Mandatum Lifella onnistunut vuosi

12.2.2014

Vuosi 2013 oli Mandatum Lifelle kaikilla keskeisillä mittareilla menestyksekäs. Sijoitussidonnainen maksutulo kohosi ennätyslukemiin ja sijoitustuotot olivat hyvät. Myös kulujen pieneneminen oli positiivinen asia ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan määrä ohitti laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrän.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 12 prosenttia ja oli 153 miljoonaa euroa (136). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 220 miljoonaa euroa (286) sijoitustoiminnan hyvän menestyksen heijastuessa tulokseen. Vuoden 2013 aikana toteutettu tehostamisohjelma yhdessä kasvaneiden palkkiotuottojen kanssa nosti kustannusliikkeen tuloksen 14 miljoonaan euroon (6). Riskiliikkeen tulos oli erinomainen ja ylsi 24 miljoonaan euroon (19).

Sijoitusomaisuuden tuotto oli vuoden 2012 tapaan poikkeuksellisen korkealla tasolla. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 7,1 prosenttia (9,4), mikä oli seurausta osakesijoitusten erinomaisesta tuotosta. Loppuvuoden korkojen noususta huolimatta korkotasot ovat edelleen huomattavan matalat suhteessa vastuuvelan keskimääräiseen laskuperustekorkoon. Tästä ja korkosijoitusten vastuuvelkaan nähden alhaisesta duraatiosta johtuen erääntyvien korkosijoitusten jälleensijoitusriski on edelleen merkittävin riskitekijä yhtiön tuloksenmuodostuksessa tulevina vuosina. Yhtiö jatkoikin vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista, minkä avulla varaudutaan vakuutuksille tulevaisuudessa hyvitettävän laskuperustekoron tuomiin kustannuksiin.

Maksutulo nousi 10 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 1.063 miljoonaa euroa (977). Sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulon osuus nousi yhtiön historian korkeimmaksi ja oli 909 miljoonaa euroa (810). Baltiassa maksutulo oli 32 miljoonaa euroa (33). Maksutulon suuruudesta huolimatta Mandatum Lifen markkinaosuus sijoitussidonnaisessa vakuuttamisessa laski 19,3 prosenttiin (26,2), sillä koko alan henkivakuutusmaksutulo kasvoi Suomessa voimakkaasti. Mandatum Lifen ensivakuutuksen Suomen kokonaismarkkinaosuus aleni 19,2 prosenttiin (24,5).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi 8.544 miljoonaan euroon (7.904). Sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka kasvoi 784 miljoonaa euroa ja oli vuodenvaihteessa historian korkeimmalla tasolla 4.617 miljoonassa eurossa. Sijoitussidonnaista vastuuvelkaa kasvatti asiakkaiden säästöilleen saama keskimäärin noin 7 prosentin sijoitustuotto.

Laskuperustekorkoisten sopimusten vastuuvelka aleni 3.928 miljoonaan euroon (4.071). Laskuperustekorkoisten sopimusten vastuuvelka sisältää alhaisen korkotason johdosta tehdyn 146 miljoonan euron korkotäydennyksen (118) ja vakuutuksille hyvitettyjä laskuperustekorkoja ja asiakashyvityksiä noin 140 miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti laskuperustekorkoisen vastuuvelan. Asiakkaille maksettiin korvauksia yli 700 miljoonan euron edestä. Korvauksista maksettuja eläkkeitä oli noin 320 miljoonaa euroa, joista maksettiin eläkkeitä yhteensä noin 61 000 eläkkeensaajalle. Muita korvauksia maksettiin yhteensä yli 400 miljoonaa euroa yhteensä lähes 38 000 vakuutetulle.

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma oli 1.403 miljoonaa euroa (1.391) ja yli 6-kertainen Solvenssi I -säännösten minimivaatimukseen nähden. Vakavaraisuusaste säilyi hyvänä ja oli 27,6 prosenttia (27,7). Myös yhtiön muokattu vakavaraisuuspääoma ylitti selkeästi Sampo-konsernissa käytössä olevan taloudellisen pääoman tavoitetason.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

 "Vuosi 2013 oli Mandatum Lifelle erittäin hyvä. Onnistuimme sekä myynnin kasvattamisessa että kulujen karsimisessa.

Maksutulon kasvun taustalla olivat jälleen Danske Bank -jakelukanavan hyvin kehittyneet myyntivolyymit, mutta myös Mandatum Lifen oman myynnin reipas kasvu. Varainhoidon palvelujemme kysynnän merkittävä paraneminen kertoo kasvavasta kiinnostuksesta sijoitusosaamistamme kohtaan.

Edellisvuoden alkupuolella lanseeratulla kustannusten säästöohjelmalla saavutimme sille asetetut tavoitteet. Sitoutimme säästökohteiden ideointiin heti lähtövaiheessa koko henkilöstömme. Tavoitteita seurattiin ja niistä myös raportoitiin aktiivisesti.

Vuonna 2013 vahvistimme lisäksi Rahat ja Henki -strategiaamme monella merkittävällä osa-alueella. Solmimme yhteistyökumppanuuden maailman suurimman varainhoitotalon BlackRockin kanssa ja toteutimme yritysmyynnin toimintamallien uudistukset, kirkastaen samalla segmenttiajatteluamme ja yhdistäen loppuvuonna PK- ja Suuryritysmyyntiyksiköt yhdeksi Yritykset-myyntiyksiköksi. Lisäksi synnytimme Suomen monipuolisimmat palkitsemisen konsultointipalvelut. Teimme palkitsemisen alueella määrätietoista uudistustyötä ja toteutimme loppuvuodesta yritysoston, jossa Alexander Pay Management hankittiin tytäryhtiöömme Innovaan."

Avainluvut 2013

Maksutulo, omalla vastuulla: 1.063milj. € (977)
Tulos ennen veroja: 153 milj. € (136)
Oman pääoman tuotto: 18,3 % (28,5)
Liikekustannussuhde: 106,6 % (113,9)
Vakavaraisuusaste: 27,6 % (27,7)
Sijoitustoiminnan tuotto: 7,1 % (9,4)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 541 (545)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löydettävissä osoitteesta: http://www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset