Mandatum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Pörssitiedotteet 15.5.2024 klo 16:45 EEST

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 15.5.2024 klo 16.45

 

Mandatum Oyj:n 15.5.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous (jäljempänä "yhtiökokous") hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, mukaan lukien 0,33 euron suuruisen osingon jaettavaksi kullekin yhtiön osakkeelle.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,33 euroa osaketta kohden, yhteensä 165 592 928,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Mandatum Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingonmaksupäiväksi 24.5.2024.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous päätti hyväksyä Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023 ja kannattaa yhtiön ensimmäistä toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätökset olivat neuvoa-antavia.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan alkavalla toimikaudella palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 47 000 euroa. Mahdollinen valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen. Matkakulut korvataan Mandatumin matkustuspolitiikan mukaisesti.

Vuosipalkkiot maksetaan Mandatum Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosenttia palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja -politiikkoihin.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (aikaisemmin kuusi).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Patrick Lapveteläisen, Jannica Fagerholmin, Johanna Lammisen, Jukka Ruuskan, Kimmo Laaksosen ja Markus Ahon sekä valita uudeksi hallituksen jäseneksi Herman Korsgaardin.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Reeta Virolainen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Reeta Virolainen. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 50 000 000 Mandatum Oyj:n oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta edellyttäen, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden määrä voi kulloinkin olla yhteensä enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 000 Mandatum Oyj:n osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuten optio-oikeuksia, yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Konsernin sitouttamis-, kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta, joka vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset sekä toimielinten palkitsemisraportti ja toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla kokonaisuudessaan Mandatumin internetsivuilla osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024 viimeistään 29.5.2024.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen ja varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Johanna Lamminen ja jäseniksi Markus Aho ja Herman Korsgaard. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm ja jäseniksi Jukka Ruuska ja Patrick Lapveteläinen.

Patrick Lapveteläisen on arvioitu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vakituisessa toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Herman Korsgaardin on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii hallituksen puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka omistusosuus yhtiöstä on 10.5.2024 julkaistun liputusilmoituksen perusteella suoraan tai rahoitusvälineiden kautta yli 15 prosenttia. Muiden hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Lisätietoja

 

Sijoittajatiedustelut:

Lotta Borgström

sijoittajasuhdejohtaja

Puh. +358 500 221 027

lotta.borgstrom(a)mandatum.fi     

 

Lisätietoja medialle:

Niina Riihelä

SVP, viestintä, brändi ja vastuullisuus

Puh. +358 40 728 1548

niina.riihela(a)mandatum.fi 

 

Mandatum lyhyesti

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa. Lisätietoja mandatum.fi/konserni.

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.mandatum.fi


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset