Mandatum Lifen maksutulo kasvoi onnistuneen sijoitussidonnaisten tuotteiden myynnin johdosta

7.8.2013

Mandatum Lifen tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 69 miljoonaa euroa (65). Kustannus- ja riskiliikkeen tulos nousi 15 miljoonaan euroon (10). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 1,7 prosenttia (3,9). Vertailuvuotta alhaisemmasta sijoitustoiminnan tuotosta johtuen sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettu verojen jälkeinen laaja tulos laski 25 miljoonaan euroon (105).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 11 prosenttia ja oli 549 miljoonaa euroa (493). Maksutulon nousu on kokonaan seurausta sijoitussidonnaisen maksutulon kasvusta, joka kasvoi 69 miljoonalla eurolla ja oli 462 miljoonaa euroa (393). Baltian maissa maksutulo nousi 15 miljoonaan euroon (13). Hyvästä maksutulon kehityksestä huolimatta Mandatum Lifen markkinaosuudet alenivat muun alan maksutulon kasvaessa Mandatum Lifea voimakkaammin. Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa kesäkuun lopussa 18,8 prosenttia (26,9) ja markkinaosuus sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa 18,8 prosenttia (28,8).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi vahvana. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopulla 26,1 prosenttia (27,7). Vakavaraisuuspääomaa pienensi Sampo Oyj:lle huhtikuussa 2013 maksettu 100 miljoonan euron osinko. Emoyhtiön toimintapääoma on lähes kuusinkertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden. Mandatum Lifelle asetettu pääomavaatimus on hyvin vahvasti riippuvainen laskuperustekorkoisesta vastuuvelasta ja sen katteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka alenee kannan rakenteesta johtuen verrattain voimakkaasti, jonka seurauksena yhtiön pääomavaade myös alenee ja mahdollistaa siten pääomien palauttamista omistajalle osinkojen muodossa.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 8,1 miljardia euroa (7,9). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 4,1 miljardia euroa (3,8) ja jatkuvasti supistuvan laskuperustekorkoisen vastuuvelan osuus oli 4,0 miljardia euroa (4,1). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kohosi uuteen ennätykseen ja oli 51 prosenttia (48) koko kannasta. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka pitää sisällään alhaisen korkotason johdosta tehdyn 125 miljoonan euron (118) korkotäydennyksen.

Avainluvut H1/2013

Maksutulo, omalla vastuulla: 549 milj. € (493)
Tulos ennen veroja: 69 milj. € (65)
Oman pääoman tuotto: 4,6 % (23,0)
Liikekustannussuhde: 113,7 % (117,5)
Vakavaraisuusaste: 26,1 % (12/2012: 27,7)
Sijoitustoiminnan tuotto: 1,7 % (3,9)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 557 (536)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset