Mandatum Lifen maksutulo erinomainen

13.2.2013

Mandatum Lifen vuosi 2012 muodostui euroalueen velkakriisistä johtuneesta myllerryksestä huolimatta monella tapaa hyväksi. Vaikean vuoden 2011 jälkeen sijoitustoiminnan tulos oli erinomainen. Myös maksutulo kehittyi myönteisesti edelliseen vuoteen nähden.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja säilyi vuonna 2012 edellisvuoden tasolla ja oli 136 miljoonaa euroa (137). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 286 miljoonaa euroa (-115) sijoitustoiminnan hyvän menestyksen heijastuessa tulokseen. Kustannusliikkeen tulos aleni kuluneena vuonna 6 miljoonaan euroon (10). Kuluja kasvattivat erityisesti hyvästä myyntimenestyksestä johtunut myyntipalkkioiden kasvu sekä tulospalkkiot. Riskiliikkeen tulos palautui edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta 19 miljoonaan euroon (25).

Vuonna 2012 Mandatum Lifen osake- ja korkosijoitusten tuotto muodostui hyväksi, jonka seurauksena sijoitusomaisuuden tuotto kokonaisuutena nousikin poikkeuksellisen hyvälle tasolle ja oli 9,4 % (-1,4 %). Korkosijoitusten hyvä tuotto on pitkälti seurausta voimakkaasta korkojen alenemisesta ja yrityslainojen riskimarginaalien kapenemisesta. Se luo yhtiön sijoitustoiminnalle merkittäviä haasteita lähivuosille. Erääntyvien korkosijoitusten jälleensijoitusriski onkin huomattava poikkeuksellisen alhaisesta korkotasosta johtuen. Tämän seurauksena yhtiö jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista, minkä avulla varaudutaan vakuutuksille tulevaisuudessa hyvitettävän laskuperustekoron tuomiin kustannuksiin.

Maksutulo nousi historian toiseksi korkeimmalle tasolle ja omalla vastuulla oleva maksutulo oli 977 miljoonaa euroa (849), josta sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulon osuus oli 810 miljoonaa euroa (649). Baltiassa maksutulo oli 33 miljoonaa euroa (41). Mandatum Lifen markkinaosuus sijoitussidonnaisessa vakuuttamisessa oli 26,2 prosenttia (26,8) ja ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus Suomessa oli 24,5 prosenttia (24,9). Baltiassa Mandatum Lifen markkinaosuus laski 11 prosenttiin (15).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi 7.904 miljoonaan euroon (7.303). Sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka kasvoi 779 miljoonaa euroa ja oli vuodenvaihteessa historian korkeimmalla tasolla 3.833 miljoonassa eurossa. Sijoitussidonnaista vastuuvelkaa kasvatti asiakkaiden säästöilleen saama noin 8 prosentin sijoitustuotto. Laskuperustekorkoisten sopimusten vastuuvelka aleni 4.071 miljoonaan euroon (4.248). Vastuuvelka sisältää 118 miljoonan euron korkotäydennyksen ja noin 150 miljoonaa euroa vuodelta 2012 vakuutussäästöille hyvitettyä laskuperustekorkoa ja asiakashyvityksiä. Asiakkaille maksettiin korvauksia yli 700 miljoonan euron edestä. Korvauksista maksettuja eläkkeitä oli noin 320 miljoonaa euroa, joista maksettiin eläkkeitä yhteensä noin 61 000 eläkkeensaajalle. Muita korvauksia maksettiin yhteensä lähes 400 miljoonaa euroa yhteensä noin 37 000 vakuutetulle.

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma oli 1.391 miljoonaa euroa (1.049) ja yli 6-kertainen Solvenssi I -säännösten minimivaatimukseen nähden. Vakavaraisuusaste nousi 27,7 prosenttiin (20,9). Matalista koroista johtuen yhtiön muokattu vakavaraisuuspääoma on alle Sampo-konsernissa käytössä olevan taloudellisen pääoman tavoitetason.

Eläkevakuutusmarkkinaa sävytti runsas keskustelu yksilöllisten eläkevakuutusten ja PS-sopimusten verokohtelusta. Uusien 1.1.2013 jälkeen alkavien yksilöllisten eläkevakuutusten ja PS-sopimusten alin eläkeikä nostettiin seuraamaan lakisääteisen eläkkeen myöhäisintä eläkeikää, joka on toistaiseksi 68 vuotta. Mandatum Life näkee muutosten heikentävän kysyntää erittäin merkittävästi, minkä takia yhtiö päätti lopettaa yritysten yksilöllisten eläkevakuutusten myynnin. Henkilöasiakkaiden yksilöllisten eläkevakuutusten myynti on lopetettu jo aiemmin. Veromuutokset eivät koske ennen vuotta 2013 alkaneita eläkevakuutuksia.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

"Onnistuimme tekemään haastavassa ympäristössä hyvän tuloksen ja kun samanaikaisesti maksutulossa palattiin kasvu-uralle, niin vuotta voidaan pitää monin tavoin onnistuneena. Maksutulon kasvun taustalla oli erityisesti Danske Bank -jakelukanavan voimakkaasti kasvaneet myyntivolyymit, jotka yltivätkin jakeluyhteistyön historian korkeimmalle tasolle. Myös muut myyntikanavat onnistuivat kasvattamaan sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvää maksutuloa ja erityisen myönteistä oli, että sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvät lunastukset pysyivät huomattavasti edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

Pidän tehtyjä eläkevakuutuksen uusien sopimusten verolinjauksia erittäin huonoina. Asiakkaiden tarvetta varautua eläkeaikaan, myös omaehtoisen säästämisen muodossa, muutokset eivät poistaneet. Emme nähneet mielekkääksi jatkaa yksilöllisten eläkevakuutusten myyntiä, koska näkemyksemme mukaan uusien vakuutusten osalta tapahtuva alimman eläkeiän nouseminen 68 ikävuoteen vähentää merkittävästi tuotteen kysyntää. Jatkossa keskitymmekin eläkevakuutuksen osalta ryhmäeläkkeeseen ja pyrimme ylläpitämään ennen vuotta 2013 alkaneiden eläkevakuutusten maksu-uskollisuutta, jotta mahdollistaisimme näille asiakkaille mahdollisimman kattavan eläketurvan. Vuoden 2012 aikana maksettu 320 miljoonaa euroa eläkettä 61 000 vakuutetulle on merkittävä määrä, mutta mielelläni näkisin Mandatum Lifen tulevaisuudessa vieläkin merkittävämpänä lakisääteisen eläketurvan täydentäjänä – eläkevakuutuksen kautta ja muilla säästämismuodoilla."

Avainluvut 2012
Maksutulo, omalla vastuulla: 977 milj. € (849)
Tulos ennen veroja: 136 milj. € (137)
Oman pääoman tuotto: 28,5 % (-11,7)
Liikekustannussuhde: 113,9 % (109,1)
Vakavaraisuusaste: 27,7 % (20,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 9,4 % (-1,4)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 545 (521)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löydettävissä osoitteesta: http://www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548