Hyvä vakavaraisuus säilyy, tuloksessa alaskirjauksia

2.11.2011

Mandatum Life konsernin tammi–syyskuun 2011 tulos ennen veroja nousi 107 miljoonaan euroon (100). Kolmannella vuosineljänneksellä tulosta rasitti osakeomistuksiin tehdyt 37 miljoonan euron alaskirjaukset. Sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutoksen huomioiva käypien arvojen verojen jälkeinen tulos painui 204 miljoonaa euroa tappiolliseksi (+ 228). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli -3,8 prosenttia (8,0).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo aleni vuodentakaisesta ja oli 612 miljoonaa euroa (827). Talouden epävarmuus on näkynyt erityisesti sijoitussidonnaisten sopimusten myyntivolyymeissa suhteessa vertailuajankohtaan. Sijoitussidonnaisten sopimusten osuus maksutulosta pysyi tästä huolimatta erittäin korkealla ja oli noin 80 prosenttia. Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 23,7 prosenttia (22,9) ja sijoitussidonnaisissa henkivakuutuksissa 26,3 prosenttia (28,0).

Solvenssi I:n mukainen vakavaraisuuspääoma heikkeni, mutta on edelleen hyvällä tasolla. Mandatum Lifen vakavaraisuusaste 30.9.2011 oli 18,9 prosenttia (25,8). Emo-yhtiön toimintapääoma on 4,2-kertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden.

Kustannusliikkeen tulos kehittyi suotuisasti ja nousi 6 miljoonaan euroon (5) vuoden 2011 ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta.

Mandatum Life -konsernin sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka aleni kesäkuun lopun tasolta päätyen 2 935 miljoonaan euroon (kesäkuu 2011: 3 198). Aleneminen on pääosin seurausta sopimusten arvonkehitykseen sidottujen osakesijoitusten arvojen alenemisesta. Sijoitussidonnaisista sopimuksista maksettiin korvauksia 255 miljoonaa euroa (223). Laskuperustekorkoinen vastuuvelka jatkoi alenemistaan päätyen 4 265 miljoonaan euroon (kesäkuu 2011: 4 346). Laskuperustekorkoisista sopimuksista maksettiin korvauksia 341 miljoonaa euroa (321), josta eläkkeiden osuus oli yli 70 prosenttia. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka sisältää korkotäydennyksiä yhteensä 116 miljoonaa euroa.


Avainluvut Q3/2011
Maksutulo, omalla vastuulla:612 milj. € (827)
Tulos ennen veroja: 107 milj. € (100)
Oman pääoman tuotto: -29,3 % (35,2)
Liikekustannussuhde: 112,1 % (113,6)
Vakavaraisuusaste: 18,9 % (25,8)
Sijoitustoiminnan tuotto: -3,8 % (8,0)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 534 (488)


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset