Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1§ YHTIÖN TOIMINIMI
Yhtiön toiminimi on Mandatum Oyj, ruotsiksi Mandatum Abp ja englanniksi Mandatum plc.


2§ YHTIÖN KOTIPAIKKA
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.


3§ YHTIÖN TOIMIALA
Yhtiö toimii henkivakuutus-, varainhoito- ja rahastoliiketoimintaan sekä muuhun niihin liittyvään liiketoimintaan keskittyvän konserninsa emoyhtiönä ja huolehtii tietyistä keskitetysti hoidettavista tehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.


4§ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.


5§ HALLITUS
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valittiin, ja päättyy vaalia seuranneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


6§ TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka on samalla konsernijohtaja.


7§ TOIMINIMEN KIRJOITUSOIKEUS
Toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa joko kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toiminimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön kanssa.


8§ TILINTARKASTAJAT
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.


9§ TILIKAUSI
Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.


10§ YHTIÖKOKOUS
Yhtiön osakkaat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous pidetään Helsingissä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.


11§ KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkaille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.


12§ YHTIÖKOKOUSMENETTELY
Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka, heidän estyneenä ollessaan toimitusjohtaja, minkä jälkeen läsnä olevat äänioikeutetut osakkaat valitsevat kokoukselle puheenjohtajan.
Jos yhtiökokouksessa toimitetaan äänestys, päättää puheenjohtaja äänestystavan. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.


13§ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen kesäkuun loppua.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
9. tilintarkastajan palkkioista;

valittava

10. hallituksen jäsenet;
11. tilintarkastaja sekä

käsiteltävä

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.


14§ VÄLIMIESLAUSEKE
Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on ratkaistava välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaan.

 

Yhtiöjärjestys 1.10.2023

1.10.2023