Mandatum Lifen tulos lähes edellisen vuoden tasolla epävakaista pääomamarkkinoista huolimatta

9.2.2012

Ennätyksellisen vuoden 2010 jälkeen vuosi 2011 osoittautui monella tapaa haasteellisemmaksi. Euroalueen velkakriisin seurauksena sijoitusmarkkinoilla vallinnut epäluottamus teki vuodesta vaikean sekä sijoitustoiminnan osalta että maksutulotavoitteiden saavuttamisessa.

Mandatum Life -konsernin kirjanpidon tulos ennen veroja säilyi edellisen vuoden tasolla. Tulos ennen veroja oli 137 miljoonaa euroa (2010: 142). Kustannusliikkeen tulos kehittyi suotuisasti ja nousi 11 miljoonaan euroon (9). Vuoden 2011 riskiliikkeen tulos muodostui poikkeuksellisen korkeaksi ja oli 25 miljoonaa euroa (23). Sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutoksen huomioiva käypien arvojen verojen jälkeinen tulos painui 115 miljoonaa euroa tappiolliseksi (+ 332). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli -1,4 prosenttia (11,1). Tappiollisen käyvän arvon tuloksen seurauksena vakavaraisuusaste aleni 20,9 prosenttiin (25,8). Vakavaraisuusaste on edelleen hyvällä tasolla ja toimintapääoma onkin 4,6-kertainen sille asetettuun vähimmäismäärään nähden.

Maksutulon osalta jäätiin jälkeen vuoden 2010 tasosta, omalla vastuulla oleva maksutulo oli 849 miljoonaa euroa (1.111). Baltian tytäryhtiön osuus tästä oli 41 miljoonaa euroa (60). Sijoitussidonnaisten sopimusten osuus maksutulosta pysyi 76 prosentissa ja maksutulo oli 648 miljoonaa euroa (843), josta Baltian osuus oli 37 miljoonaa euroa (58). Tavoiteltua alhaisemmasta tasosta huolimatta maksutulo nousi yhtiön historian toiseksi korkeimmaksi, mitä voidaan pitää markkinatilanne huomioiden hyvänä näyttönä valitun myyntistrategian toimivuudesta.

Mandatum Lifen kotimaan toimintojen markkinaosuus painopistealueena olevissa sijoitussidonnaisissa sopimuksissa aleni 26,8 prosenttiin (28,1). Yhtiön ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 24,9 prosenttia (22,0) ja markkinaosuus Baltian maissa oli 14 prosenttia (20).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka aleni 7.303 miljoonaan euroon (7.534). Vastuuvelasta 3.054 miljoonaa euroa (3.124) on sijoitussidonnaista ja loput 4.248 miljoonaa euroa (4.409) laskuperustekorkoista. Laskuperustekorkoiseen vastuuvelkaan sisältyy noin 160 miljoonaa euroa vuonna 2011 annettuja laskuperustekorkoja ja asiakashyvityksiä. Lisäksi vastuuvelkaan sisältyy alhaisten korkotasojen johdosta tehty vastuuvelan korkotäydennys, joka on 108 miljoonaa euroa. Asiakkaille maksettiin korvauksia yli 800 miljoonan euron edestä. Korvauksista maksettuja eläkkeitä oli noin 310 miljoonaa euroa, joista maksettiin eläkkeitä yhteensä noin 60 000 eläkkeensaajalle. Maksettujen eläkkeiden määrän kasvu on suurin yksittäinen syy laskuperustekorollisen vastuuvelan pienenemiseen.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

"Takana on haastava ja ennalta-arvaamaton vuosi. Minua ilahduttaa tuloksemme säilyminen hyvällä tasolla sekä se, että kykenimme huolehtimaan asiakkaidemme varoista hyvin.

Valitsemamme strategia vahvistui vuoden aikana uudella tytäryhtiöllä, Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy:llä. Mandatum Lifen tavoitteena on vahvistaa edelleen palkitsemiseen liittyviä palveluitaan yrityksille ja julkishallinnolle, erityisesti koko henkilökunnalle.

Mandatum Lifen toiminnan kulmakivet perustuvat asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen. Maksoimme vuonna 2011 korvauksia kaiken kaikkiaan yli 800 miljoonaa euroa. Eläkkeiden osuus tästä oli 310 miljoonaa euroa ja sitä maksoimme noin 60 000 vapaaehtoista eläkettä nauttivalle suomalaiselle."

Avainluvut 2011
Maksutulo, omalla vastuulla: 849 milj. € (1.111)
Tulos ennen veroja: 137 milj. € (142)
Oman pääoman tuotto: -11,7 % (36,2)
Liikekustannussuhde: 111,6 % (112,1)
Vakavaraisuusaste: 20,9 % (25,8)
Sijoitustoiminnan tuotto: -1,4 % (11,1 %)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 521 (470)

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: p. 010 516 7200, petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi
talousjohtaja Jukka Kurki: p. 050 424 6630, jukka.kurki[at]mandatumlife.fi
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: p. 040 7281 548, niina.riihela[at]mandatumlife.fi