Mandatum Lifella ennätyksellinen vuosi

11.2.2010

Mandatum Life menestyi vuonna 2009 erinomaisesti sekä kannattavuudella että kasvulla mitaten. Sekä maksutulolla että käypien arvojen tuloksella mitattuna yhtiö saavutti historiansa parhaat tulokset.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kohosi kaikkien aikojen ennätykseen. Omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 52 prosenttia 803 miljoonaan euroon (529). Painopistealueen sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo lähes kaksinkertaistui 551 miljoonaan euroon (287). Maksutulosta 68 prosenttia (54) tuli sijoitussidonnaisista vakuutuksista. Kasvu perustui ensisijaisesti varainhoidon yksikön ja oman yritysmyyntikanavan hyvin sujuneeseen yhteistyöhön. Vuoden 2009 loppupuolella myös Sampo Pankin välityksellä tapahtuva myynti kasvoi merkittävästi. Merkille pantavaa on myös se, että erittäin haastavassa taloudellisessa ympäristössä Mandatum Lifen Baltiassa toimiva tytäryhtiö onnistui kasvattamaan maksutulon 43 miljoonaan euroon (31).

Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus nousi Suomessa 24,8 prosenttiin (19,3) ja sijoitussidonnaisissa henkivakuutuksissa 27,8 prosenttiin (21,5). Baltiassa yhtiön sijoitussidonnaisten henkivakuutusten markkinaosuus oli 26,6 prosenttia (17,9). Mandatum Life -konsernin kirjanpidon tulos ennen veroja 121 miljoonaa euroa (140) oli odotetulla tasolla. Sen sijaan käyvillä arvoilla laskettu tulos oli sijoitustoiminnan onnistumisesta johtuen ennätyksellinen 658 miljoonaa euroa (-511). Hyvä käypien arvojen tulos näkyi voimakkaana vakavaraisuusaseman parantumisena, vakavaraisuusasteen noustessa 18,5 prosenttiin (7,9). Toimintapääoma on yli nelinkertainen sille asetettuun vähimmäismäärään nähden.

Myös yhtiön tase (7.828 miljoonaa euroa) ja vastuuvelka (6.790 miljoonaa euroa) ovat suurimmat yhtiön historiassa. Vastuuvelasta 2.360 miljoonaa euroa on sijoitussidonnaista ja loput laskuperustekorkoista. Sijoitussidonnaista vastuuvelkaa kasvatti maksutulon lisäksi myös asiakkaiden valitsemilleen sijoituskohteille saama lähes 20 prosentin tuotto. Laskuperustekorkoiseen vastuuvelkaan sisältyy 176 miljoonaa euroa vuodelta 2009 annettuja laskuperustekorkoja ja asiakashyvityksiä. Korvauksia asiakkaille maksettiin 553 miljoonaa euroa, josta eläkkeiden osuus oli lähes 300 miljoonaa euroa.


Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:
" Monella tapaa erittäin vaikean vuoden 2008 jälkeen vuosi 2009 osoittautui huomattavasti ennustettua paremmaksi. Sijoitustoiminnan onnistumisen myötä yhtiön vakavaraisuus on palautunut tasolle, jolla se oli ennen finanssikriisin puhkeamista. Saavutus on poikkeuksellinen, koska vakavaraisuusaseman palauttaminen aiemmalle tasolle on ollut mahdollista ilman omistajan lisäpääomitusta.
Myynnin osalta vuonna 2008 aloitetut panostukset mahdollistivat maksutulon nousun uudelle tasolle. Yhtiö jatkaa myynnin osalta valituilla painopistealueilla. Odotamme vuoden 2010 maksutulon jatkavan edelleen kasvuaan."

Avainluvut 2009

Maksutulo, omalla vastuulla:803 milj. € (529)
Tulos ennen veroja: 121 milj. € (140)
Oman pääoman tuotto: 97,6 % (-68,8)
Liikekustannussuhde: 111,0 % (113,1)
Vakavaraisuusaste: 18,5 % (7,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 16,8 % (-7,8 %)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 450 (437)


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset