Toiminta­periaat­teet

Toiminta­periaat­teet

Code of Conduct -toimintaperiaatteet sitovat kaikkia Mandatum-konserniin kuuluvia yhtiöitä. Jokainen Mandatum-konsernin työntekijä vastaa henkilökohtaisesti näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta.

 

Lataa PDF-tiedostot

Lataa lukijaystävälliset PDF-versiot Mandatumin Code of Conduct -toimintaperiaatteista.

Code of Conduct -toimintaperiaatteet 2.10.2023

Code of Conduct, 2 Oct 2023 (englanniksi)

 

 

”Se, mitä me Mandatumissa teemme, on tärkeää.

Se, miten sen teemme, on aivan yhtä tärkeää.”

Mandatumin Code of Conduct -toimintaperiaatteet ovat perusta konsernimme politiikoille ja ohjeille. Yhteiset toimintatavat ovat yhtiömme ja työntekijöidemme, mutta yhtä lailla asiakkaidemme ja sidosryhmiemme etu. Hyvä työilmapiiri ja selkeät toimintatavat näkyvät suoraan asiakkaillemme. Samalla minulle on äärimmäisen tärkeää, että Mandatum on erinomainen työpaikka jokaiselle työntekijälle.

Olemme Mandatumissa peräänantamattomia ja voitontahtoisia. Olemme rohkeasti erilaisia ja teemme asioita Mandatumin tavalla, sivuille vilkuilematta ja yhtenä joukkueena. Asiakkaamme etu asettuu aina muiden intressien edelle.

Sitoudun itse noudattamaan näitä ohjeita ja arvoja. Odotan samaa jokaiselta työntekijältämme. Yhdessä menestymme varmasti.

Petri Niemisvirta, konsernijohtaja

 

Johdanto

 

Tähän Mandatum-konsernin (jäljempänä myös "Mandatum") toimintaperiaatteita koskevaan asiakirjaan ("Code of Conduct") on koottu Mandatum-konsernin eettiset ohjeet, periaatteet ja arvot. Code of Conduct -toimintaperiaatteet määrittelevät toiminta- ja menettelytavat, joiden noudattaminen on kaikkien Mandatum-konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan kannalta keskeistä.

Mandatumin arvoja ovat hyödyn tuottaminen asiakkaalle, yhtenä joukkueena toimiminen, kilpailijoita aktiivisempi toimintakulttuuri, uskallus olla erilainen, suora ja avoin kommunikointi sekä voitontahto. Code of Conduct -toimintaperiaatteiden tavoitteena ja tarkoituksena on varmistaa, että Mandatum-konsernissa noudatetaan paitsi edellä mainittuja arvoja, myös soveltuvaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että Mandatumin hallinto on järjestetty luotettavalla tavalla ja että konserniyhtiöitä hallinnoidaan eettisesti. Toimintaperiaatteiden tavoitteena on vahvistaa parhaiden käytäntöjen mukaiset yhteiset menettelytavat koko Mandatum-konsernille.

Code of Conduct -toimintaperiaatteiden sisältämien eettisten ohjeiden, periaatteiden ja arvojen noudattaminen edesauttaa kestävää, asiakaslähtöistä ja kannattavaa liiketoimintaa sekä lisää yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja asiakkaiden luottamusta Mandatumiin. Code of Conduct -toimintaperiaatteiden lisäksi Mandatumin toiminnassa noudatetaan konsernin sisäisiä, yksityiskohtaisia yhtiö-, toiminto- ja yksikkötasoisia ohjeita ja periaatteita, jotka ovat sopusoinnussa Code of Conduct -toimintaperiaatteiden kanssa.

Code of Conduct -toimintaperiaatteiden sisältö arvioidaan vähintään vuosittain ja mahdolliset muutokset ja päivitykset asiakirjaan hyväksyy konsernin emoyhtiö Mandatum Oyj:n hallitus. Kaikki Mandatum-konserniin kuuluvat yhtiöt, työntekijät ja johtohenkilöt ovat velvollisia noudattamaan näitä periaatteita ja niissä määriteltyjä menettelytapoja ja vastaavat noudattamisesta henkilökohtaisesti. Mandatumin oman toiminnan, henkilöstön ja johdon lisäksi toimintaperiaatteissa ilmaistuja arvoja sovelletaan soveltuvin osin sidosryhmä- ja yhteistyökumppaneihin.

Mandatum toteuttaa aktiivisesti toimenpiteitä, jotta mahdolliset Code of Conduct - toimintaperiaatteiden ja eettisten ohjeiden rikkomukset tulevat asianomaisen konserniyhtiön tietoon. Rikkomuksiin suhtaudutaan vakavuudella ja ne on korjattava viipymättä. Havaituista ja epäillyistä rikkomuksista tulee ilmoittaa Mandatumin sisäisten ohjeiden mukaisesti Mandatumin whistleblowing-ilmoituskanavaa käyttäen. Toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua maineeseen liittyviä riskejä sekä oikeudellisia ja viranomaisten määräämiä seuraamuksia henkilölle itselleen, kollegoille ja Mandatumille. Mandatumin sisäisten sääntöjen rikkominen voi johtaa kurinpitotoimiin (esim. huomautus, varoitus tai irtisanominen) ja/tai alentuneeseen muuttuvaan palkitsemiseen.

 

Mandatum-konserni toimii sääntöjen ja määräysten mukaisesti

 

Mandatum tarjoaa vakuutus- ja sijoituspalveluita. Mandatum-konserniin kuuluvat Mandatum Oyj:n lisäksi sen pääosin finanssialalla toimivat tytäryhtiöt. Finanssialan toiminta on tarkoin säänneltyä ja valvottua, minkä vuoksi lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja muun sääntelyn noudattaminen on Mandatumin toiminnan kannalta kriittistä. Mandatum noudattaa aina kaikessa toiminnassaan siihen kulloinkin sovellettavaa lainsäädäntöä sekä soveltuvia viranomaisohjeita ja -määräyksiä. Mandatum Oyj noudattaa pörssiyhtiönä myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää pörssiyhtiöille laadittua hallinnointikoodia, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä sovellettavaa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä. Lisäksi Mandatum on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, jonka periaatteita se noudattaa toiminnassaan.

Kuten edellä on todettu, Code of Conduct -toimintaperiaatteet ohjaavat konserniyhtiöitä, henkilöstöä ja johtoa toimimaan yhdenmukaisten menettelytapojen ja Mandatumin arvojen mukaisesti. Toimintaperiaatteita täydentävät lisäksi sisäiset politiikat ja ohjeistukset, joissa annetaan tarkempia ohjeita näissä toimintaperiaatteissa kuvatuista aihepiireistä.

 

Noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä

 

Mandatum on sitoutunut vakuutus- ja sijoituspalveluita tarjotessaan noudattamaan soveltuvia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja ja säännöksiä kaikissa toimintamaissaan. Lisäksi Mandatum noudattaa asiaankuuluvia YK:n, EU:n, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi säädetty lainsäädäntö edellyttää muun muassa, että Mandatum tunnistaa ja tuntee asiakkaansa ja että Mandatumin konserniyhtiöt arvioivat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä toiminnassaan säännöllisesti.

Mandatum kerää soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietoa asiakkaistaan ja asiakkaiden varojen alkuperästä. Mandatum kieltäytyy liikesuhteista sellaisten asiakkaiden, liikekumppanien tai muiden sidosryhmien kanssa, jotka toimivat lain tai hyvän liiketavan vastaisesti tai joiden arvioidaan olevan Mandatumin riskinottohalukkuuden ulkopuolella. Lisäksi Mandatum huolehtii riittävästä valvonnasta, prosesseista ja koulutuksesta estääkseen palveluiden ja/tai tuotteiden käyttämisen rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen tai muuhun laittomaan toimintaan.

 

Vastustamme korruptiota ja lahjontaa

 

Mandatum on sitoutunut vastustamaan korruptiota ja lahjontaa, eikä hyväksy minkäänlaista toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta tai joka on omiaan vaarantamaan epäasiallisella tavalla Mandatumin riippumattomuuden tai toiminnan ammattimaisuuden. Mandatum edellyttää kaikkien työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja muiden liikekumppanien toimivan samoin. Kielletyksi korruptioksi ja lahjonnaksi katsotaan mahdollisesti asiattomasti vaikuttavien taloudellisten ja muiden etuuksien lisäksi myös sellaiset kielletyt kannustimet ja palkkioetuudet, jotka vaarantavat Mandatumin tai sen asiakkaiden perustellut edut.

Mandatum huolehtii, että kaikki kolmansille osapuolille suoritettavat maksut ja osapuolten kanssa tehtävät sopimukset ovat asianmukaisia ja että niille on hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste. Työhön liittyvissä liikesuhteissa vain tavanomaisten lahjojen ja muiden etuuksien antaminen ja vastaanottaminen on sallittu. Lahjan tai muun etuuden vastaanottaminen ei saa johtaa minkäänlaiseen riippuvuussuhteeseen lahjan antajaan. Mandatumin erillisissä sisäisissä ohjeissa määritellään tarkemmin muun muassa mitä sallituilla ja kielletyillä lahjoilla sekä vieraanvaraisuudella tarkoitetaan.

Mandatumin konserniyhtiöt varmistavat, että korruptioon ja lahjontaan liittyvät ohjeistukset ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet ovat ajan tasalla ja että kullakin Mandatum-konserniin kuuluvalla yhtiöllä on riittävät menettelytavat ja kontrollit mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi. Kaikki epäilyt tutkitaan ja raportoidaan viivytyksettä, minkä lisäksi korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään aina tarvittaessa.

 

Vältämme eturistiriitoja

 

Eturistiriitojen välttäminen, tunnistaminen ja hallitseminen on keskeistä Mandatumin liiketoiminnan ja arvojen noudattamisen kannalta. Eturistiriidalla tarkoitetaan Mandatumin liiketoimintamalliin liittyvää tilannetta, jossa kahden eri intressitahon edut ovat keskenään ristiriidassa. Eturistiriitatilanteita voi syntyä Mandatumin, sen asiakkaiden, työntekijöiden, konserniyhtiöiden, lähipiirin tai muiden sidosryhmien välillä. Tyypillisesti vakuutus- ja sijoituspalveluiden tarjoamiseen liittyvät eturistiriitatilanteet syntyvät kahden eri asiakkaan, asiakkaan ja palveluntarjoajan tai palveluntarjoajan työntekijän välillä. Tällöin eturistiriitatilanteisiin liittyy asiakkaan etuihin kohdistuva riski.

Mandatumilla on konsernin emoyhtiön hallituksen hyväksymät, vähintään vuosittain tarkasteltavat ja päivitettävät toimintaperiaatteet eturistiriitojen välttämiseksi, tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Eturistiriitoja vältetään muun muassa tunnistamalla ja valvomalla säännöllisesti sellaisia tilanteita ja toimintamalleja, jotka ovat omiaan aiheuttamaan eturistiriitoja sekä järjestämällä liiketoiminta ja siihen kuuluvat vastuualueet eri henkilöiden välillä niin, että vastuunjako tukee konsernin hallinnon luotettavuutta ja asianmukaisuutta.

Jokaisen Mandatum-konsernin yhtiön, liiketoimintayksikön ja työntekijän vastuulla on tunnistaa sellaiset olosuhteet ja tilanteet, jotka voivat aiheuttaa, nostaa esiin tai herättää epäilyä eturistiriidoista. Päätöksenteon riippumattomuuteen on kaikissa tilanteissa suhtauduttava erityisellä huolellisuudella. Tilanteissa, joissa henkilökohtaiset edut saattavat olla ristiriidassa Mandatumin tai Mandatumin asiakkaan edun kanssa, työntekijöiden tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja raportoida mahdollisesta eturistiriidasta erillisen menettelytapaohjeistuksen mukaisesti.

Mandatumin työntekijöiden tulee pääsääntöisesti pyytää ja saada esihenkilöltään erikseen lupa Mandatum-konsernin ulkopuolelle kohdistuvan sivutoimen, ammatin tai liikkeen harjoittamiseen. Sivutoimi tai muu toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista eikä aiheuttaa Mandatumin ja kyseisen henkilön välille eturistiriitaa.

Yrityksenä emme osallistu poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan emmekä anna suoria tai epäsuoria lahjoituksia tällaiseen toimintaan. Työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen yhteisö-, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin tulee olla selvästi erillään yritystoiminnastamme.

Yhteenveto Mandatumin eturistiriitojen hallintaa koskevista periaatteista on saatavilla osoitteessa www.mandatum.fi.

 

Emme väärinkäytä sisäpiiritietoa

 

Mandatum noudattaa pörssiyhtiönä arvopaperimarkkinalakia ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, samoin kuin muita sovellettavia sisäpiiriä koskevia sääntöjä ja ohjeita. Mandatumin työntekijät, johto ja hallituksen jäsenet eivät saa osallistua suoriin tai epäsuoriin sisäpiirikauppoihin tai luovuttaa sisäpiiritietoa tai muuta luottamuksellista tietoa laittomasti. Kielto on ehdoton riippumatta siitä, mistä tai millä tavalla sisäpiiritieto on saatu. Mandatumin hallitus on hyväksynyt konsernin sisäpiiripolitiikan, jonka tarkoituksena on edistää toiminnan julkista luotettavuutta ja joka kieltää sisäpiiritiedon väärinkäytön. Lisäksi Mandatum noudattaa toiminnassaan sisäpiiritiedon julkistamiselle asetettuja vaatimuksia.

Pörssiyhtiöitä koskevan sääntelyn lisäksi Mandatum-konserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat niihin sovellettavia liiketoimintokohtaisia ohjeita sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja sisäpiiri-ilmoituksista.

 

Panostamme tietosuojaan, tietoturvaan sekä kyberturvallisuuteen

 

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötietoja käsiteltäessä. Henkilötietojen käsittely on keskeinen ja välttämätön osa Mandatumin toimintaa ja tietojen käsittelyä koskevilla säännöksillä on tärkeä merkitys Mandatumin kaikille liiketoiminnoille. Mandatum noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja Euroopan unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Mandatum on sitoutunut henkilötietojen lailliseen, asianmukaiseen ja läpinäkyvään käsittelyyn kunnioittaen samalla ihmisoikeuksia kaikilla tiedonhallinnan osa-alueilla. Mandatum on sitoutunut hankkimaan, käyttämään ja säilyttämään henkilötietoja kaikkien tietosuojalakien ja -asetusten mukaisesti. Henkilötiedot ovat Mandatumille liiketoimintakriittistä tietoa, jota kerätään vain sellaisiin nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan harjoittamisessa. Tietoja ei saa koskaan käsitellä näiden tarkoitusten kanssa ristiriidassa olevalla tavalla. Mandatumin tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.mandatum.fi.

Mandatum pyrkii takaamaan, ettei työnantajan, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien yksityisyyttä loukata ja että kaikille työntekijöille ja ulkopuoliselle työvoimalle tarjotaan tietosuojakoulutusta. Mandatum varmistaa myös, että epäillyt rikkomustapaukset selvitetään viipymättä ja että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Mandatumille on myönnetty 22.12.2021 kansainvälisen tietoturvastandardin mukainen ISO/IEC 27001:2013-sertifikaatti osoituksena siitä, että tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme täyttää kansainväliset laatuvaatimukset.

Mandatum pyrkii luotettavana finanssialan toimijana varmistamaan, että asiakkaille tarjotut palvelut ovat turvallisia. On ensiarvoisen tärkeää, että tieto- ja kyberturvallisuuden taso on riittävä ja oikeasuhtainen liiketoiminnan luonteeseen ja käsiteltäviin tietoihin nähden, sekä että se vastaavaa eri sidosryhmien finanssialan toimijalta yleisesti odottamaa tasoa. Tieto- ja kyberturvallisuus nähdään yhtiössä oleellisena osana laadukkaiden palveluiden kehittämistä, palveluiden digitalisaatiota ja positiivista asiakaskokemaa.

Mandatumin tieto- ja kyberturvallisuutta kehitetään suunnitelmallisesti organisaation johdon hyväksymän tietoturvastrategian mukaisesti ottaen huomioon alati muuttuva uhkaympäristö. Mandatumin tieto- ja kyberturvallisuus perustuvat yhtiön hallituksen hyväksymään tietoturvapolitiikkaan, joka on saatavilla osoitteessa www.mandatum.fi.

 

Toimimme vastuullisesti, eettisesti ja kestävästi

 

Vastuullisuus on Mandatumin liiketoiminnan ytimessä. Mandatumin yritysvastuun muodostavat kolme avainteemaa, jotka ovat perusta Mandatumin liiketoiminnalle: vastuullinen sijoittaminen, taloudellisen turvan ja hyvän työelämän edistäminen sekä vastuullisuus omassa toiminnassa.

  1. Raha on muutosvoima: Mandatum edellyttää sijoituskohteiltaan vastuullisuutta ja uskoo, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta.
  2. Ihmiset ratkaisevat: Mandatum pyrkii liiketoiminnallaan parantamaan asiakkaidensa taloudel­lista turvaa ja edistämään vastuullisia henkilöstökäytäntöjä.
  3. Omalla esimerkillä: Vastuu henkilöstöstä, kestävistä toimintatavoista ja erinomaisesta riskienhallinnasta varmistaa menestyvän liiketoiminnan.

Päävastuu Mandatumin yritysvastuun johtamisesta on konsernijohtajalla. Mandatumin yritysvastuufoorumi kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ja edistämään vastuullisuusaiheita. Tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät asiat viedään päätettäväksi johtoryhmään.

Erityisesti finanssialaan liittyvien kestävyysperiaatteiden ja -velvoitteiden lisäksi Mandatum noudattaa pörssiyhtiöitä koskevia raportointivelvollisuuksia. Sijoitustoiminnan kestävyyteen liittyvien teemojen, velvoitteiden ja arvojen edistämiseksi Mandatumilla on nimetty ESG-komitea. Lisäksi sijoitustoimintaan osallistuville henkilöille järjestetään säännöllisesti koulutusta vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvistä aihealueista.

 

Huomioimme kestävyystekijät ja -riskit sijoitustoiminnassamme

 

Mandatum huomioi sijoituskohteiden valinnassa, analyysissä ja seurannassa taloudellisten tekijöiden lisäksi kestävyystekijät ja -riskit. Mandatum pyrkii tunnistamaan ja vähentämään oman sijoitustoimintansa haitallisia vaikutuksia ympäristöön, ilmastoon, yhteiskuntaan, työntekijöihin, ihmisoikeuksien toteutumiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviin asioihin. Mandatum integroi kestävyysnäkökohdat osaksi sijoitusanalyysiä, sijoituspäätöksentekoa, raportointia ja aktiivisen omistajuuden toimia. Mandatumin lähestymistavat vastuulliseen sijoittamiseen kuvataan vastuullisen sijoittamisen politiikassa, joka sitoo Mandatumin henkilöstöä. Mandatumin vastuullisen sijoittamisen politiikan hyväksyy hallitus, joka vastaa politiikan ajantasaisuudesta.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja sijoitusten hiilijalanjäljen pienentäminen ovat yksi Mandatumin sijoitustoiminnan painopisteistä. Mandatum on sitoutunut mittaamaan ja julkistamaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain tekemänsä YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen mukaisesti. Mandatum pyrkii lisäksi vähentämään sijoitustensa päästöjä ajan myötä osana kansainvälistä Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) -verkostoa.

Mandatum on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UN PRI) ja monitoroi suoria osake- ja korkosijoituksia kansainvälisissä yleissopimuksissa määritettyjen kansainvälisten normien ja standardien perusteella. Jos sijoituskohteena olevassa yhtiössä havaitaan normeihin liittyviä väärinkäytöksiä tai rikkomuksia, tapahtunutta tutkitaan ja toimenpiteisiin ryhdytään tapauskohtaisesti. Ulkoisten kumppanien hallinnoimien sijoitustuotteiden valinnassa ja seurannassa vastuullisuusanalyysi keskittyy kumppanin sijoitusprosessiin ja raportointiin, mutta sijoituksia seurataan säännöllisesti myös vastuullisuuden osalta.

 

Otamme ympäristön ja ilmaston huomioon omassa toiminnassamme

 

Mandatum pyrkii seuraamaan ja parantamaan omaa ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavaa toimintaansa muun muassa vähentämällä luonnonvarojen kulutusta ja oman toiminnan aiheuttamia päästöjä, lisäämällä henkilökunnan ymmärrystä ympäristö- ja ilmastoasioissa ja tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Mandatum viestii ympäristö- ja ilmastotavoitteistaan ja -toimistaan kaikille sidosryhmille vuosittaisessa vastuullisuusraportoinnissa.

