korkeamman koron laskuperustekannat (4,5 ja 3,5 prosenttia) supistuivat 213 miljoonaa euroa ja olivat 2,9 miljardia euroa. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli 31.12.2016 markkina-arvoin 5,4 miljardia euroa (5,5). Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 7,2 prosenttia (6,9). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2). Eriytetyn kannan sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 4,7 prosenttia (3,8).

Mandatum Life vahvisti vastuuvelkaansa 28 miljoonalla eurolla alhaisen korkotason takia ja kokonaisuudessaan diskonttokoron alentamiseen oli vuoden lopussa varattu 273 miljoonaa euroa (244), josta 225 miljoonaa euroa on allokoitu vuosille 2017–2019. Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko on alennettu 0,25 prosenttiin vuodelle 2017, 0,50 prosenttiin vuodelle 2018 ja 2,25 prosenttiin vuodelle 2019. Marraskuussa 2016 eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan diskonttokorko alennettiin 0,50 prosenttiin 0,75 prosentista, mikä kasvatti diskonttokoron alentamiseen varatun määrän 275 miljoonaan euroon (257).

Vuonna 2016 Mandatum Life maksoi eläkettä 68 000 eläkeläiselle yhteensä 418 miljoonaa euroa ja muita korvauksia kuoleman, tapaturman, vakavan sairauden ja työkyvyttömyyden varalta noin 88 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

”Vuosi 2016 oli Mandatum Lifelle hyvä monella tapaa. Sijoitussidonnainen maksutulo nousi yhtiön historian korkeimmalle tasolle haastavasta alkuvuodesta huolimatta. Markkinatilanne oli vaikea ensimmäisen vuosineljänneksen osalta, mutta loppuvuotta kohden kasvu kiihtyi kaikissa myyntikanavissa. Erityisesti varainhoidossa myynti kasvoi voimakkaasti vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kovan kysynnän ansiosta. Yritysasiakassegmentissä Mandatum Life vankisti asemiaan markkinajohtajana markkinaosuuden noustessa 50,7 prosenttiin (41,4).

Asiakastyytyväisyyden kehitys kääntyi viime vuosien nousutrendin jälkeen laskuun, mutta palautui loppuvuotta kohden huomattavasti. Asiakastyytyväisyyden varmistaminen on yhtiön kehityshankkeiden keskiössä ja se näkyy kasvavina panostuksina mm. digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Mandatum Life päätti lokakuussa olla jatkamatta vakuutusten jakelusopimusta Danske Bank Oyj:n Suomen palveluverkoston kanssa. Olimme saaneet tehdä pankin kanssa hyvää, pitkää ja tuloksellista yhteystyötä. Vakuutuskannan arvonmääritys ja kannansiirron suunnittelu ovat nyt käynnissä, mutta asiakkaiden palvelu jatkuu normaaliin tapaan. Suomalaisten tarve taloudelliseen varautumiseen on edelleenkin suuri.

Vuonna 2016 Mandatum Life otti harppauksia sijoitustoimintansa ympäristövaikutusten arvioimisessa mittaamalla hallinnoimiensa sijoitussidonnaisten osake- ja korkosijoituskoriensa sekä mandaattivarainhoitopalvelunsa hiilijalanjäljen. Sijoitusten vuotuinen hiilijalanjälki oli 22 prosenttia suhteessa vertailuindekseihin. Ohjaamalla sijoitusvarallisuutta vähäpäästöisempiin yhtiöihin teemme sekä järkevää sijoitustoimintaa että kannustamme osaltamme toimintaympäristöä, jossa vastuullisempi liiketoiminta menestyy. Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy liittyy samalla YK:n Montréal Pledge -aloitteeseen ja julkistaa jatkossa sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain.

Henkilöstön tyytyväisyys on yksi Mandatum Lifen pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Henkilöstön tyytyväisyys säilyi viime vuosien tapaan erinomaisella tasolla. Vuosittaisessa Great Place to Work -henkilöstömittauksessa jopa 92 prosenttia Mandatum Lifen Suomen toimintojen henkilöstöstä koki työpaikkansa todella hyväksi.

Vuoden 2017 fokuksena on kasvuun ja kannattavuuteen panostaminen. Lähtökohdat hyvin menestyvälle liiketoiminnalle ovat kunnossa ja lähdemme luottavaisina alkavaan vuoteen.”

Avainluvut 2016
Maksutulo, omalla vastuulla: 1 116 milj. € (1 144)
Tulos ennen veroja: 210 milj. € (181)
Oman pääoman tuotto: 15,9 % (12,7)
Vakavaraisuussuhde: 160 % (158)
Sijoitustoiminnan tuotto: 7,2 % (6,9) ja eriytetyn kannan osalta 4,7 % (3,8)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 543 (522)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset