Erinomainen tulos rikkoi ennätyksiä monella osa-alueella

10.2.2016

Tulostiedotetta on korjattu julkaisun jälkeen kohdassa Avainluvut - sijoitustoiminnan tuotto ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä.

Mandatum Lifen tulos vuodelta 2015 parani edellisvuoteen nähden ja muodostuikin kaikilta osin erinomaiseksi. Yhtiön maksutulo sekä kustannus- ja riskiliike nousivat yhtiön historian korkeimmalle tasolle.

Mandatum Life -konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2015 oli 181 miljoonaa euroa (163). Sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 168 miljoonaa euroa (149). Kustannus- ja riskiliikkeen tulokset olivat yhtiön historian parhaat. Mandatum Life -konsernin kustannusliikkeen tulos nousi 27 miljoonaan euroon (20). Riskiliikkeen tulos muodostui poikkeuksellisen hyväksi ollen 33 miljoonaa euroa (23). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 12,7 prosenttia (11,4). Ilman 2015 aikana tehtyjä 109 miljoonan euron korkotäydennyksiä oman pääoman tuotto olisi ollut 18,5 prosenttia.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo ylsi sekin yhtiön historian korkeimmaksi ja oli 1 144 miljoonaa euroa (1 105). Sijoitussidonnainen maksutulo säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 968 miljoonaa euroa (960). Baltiassa maksutulo oli 34 miljoonaa euroa (40). Mandatum Lifen markkinaosuus säilyi vakaana ja oli Suomessa 17,7 prosenttia (17,9). Baltiassa yhtiön markkinaosuus oli noin kahdeksan prosenttia (11).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja kasvoivat 365 miljoonaan euroon (273) suurelta osin osakemarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 239 miljoonaa euroa (267). Käyvän arvon rahasto kasvoi 24 miljoonaa euroa ja oli 532 miljoonaa euroa (508). Vuonna 2015 sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 6,9 prosenttia (4,6) ja eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan osalta 3,8 prosenttia.

Mandatum Life -konsernin kokonaisvastuuvelka kasvoi 10,9 miljardiin euroon (10,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka oli vuoden 2015 lopussa 5,9 miljardia euroa (5,3) ja oli 54 prosenttia (51) koko vastuuvelasta. Laskuperusteinen kanta jatkoi alenemistaan vuonna 2015 ja oli 5,0 miljardia euroa (5,1) vuoden 2015 lopussa. Korkeamman koron laskuperustekannat (4,5 ja 3,5 prosenttia) supistuivat 188 miljoonaa euroa vuoden 2015 kuluessa ja olivat 3,1 miljardia euroa. Laskuperustekorollinen vastuuvelka pitää sisällään alhaisen korkotason johdosta tehtyjä korkotäydennyksiä eriytetyn ryhmäeläkekannan osalta 257 miljoonaa euroa ja muun kannan osalta 244 miljoonaa euroa. Eriytetyn ryhmäeläkekannan diskonttauskorko on 0,75 prosenttia ja muun kannan korkotäydennyksellä alennetaan vuosien korkovaade 1,0 prosenttiin vuodelle 2016, 1,25 prosenttiin vuodelle 2017 ja 2,25 prosenttiin vuodelle 2018.

Vuonna 2015 Mandatum Life maksoi eläkettä 76 000 eläkeläiselle yhteensä 387 miljoonaa euroa ja muita korvauksia kuoleman, tapaturman, vakavan sairauden ja työkyvyttömyyden varalta noin 77 miljoonaa euroa.

Uusi vakuutusyhtiöitä koskeva EU-tasoinen vakavaraisuussääntely (Solvenssi II) astui voimaan 1.1.2016. Solvenssi II pitää sisällään siirtymäsääntöjä, joilla pyritään mahdollistamaan mahdollisimman häiriötön siirtyminen uuteen vakavaraisuussääntelyyn. Mandatum Lifen Solvenssi II:n mukaiset omat varat olivat 1 913 miljoonaa euroa siirtymäsäännöt huomioiden, tätä vastaava pääomavaade (SCR) oli 1 212 miljoonaa euroa ja näistä laskettu vakavaraisuussuhde 158 prosenttia. Ilman vastuuvelan 16 vuoden siirtymäsääntöä omat varat olisivat olleet 1 347 miljoonaa euroa ja ilman osakeriskin 7 vuoden siirtymäsääntöä pääomavaade olisi ollut 1 307 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

”Mandatum Lifelle vuosi 2015 oli ennätyksellinen monella mittarilla. Saavutimme yhtiön historian korkeimman maksutulon sekä kustannus- ja riskiliikkeen tuloksen. Myös henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys paranivat entisestään.
Ennätyksellisen maksutulon taustalla on hyvin onnistunut myynti kaikissa jakelukanavissa. Markkinajohtajuutemme yritysasiakassegmentissä vahvistui ja Danske Bank-jakelukanavan henkilöasiakasmyynnissä tehtiin historiallisen hyvä myyntitulos.

Asiakaskokemukseen vaikuttivat positiivisesti mm. toimintamallien yhdenmukaistaminen ja palveluprosessien kehittäminen. Panostimme myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen, sillä haluamme parantaa asiakaspalvelun laatua ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakkaidemme tyytyväisyyteen vaikuttaa oleellisesti myös se, miten tyytyväinen oma henkilöstömme on. Vuosittaisessa Great Place to Work -henkilöstömittauksessa jopa 92 prosenttia Mandatum Lifen Suomen toimintojen henkilöstöstä koki työpaikkansa todella hyväksi. Viime vuoteen nähden kasvua oli 4 prosenttiyksikköä. Tulokset ylittivät odotukset ja ne kertovat työkulttuurista, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Asiakkaidemme ja henkilöstömme tyytyväisyys luovat vankan pohjan yhtiön taloudelliselle menestykselle.

Vuosi 2015 oli Mandatum Lifelle myös vahva vastuullisuuden edistämisen vuosi. Palvelujamme kehittämällä autoimme asiakkaitamme myös parantamaan omaa sosiaalista vastuutaan. Tämän lisäksi liityimme ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä jäseneksi kansainväliseen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) -verkostoon, jonka tavoitteena on saada sijoittajat pienentämään hiilijalanjälkeään. Pääoma liikkuu nyt ripeästi tuoton perässä kohti vastuullisempia kohteita. Se tulee näkymään toiminnassamme myös alkaneena vuonna.”

Avainluvut 2015
Maksutulo, omalla vastuulla: 1 144milj. € (1 105)
Tulos ennen veroja: 181 milj. € (163)
Oman pääoman tuotto: 12,7 % (11,4)
Vakavaraisuusaste: 23,6 % (12/2014: 22,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 6,9 % (4,6)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 521 (509)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548