Mandatum Lifen kasvu jatkui voimakkaana

11.2.2011

Mandatum Lifen maksutulo ja tase yltivät ennätyksiin vuoden 2010 aikana. Maksutulon voimakkaana jatkunut kasvu oli seurausta vuonna 2008 aloitetuista panostuksista varainhoidon organisaatioon ja omiin yritysmyyntikanaviin. Kasvua edesauttoi myös Sampo Pankin kautta tehdyn myynnin palautuminen aiempien vuosien tasolle.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo ylitti ensimmäisen kerran miljardi euroa ja oli 1.111 miljoonaa euroa (803). Keskeisimmällä painopistealueella sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa maksutulo kasvoi 843 miljoonaan euroon (551) ja sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta oli 76 prosenttia (68).

Suomessa Mandatum Lifen markkinaosuus sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa nousi 28,2 prosenttiin (27,8). Yhtiön ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 22,0 prosenttia (24,8) ja markkinaosuus Baltian maissa oli 19 prosenttia (16).

Mandatum Life -konsernin kirjanpidon tulos ennen veroja oli 142 miljoonaa euroa (121). Sijoitustoiminnan tuotto oli käyvin arvoin mitattuna 11,1 prosenttia (16,8). Sijoitustoiminnan poikkeuksellisen hyvä tulos näkyi voimakkaana vakavaraisuusaseman parantumisena, emoyhtiön vakavaraisuusasteen noustessa 25,7 prosenttiin (18,6). Toimintapääoma on lähes kuusinkertainen sille asetettuun vähimmäismäärään nähden.

Hyvistä sijoitustoiminnan tuotoista huolimatta vuosi oli sijoitusmarkkinoilla erittäin haasteellinen. Vuonna 2007 alkaneesta finanssikriisistä palautuminen jätti jälkeensä huolen euroalueen tulevaisuudesta. Vahvojen, AAA-luokituksen omaavien euromaiden pitkät korot laskivat syksyllä poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Tämän seurauksena Mandatum Life vahvisti tasettaan vastaamaan paremmin alhaisia korkotasoja tekemällä vastuuvelkaansa korkotäydennyksen. Myös tulos käytettiin oman pääoman kartuttamiseen ja sitä kautta vahvistamaan yhtiön vakavaraisuutta entisestään.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka ylitti ensimmäistä kertaa 7 miljardia euroa ollen 7.534 miljoonaa euroa (6.790). Vastuuvelasta 3.124 miljoonaa euroa on sijoitussidonnaista ja loput laskuperustekorkoista. Sijoitussidonnaista vastuuvelkaa kasvatti maksutulon lisäksi myös asiakkaiden valitsemilleen sijoituskohteille saama noin 13 prosentin keskimääräinen tuotto. Laskuperustekorkoiseen vastuuvelkaan sisältyy noin 160 miljoonaa euroa vuodelta 2010 annettuja laskuperustekorkoja ja asiakashyvityksiä.

Syksyn poikkeuksellisen alhaisen korkotason seurauksena vastuuvelkaa täydennettiin vastaamaan paremmin alhaisia korkotasoja ja turvaamaan tulevaisuudessa maksettavaa laskuperustekorkoa. Vastuuvelan korkotäydennys on vuodenvaihteessa yhteensä 147 miljoonaa euroa (95). Asiakkaille maksettiin korvauksia lähes 800 miljoonan euron edestä. Eläkkeitä maksettiin 305 miljoonan euron edestä yhteensä noin 60 000 eläkkeensaajalle. Muita korvauksia maksettiin yhteensä noin 32 000 kappaletta.

Baltian maissa toimiva tytäryhtiö otti käyttöön uuden nimen vuonna 2010. Yhtiön uusi nimi on Mandatum Life Insurance Baltic SE. Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo kasvoi 42 prosenttia ja oli 60 miljoonaa euroa (42).

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

"Takana on erittäin mielenkiintoinen ja työntäyteinen vuosi. Erityisesti minua ilahduttaa jo toisena peräkkäisenä vuotena aikaansaatu maksutulon voimakas kasvu ja miljardin euron ylittyminen ensimmäisen kerran. Valitsemamme strategia on osoittautunut toimivaksi, sillä olemme pystyneet lunastamaan asiakkaidemme odotukset palveluillamme. Asiakkaat ovat ottaneet Rahan ja hengen omakseen.

Mandatum Lifella on yhteiskunnassamme merkittävä rooli. Esimerkiksi maksamamme eläkkeet nousivat vuonna 2010 ennätystasolle ja ylittivät ensimmäistä kertaa 300 miljoonaa euroa. Jo noin 60 000 suomalaista saa lakisääteisen eläkkeen lisäksi Mandatum Lifen maksamaa vapaaehtoista eläkettä.

Taseen ja vakavaraisuusaseman vahvistuminen finanssikriisiä edeltävälle tasolle taas antaa yhtiölle erinomaiset työkalut selviytyä tulevista sijoitustoiminnan haasteista. "

Avainluvut 2010
Maksutulo, omalla vastuulla: 1.111 milj. € (803)
Tulos ennen veroja: 142 milj. € (121)
Oman pääoman tuotto: 36,2 % (97,6)
Liikekustannussuhde: 112,1 % (111,0)
kaikki palkkiotuotot huomioiden: 91,5 % (93,3)
Vakavaraisuusaste (emo): 25,7 % (18,6)
Sijoitustoiminnan tuotto: 11,1 % (16,8 %)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 470 (450)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löytyy osoitteesta:
http://www.sampo.com/fi/sijoittajasuhteet/luvut/tulosraportit/


Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: p. 010 516 7200, petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi
talousjohtaja Jukka Kurki: p. 050 424 6630, jukka.kurki[at]mandatumlife.fi

markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: p. 040 7281 548, niina.riihela[at]mandatumlife.fi