Mandatum Lifen maksutulo ja markkinaosuudet kasvoivat

8.8.2012

Mandatum Life -konsernin tammi–kesäkuun 2012 tulos ennen veroja aleni 65 miljoonaan euroon (84). Tulosta rasitti laskuperustekorkoisen liikkeen vastuuvelan diskonttauksessa käytettyjen korkojen alentaminen. Laaja tulos verojen jälkeen, joka pitää sisällään sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutokset, nousi 105 miljoonaan euroon (–8). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 3,9 prosenttia (1,3).

Yhtiön omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 11 prosenttia ja oli 493 miljoonaa euroa (444). Emoyhtiön Suomesta saama sijoitussidonnainen maksutulo kasvoi 57 miljoonalla eurolla, kun taas Baltian maissa pääosin sijoitussidonnainen maksutulo aleni 13 miljoonaan euroon (28). Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus nousi Suomessa 26,9 prosenttiin (22,9) ja sijoitussidonnaisissa henkivakuutuksissa 28,8 prosenttiin (24,5).

Mandatum Life -konsernin Solvenssi I -säännöstön mukainen vakavaraisuusasema säilyi vahvana hyvän käyvän arvon tuloksen seurauksena. Vakavaraisuussuhde oli vuosineljänneksen lopulla 23,5 prosenttia (20,9). Emoyhtiön toimintapääoma on yli viisinkertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden.

Mandatum Life -konsernin kustannusliikkeen tulos aleni 1,5 miljoonaan euroon (3,4) vuoden 2012 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta. Kustannusliikkeen tuloksen arvioidaan nousevan loppuvuoden osalta vähintään edellisvuoden tasolle. Myynnin voimakas kasvu heikentää etupainotteisista myyntikomissioista johtuen tilikauden kustannusliikkeen tulosta. Yhtiö ei jaksota myyntiin liittyviä etupainotteisia kustannuksia.

Yhtiön sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka jatkoi kasvuaan ja on 3.382 miljoonaa euroa (3.054). Laskuperustekorkoinen vastuuvelka on alentunut vuodenvaihteesta lähes 60 miljoonaa euroa ja on 4.191 miljoonaa euroa. Laskuperustekorollisen kannan aleneminen on seurausta yhä suuremman vakuutettujen joukon siirtyessä eläkkeelle. Yhtiö maksoikin alkuvuoden aikana eläkkeitä yhteensä 160 miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka sisältää alhaisesta korkotasosta johtuen tehtyjä korkotäydennyksiä 117 miljoonaa euroa.

"Voimme olla alkuvuoden osalta tyytyväisiä moneen asiaan; laajaan tulokseemme, maksutulon kasvuun sekä markkinaosuuksien vahvistumiseen. Uskomme myös, että nyt pieneksi kauneusvirheeksi jäänyt kustannusliikkeen tulos saadaan vielä nousemaan vähintään viime vuoden tasolle. Vahva vakavaraisuutemme mahdollistaa meille hyvät toimintaolosuhteet epävakaammassakin markkinatilanteessa", kommentoi toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Avainluvut H1/2012

Maksutulo, omalla vastuulla: 493 milj. € (444)
Tulos ennen veroja: 65 milj. € (84)
Oman pääoman tuotto: 23,0 % (–1,6)
Liikekustannussuhde: 117,5 % (115,8)
Vakavaraisuusaste: 23,5 % (20,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 3,9 % (1,3)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 536 (507)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löydettävissä osoitteesta: http://www.sampo.com/fi/sijoittajasuhteet/luvut/tulosraportit

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200

talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630

markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548