Vaihto­ehtoi­set tun­nuslu­vut

Vaihto­ehtoi­set tun­nuslu­vut

Mandatum julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja (APM) kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laaditun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. 

Tällä sivulla esitetyt luvut ovat Mandatumin historiallista taloudellista tulosta, taloudellista asemaa ja kassavirtoja koskevia tunnuslukuja, jotka eivät Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” -suuntaviivojen mukaisesti ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja niitä on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Mandatum uskoo, että vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä täydentävää lisätietoa IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernitilinpäätöksissä esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin nähden ja lisäävät ymmärrystä yhtiön toiminnan kannattavuudesta.  

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niiden katsotaan olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai IFRS-standardien mukaisten tunnuslukujen sijaan.  

 

Milj. € 

1–12/2023

1–12/2022 

Vakuutusmaksutulo 

1673,8

1390,4 

Oman pääoman tuotto-% 

9,8 %

3,3 %

Sijoitustoiminnan nettotuotot 

1279,5

-825,9 

Korvaukset 

-1028,6

-882,7 

Tilikauden voitto ennen veroja 

210,4

75,7

IFRS 17 käyttöönoton vuoksi tunnusluvut on esitetty kahdelta vuodelta soveltuvin osin.

13.2.2024