Mandatum Lifen maksutulo ja markkina-asema kehittyivät suotuisasti

9.11.2012

Mandatum Life -konsernin vuoden 2012 tammi–syyskuun tulos ennen veroja oli 98 miljoonaa euroa (107). Tulosta rasitti laskuperustekorkoisen liikkeen vastuuvelan diskonttauksessa käytettyjen korkojen alentaminen. Laaja tulos verojen jälkeen, joka pitää sisällään sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutokset, nousi 218 miljoonaan euroon (–204). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 7,5 prosenttia (–3,8).

Yhtiön omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 11 prosenttia ja oli 678 miljoonaa euroa (612). Sijoitussidonnaisten sopimusten osuus maksutulosta oli 545 miljoonaa euroa (490). Sampo Pankki -jakelukanava on onnistunut kuluvan vuoden aikana myynnissä erityisen hyvin. Sen odotetaankin saavuttavan kuluvana vuonna historian korkeimman maksutulon. Baltiasta saatu maksutulo oli 21 miljoonaa euroa (34). Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus kasvoi Suomessa 25,4 prosenttiin (23,7). Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkinaosuus oli 27,3 prosenttia (26,3).

Mandatum Life -konsernin Solvenssi I -säännöstön mukainen vakavaraisuusasema säilyi vahvana hyvän käyvän arvon tuloksen seurauksena. Vakavaraisuussuhde oli vuosineljänneksen lopulla 26,0 prosenttia (20,9). Emoyhtiön toimintapääoma on lähes kuusinkertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden. Erittäin alhainen korkotaso ja vakuutussopimusten pitkäaikaiset ja kiinteät laskuperustekorkolupaukset ovat haasteena tulevassa Solvenssi II -säännösten mukaisessa vakavaraisuustarkastelussa. Mandatum Lifen muokattu toimintapääoma on niukasti alle yhtiön sisäisellä mallilla arvioidun taloudellisen pääomavaateen.

Mandatum Life -konsernin tammi–syykuun kustannusliikkeen tulos oli 3,6 miljoonaa euroa (6,7). Kustannusliikkeen tuloksen odotetaan edelleen kohoavan, mutta sen ei odoteta kasvaneiden myyntivolyymien vuoksi yltävän yhtä suureksi kuin edellisenä vuonna. Myyntipalkkiot kuormittavat hankintavuoden tulosta, sillä Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan. Kustannusliikkeen tulosta heikensivät myös henkilöstömäärän kasvu ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvät maksut.

Yhtiön sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka jatkoi kasvuaan ja saavutti kolmantena kvartaalina peräkkäin ennätystason ollen 3.585 miljoonaa euroa (3.054). Laskuperustekorkoinen vastuuvelka on alentunut vuodenvaihteesta lähes 90 miljoonaa euroa ja on 4.159 miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka sisältää alhaisesta korkotasosta johtuen tehtyjä korkotäydennyksiä 126 miljoonaa euroa (108).

Avainluvut 1–9/2012
Maksutulo, omalla vastuulla: 678 milj. € (612)
Tulos ennen veroja: 98 milj. € (107)
Oman pääoman tuotto: 29,9 % (–29,3)
Liikekustannussuhde: 115,5 % (112,1)
Vakavaraisuusaste: 26,0 % (20,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 7,5 % (-3,8)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 541 (517)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löytyy osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset