Sampo Life - Sijoitus­kohteiden strategiat

Sampo Life - Sijoitus­kohteiden strategiat

Sampo Life 25

Sopii sinulle, jos tavoittelet pelkkää korkosijoitusta parempaa tuottoa, mutta et halua ottaa paljon riskiä. Suosittelemme tätä sijoituskoria eläkesäästöjen turvaamisvaiheessa eli kun alat lähestyä eläkeikää.

Sijoituskori, jonka varat hajautetaan rahastoja käyttäen osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti ja korkomarkkinoille pääasiassa euroalueelle. Painotusta muutetaan markkinatilanteen mukaan siten, että osakkeiden osuus voi vaihdella 0 ja 50 prosentin välillä. Normaalitilanteessa korkosijoitusten osuus on 75 prosenttia ja osakkeiden osuus 25 prosenttia.

Sampo Life 50

Sopii sinulle, jos tavoittelet korkosijoituksia selkeästi korkeampaa tuottoa ja hyväksyt lyhyellä aikavälillä säästöjesi melko voimakkaan arvonheilahtelun.

Sijoituskori, jonka varat hajautetaan rahastoja käyttäen osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti ja korkomarkkinoille pääasiassa euroalueelle. Painotusta muutetaan markkinatilanteen mukaan siten, että osakkeiden osuus voi vaihdella 25 ja 75 prosentin välillä. Normaalitilanteessa osakkeiden osuus on 50 prosenttia ja korkosijoitusten osuus 50 prosenttia.

Sampo Life 75

Sopii sinulle, jos tavoittelet korkeaa tuottoa osakesijoituksia alhaisemmalla riskillä ja hyväksyt lyhyellä aikavälillä säästöjesi voimakkaankin arvonvaihtelun.

Sijoituskori, jonka varat hajautetaan rahastoja käyttäen osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti ja korkomarkkinoille pääasiassa euroalueelle. Painotusta muutetaan markkinatilanteen mukaan siten, että osakkeiden osuus voi vaihdella 50 ja 100 prosentin välillä. Normaalitilanteessa osakkeiden osuus on 75 prosenttia ja korkosijoitusten osuus 25 prosenttia.

Sampo Life Safe

Sopii sinulle, jos olet lähestymässä eläkeikää tai etsit rahoillesi maltillisen tuoton ja matalamman riskitason sijoituskohdetta.

Sijoituskori, jonka sijoituksista suurin osa on vakaan tuottovaatimuksen ja alhaisen riskitason rahamarkkinasijoituksissa. Osa varallisuudesta on sijoitettuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoina olevat valtiot ja yritykset on valittu eettisin perustein. Normaalitilanteessa salkun varallisuudesta 75% on sijoitettuna rahamarkkinasijoituksiin, 12,5% euromääräisiin valtionlainoihin ja 12,5% euromääräisiin yrityslainoihin.

Sampo Life Emerging Markets

Sopii sinulle, jos uskot, että kehittyviltä markkinoilta (esim. Kiina, Intia, Kaakkois-Aasia, Latinalainen Amerikka, Venäjä ja muu Itä-Eurooppa) saa parempaa tuottoa ja sinulla on aikaa kartuttaa eläkesäästöjäsi esimerkiksi 10-20 vuotta. Sijoittaminen näille markkinoille antaa mahdollisuuden osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä parempaan tuottoon. Toisaalta sijoituskorin arvo voi heilahdella lyhyellä aikavälillä osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä voimakkaammin.

Sijoituskori, jonka sijoitukset hajautetaan rahastojen kautta maailmanlaajuisesti eri kehittyville markkinoille. Sijoittamalla varat kehittyville markkinoille sijoituskorille tavoitellaan osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä parempaa tuottoa. Sijoituskorin kehitykseen vaikuttaa sijoituskohteena olevien maiden osake- ja korkomarkkinoiden yleinen kehitys sekä kehittyvien markkinoiden valuuttojen ja yhdysvaltojen dollarin kehitys suhteessa euroon. Riskiä pyritään pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella. Normaalitilanteessa osakerahastojen osuus on 75 % ja korkorahastojen osuus 25 %. Osakesijoitusten jakauma on Aasia 37,5 %, Itä-Eurooppa (+ Lähi-itä ja Afrikka) 22,5 % ja Latinalainen Amerikka 15 %. Myös korkosijoitukset hajautetaan pääosin maailmanlaajuisesti eri kehittyville markkinoille. Sijoitusten painotusta muutetaan aktiivisesti markkinatilanteen mukaan.

Sampo Life Absolute

Sopii sinulle, jos etsit markkinoiden yleisestä suunnasta riippumatonta, todellisen tuoton ja matalan riskin sijoituskohdetta.

Sijoituskori, jonka varat hajautetaan erilaisiin absoluuttisen tuoton rahastoihin.

Sampo Life Aggressive Growth

Sopii sinulle, jos etsit rahoillesi osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä parempaa tuottoa. Sijoituskorin arvo voi heilahdella lyhyellä aikavälillä osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä voimakkaammin. Tätä sijoituskoria suosittelemme eläkesäästöjen kasvattamisvaiheeseen eli kun sinulla on aikaa säästää esimerkiksi 10–20 vuotta. Pitkä jäljellä oleva sijoitusaika tasaa riskejä.

Sijoituskori, jonka varat hajautetaan rahastoja käyttäen pääasiassa kansainvälisten toimialarahastojen, pien- ja kasvuyhtiöihin sijoittavien rahastojen sekä kehittyville markkinoille sijoittavien rahastojen osuuksiin. Normaalitilanteessa sijoituskorissa olevissa rahastoissa toimialarahastojen osuus on 35 prosenttia, pien- ja kasvu yhtiörahastojen osuus 35 prosenttia, vipurahastojen osuus 20 prosenttia ja kehittyvien markkinoiden rahastojen osuus 10 prosenttia. Painotusta muutetaan markkinatilanteen mukaan.

S-Bank Global Opportunity

Sopii sinulle, jos et itse halua ottaa kantaa markkinoiden muutoksiin. Kori sopii hyvin pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi, sillä varainhoitajan tehtävänä on sijoittaa varat edelleen niihin sijoituskohteisiin ja markkina-aluille, joissa on odotettavissa parhaat tuottomahdollisuudet. Sijoituskori tavoittelee osakemarkkinoiden keskimääräistä kasvua parempaa tuottoa.

S-Bank Global Opportunity sijoittaa varoja sekä korko- että osakemarkkinoille kuitenkin osakemarkkinoiden ollessa normaalitilanteessa ylipainossa. Normaalitilanteissa painotamme osakemarkkinoita 85 % ja korkomarkkinoita 15 %, mutta tilateiden niin vaatiessa on liikkumavara osake- ja korkomarkkinoilla 0-100.%. Toimialoja ja markkina-alueita ei ole etukäteen rajattu, vaan aktiivisella ja kantaaottavalla sijoituspolitiikalla pyritään sijoittamaan kulloinkin parhaimmat kasvumahdollisuudet omaaviin alueisiin.

eQ Varainhoitosalkku

Sopii sinulle, joka haet säästöillesi osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä parempaa tuottoa. Sijoituskorin arvo voi heilahdella lyhyellä aikavälillä osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä voimakkaammin. Tätä sijoituskoria suosittelemme eläkesäästöjen kasvattamisvaiheeseen eli kun sinulla on aikaa säästää esimerkiksi 10-20 vuotta. Pitkä sijoitusaika vähentää markkinoiden heilahtelun vaikutusta sijoituksen arvoon.

eQ Varainhoitosalkun varat hajautetaan rahastoja käyttäen sektoreittain kansainvälisille osakemarkkinoille. Tämän lisäksi osa Varainhoitosalkun varoista sijoitetaan markkinoilla vallitsevan ajankohtaisen, tuottavan teeman mukaisesti. Käytössäsi on useamman varainhoitajan rahastot. Normaalitilanteessa sijoituskorissa olevien sektorirahastojen osuus on 50 prosenttia ja ajankohtaisen teeman mukaiset sijoitukset 50 prosenttia. Painotusta muutetaan markkinatilanteen mukaan.