Kohtuullinen puolivuotistulos haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

10.8.2016

Mandatum Lifen tulos ennen veroja kasvoi tammi−kesäkuulta 103 miljoonaan euroon (81). Tulos kasvoi pääomamarkkinoiden haasteista huolimatta ja vaikka vastuuvelkaa täydennettiin entisestään matalan korkotason jatkumisen varalta. Mandatum Lifen vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana siirtymäsäännökset huomioiden.

Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli verojen jälkeen 44 miljoonaa euroa (144). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 6,5 prosenttia (21,8). Kustannusliikkeen tulos oli 9 miljoonaa euroa (13) ja riskiliikkeen tulos oli 10 miljoonaa euroa (11).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo tammi–kesäkuulta supistui 492 miljoonaan euroon (676). Mandatum Lifen markkinaosuus kasvoi ja oli Suomessa 21,2 prosenttia (18,0).

Sijoitusomaisuuden, pois lukien sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleva 5,8 miljardin euron (5,9) omaisuus, arvo oli kesäkuun 2016 lopussa markkina-arvoin mitattuna 6,5 miljardia euroa (6,7). Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli 30.6.2016 markkina-arvoin 5,3 miljardia euroa (5,5). Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin tammi−kesäkuussa oli 1,5 prosenttia (5,9). Suomi-yhtiöstä vuonna 2014 siirtyneen eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2) ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli tammi−kesäkuussa 1,7 prosenttia (3,0).

Mandatum Life -konsernin kokonaisvastuuvelka oli kesäkuun 2016 lopussa 10,7 miljardia euroa (10,9). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä pieneni 4,9 miljardiin euroon (5,0). Tammi−kesäkuussa korkeamman laskuperustekoron (3,5 ja 4,5 prosenttia) vakuutuskannat pienenivät 108 miljoonalla eurolla ja olivat yhteensä 3 miljardia euroa. Sijoitussidonnainen vastuuvelka pysyi miltei ennallaan 5,9 miljardissa eurossa, joka oli 55 prosenttia (54) koko vastuuvelasta.

Mandatum Life on täydentänyt laskuperustekorkoista vastuuvelkaansa yhteensä 232 miljoonalla eurolla matalan korkotason vuoksi. Luvussa ei ole huomioitu ns. eriytettyyn kantaan liittyvää täydennystä. Vuoden 2016 osalta tuottovaadetta laskettiin 0,5 prosenttiin, vuoden 2017 osalta 1,0 prosenttiin ja vuoden 2018 osalta 1,75 prosenttiin. Eriytettyyn kannan diskonttokorko on 0,75 prosenttia.

Avainluvut H1/2016
Maksutulo, omalla vastuulla: 492 milj. € (676)
Tulos ennen veroja: 103 milj. € (81)
Oman pääoman tuotto: 6,5 % (21,8)
Vakavaraisuussuhde: 154 % (12/2015: 158 %)
Sijoitustoiminnan tuotto: 1,5 % (5,9) ja eriytetyn kannan osalta 1,7 % (3,0)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 541 (520)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548