Mandatum Lifen tulos H1/2017

9.8.2017

Mandatum Lifen tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2017 oli 116 miljoonaa euroa (103). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen yli kaksinkertaistui 111 miljoonaan euroon (44).

Oman pääoman tuotto oli 15,6 prosenttia (6,5). Kustannusliikkeen tulos kasvoi 13 miljoonaan euroon (9) ja riskiliikkeen tulos 15 miljoonaan euroon (11). Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo laski 423 miljoonaan euroon (492) vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 613 miljoonaan euroon (596). Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 256 miljoonaa euroa (156). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 262 miljoonaa euroa (-75).

Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,7 miljardia euroa (6,5), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 6,8 miljardin euron (6,5) suuruiset varat. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.6.2017 markkina-arvoin 5,4 miljardia euroa (5,4). Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 4,6 prosenttia (1,5). Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,2). Eriytetyn kannan sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 0,9 prosenttia (1,7) tammi–kesäkuussa 2017.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli kokonaisuudessaan 11,5 miljardia euroa (11,3) 30.6.2017. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 4,8 miljardia euroa (4,8). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät tammi–kesäkuussa 111 miljoonaa euroa 2,8 miljardiin euroon. Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi 6,7 miljardiin euroon (6,4) ensimmäisen vuosipuoliskon 2017 aikana ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 57 prosenttia (56) koko vastuuvelasta.

Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa kokonaisuudessaan 358 miljoonalla eurolla (273). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuoden 2017, 2018 ja 2019 diskonttokorko on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2020 puolestaan 1,00 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Myytävän vakuutuskannan arvo määritetty

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ilmoitti 27.10.2016 käyttävänsä oikeuttaan myydä Danske Bank Oyj:n Suomen palveluverkoston kautta myydyn vakuutuskantansa Danske Bankille tai sen osoittamalle taholle. Siirrettävän vakuutuskannan arvonmääritys valmistui 19.6.2017 ja vakuutuskannan arvoksi 31.12.2016 määritettiin 334 miljoonaa euroa.

Mandatum Life ja Danske Bank ovat sopineet, että lopullisesta myyntihinnasta vähennetään vuoden 2017 alun ja kannansiirron välillä syntyvä laskennallinen tulos. Laskennalliseksi tulokseksi on määritetty 18,1 miljoonaa euroa vuodelta 2017 ja 18,6 miljoonaa euroa vuodelta 2018. Ennen kannansiirtoa syntyvä varsinainen tulos jää Mandatum Lifelle. Siirtymäkaudelle solmittu Mandatum Lifen ja Danske Bankin välinen jakelusopimus jatkuu kannansiirron toteutumiseen asti.

Vakuutuskannan siirryttyä Mandatum Lifen tuloksen ennen veroja odotetaan alentuvan vuositasolla 20–25 miljoonaa euroa. Kannansiirron odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 aikana. Kaupalla on positiivinen vaikutus Mandatum Lifen vakavaraisuuteen.

Kannansiirto koskee vain Danske Bankin pääosin yksityisasiakkaille myymiä vakuutuksia. Kannansiirto vaatii toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän. Kannansiirto ei edellytä sen kohteena olevilta asiakkailta toimenpiteitä.

Avainluvut H1/2017

Maksutulo, omalla vastuulla: 423 milj. € (492)
Tulos ennen veroja: 116 milj. € (103)
Oman pääoman tuotto: 15,6 % (6,5)
Vakavaraisuussuhde: 205 % (12/2016: 160)
Sijoitustoiminnan tuotto: 4,6 % (1,5) ja eriytetyn kannan osalta 0,9 % (1,7)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 528 (541)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548