Kohtuullinen alkuvuosi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

11.5.2016

Mandatum Lifen tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta nousi 53 miljoonaan euroon (39). Sijoitusmarkkinoiden vaikeiden olosuhteiden vuoksi markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos putosi verojen jälkeen -14 miljoonaan euroon (171). Oman pääoman tuotto (RoE) oli -4,4 prosenttia (50,3). Uuden Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde siirtymäsäännöt huomioiden pysyi edelleen hyvänä ja oli 152 % (158).

Kustannusliikkeen tulos laski 3 miljoonaan euroon (5). Riskiliikkeen tulos oli 5 miljoonaa euroa (7).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo putosi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 244 miljoonaan euroon (377). Mandatum Lifen markkinaosuus kasvoi ja oli Suomessa 20,2 prosenttia (18,4).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 78 miljoonaa euroa (68). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat -143 miljoonaa euroa (466). Käyvän arvon rahasto aleni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 475 miljoonaan euroon (532). Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa oli -0,1 prosenttia (4,2).

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.3.2016 markkina-arvoin 5,2 miljardia euroa (5,5). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2). Eriytetyn kannan sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin tammi−maaliskuussa 2016 oli 0,7 prosenttia (3,2).  

Mandatum Life -konsernin kokonaisvastuuvelka aleni 10,7 miljardiin euroon (10,9). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,9 miljardiin euroon (5,0). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 54 miljoonaa euroa 3,0 miljardiin euroon tammi–maaliskuussa. Sijoitussidonnainen vastuuvelka laski 5,7 miljardiin euroon (5,9) ensimmäisen vuosineljänneksen lopulle tultaessa ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli kaikkiaan 54 prosenttia (54) vastuuvelasta.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on alhaisen korkotason vuoksi vahvistanut vastuuvelkaansa 232 miljoonalla eurolla (244). Lukuun ei sisälly eriytettyyn ryhmäeläkevakuutuskantaan liittyviä eriä. Vuoden 2016 diskonttokorko on alennettu 1,0 prosenttiin, vuoden 2017 korko 1,25 prosenttiin ja vuoden 2018 korko puolestaan 2,00 prosenttiin. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,75 prosenttia.

Avainluvut Q1/2016

Maksutulo, omalla vastuulla: 244 milj. € (377)
Tulos ennen veroja: 53 milj. € (39)
Oman pääoman tuotto: -4,4 % (50,3)
Vakavaraisuussuhde: 152 % (12/2015: 158 %)
Sijoitustoiminnan tuotto: -0,1 % (4,2) ja eriytetyn kannan osalta 0,7 % (3,2)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 539 (518)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset