Mandatum Lifelle ennätyksellinen maksutulo

7.5.2015

Mandatum Lifen tammi–maaliskuun tulos ennen veroja nousi 39 miljoonaan euroon (37). Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena olevan sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 4,2 prosenttia (1,1) ja Suomi-yhtiöstä siirtyneen eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan katteena olevan sijoitusomaisuuden tuotto 3,2 prosenttia. Verojen jälkeinen laaja tulos sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettuna nousi 171 miljoonaan euroon (18). Tämä johtui sijoitusomaisuuden edellistä vuotta merkittävästi korkeammasta tuotosta. Tulosta rasitti alhaisen korkotason johdosta tehdyt vastuuvelan korkotäydennykset, jotka olivat maaliskuun lopussa yhteensä 142 miljoonaa euroa (135). Luvussa ei ole huomioitu eriytettyyn kantaan liittyvää 238 miljoonan euron korkotäydennystä.

Kustannusliikkeen tulos nousi Mandatum Life -konsernin osalta 5,2 miljoonaan euroon (4,2).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kohosi ennätykselliseen 377 miljoonaan euroon (244) ja markkinaosuus Suomessa 18,4 prosenttiin (15,8). Myös sijoitussidonnainen maksutulo saavutti kvartaalitasolla ennätyksen ja oli 305 miljoonaa euroa (203).

Mandatum Life -konsernin Solvenssi I:n mukainen vakavaraisuusasema vahvistui entisestään ja vakavaraisuusaste oli 26,3 prosenttia (22,9). Markkinakorkojen alhaisen tason takia tulevat Solvenssi II -vaatimukset ovat yhtiölle haastavia. Mandatum Life on hakenut Suomen Finanssivalvonnalta hyväksyntää EU-direktiivin mahdollistaman vastuuvelkaa koskevan siirtymäsäännöksen soveltamiseksi.

Sijoitussidonnainen vastuuvelka saavutti maaliskuun 2015 lopussa kaikkien aikojen korkeimman tasonsa ja oli 5,9 miljardia euroa (5,3). Vastuuvelkaan sisältyy asiakkaiden sijoitussidonnaisille vakuutussäästöille saama erinomainen sijoitustuotto, joka kasvatti vastuuvelkaa 466 miljoonalla eurolla (40).

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli 5,1 miljardia euroa (5,1), josta alkuperäinen laskuperusteinen vakuutuskanta muodosti 3,8 miljardia euroa (3,8) ja Suomi-yhtiöstä siirtynyt, ns. eriytetty kanta 1,2 miljardia euroa (1,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (3,5 ja 4,5 prosenttia) jatkoivat odotetusti pienenemistään. Alenema tammi–maaliskuussa 2015 oli 54 miljoonaa euroa.

Avainluvut Q1/2015

Maksutulo, omalla vastuulla: 377 milj. € (244)
Tulos ennen veroja: 39 milj. € (37)
Oman pääoman tuotto: 50,3 % (6,1)
Liikekustannussuhde: 99,2 % (101,5)
Vakavaraisuusaste: 26,3 % (12/2014: 22,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 4,2 % (1,1) ja eriytetyn kannan osalta 3,2 % (-)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 518 (515)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löytyy osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Jukka Kurki, talousjohtaja, jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 010 516 7203
Laura Helaniemi, sisältöjohtaja, laura.helaniemi@mandatumlife.fi, p. 040 531 5255