 

Noudatamme oikeudenmukaisen kilpailun periaatteita

 

Oikeudenmukainen kilpailu sekä vilpillisen ja epärehellisen kilpailun ehkäiseminen edesauttaa markkinoiden vakautta ja tervettä kehittymistä sekä lisää sijoittajien luottamusta markkinoihin. Mandatum on sitoutunut edistämään oikeudenmukaista kilpailua, eikä Mandatumissa suvaita mitään epärehelliseen, vilpilliseen tai asiattomaan kilpailuun viittaavia toimia. Mandatumille on ensiarvoisen tärkeää kilpailla kulloinkin sovellettavan lainsäädännön ja EU:n kilpailusääntöjen näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla ja kaikki oikeudenmukaisen kilpailun vastaiset käytännöt, kuten kartellit, hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttö ja kuluttajien valinnanvaran rajoittaminen, ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Mandatum-konserniin kuuluvien yhtiöiden on kohdeltava kilpailijoitaan kilpailutilanteissa kunnioittavasti ja asianmukaisesti. Konserniyhtiöt eivät saa sopia keskenään kielletyllä tavalla hinnoista tai markkinaosuuksista taikka muista kilpailun rajoittamiseksi toteutettavista toimenpiteistä, eivätkä ryhtyä tällaisiin toimiin tai sopimuksiin kilpailijoiden kanssa.

 

Noudatamme hyväksyttyjä menettelytapoja

 

Mandatum noudattaa finanssialan konsernina hyväksyttyjä ja lainmukaisia menettelytapoja, kuten hyvää vakuutustapaa ja sijoituspalveluiden tarjoamiselle asetettuja menettelytapavaatimuksia ja finanssialan järjestöjen ohjeita. Noudattamalla finanssialalla yleisesti hyväksyttyjä ja vakiintuneita menettelytapoja sekä käytänteitä pyritään varmistamaan, että Mandatumin toiminta on muodollisesti lainmukaista, mutta myös eettisesti kestävää, kohtuullista ja oikeudenmukaista. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että Mandatum toimii ammattimaisesti ja huolellisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaidensa intressit.

 

Tuotteidemme ja palveluidemme tulee vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin

 

Mandatum kehittää tuotteitaan ja palveluitaan jatkuvasti vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin ja kysyntään. Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä huomioidaan muun muassa tuotteiden asianmukaisuutta, asiakaslähtöisyyttä, kestävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta koskevat näkökulmat. Lisäksi Mandatumin tulee pyrkiä tuotteidensa ja palveluidensa kehityksessä, vakuuttamisessa ja toimitusketjun hallinnassa ottamaan huomioon ympäristöasiat sekä sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät tekijät, ilmastonmuutos mukaan lukien.

Mandatumin tulee huolehtia siitä, että asiakkaille annetaan läpinäkyvää, helposti saatavilla olevaa ja ymmärrettävää tietoa tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä kustannuksista, riskeistä ja ehdoista sekä soveltuvin osin kerrottava vakuutuspäätökseen johtaneista syistä. Konserniyhtiöiden on myös varmistettava, että kullekin yksittäiselle asiakkaalle myydään sopivia tuotteita heidän riskiprofiilinsa mukaisesti.

Mandatumin myynti-, markkinointi- ja tuotetietojen on oltava ammattimaisia, kattavia, paikkansapitäviä ja puolueettomia ja tiedot eivät saa olla harhaanjohtavia.

Mandatum on sitoutunut oikeudenmukaiseen ja sujuvaan korvauskäsittelyyn ja huolehtimaan siitä, että asiakkaiden on helppoa antaa palautetta tuotteista ja palveluista sekä valittaa korvauspäätöksistä. Lisäksi Mandatum huolehtii sitä, että asiakasreklamaatiot ja -valitukset käsitellään asianmukaisesti tarvittavat korjaus- ja kehitystoimenpiteet huomioiden.

 

Toimimme yhtenä joukkueena

 

Mandatum työnantajana: ihmisoikeudet, tasa-arvo ja työntekijöiden oikeudet

 

Mandatum noudattaa kaikkea sovellettavaa ihmisoikeus-, työ- ja työvoimalainsäädäntöä. Kansallisten lakien ja määräysten lisäksi Mandatum on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia, OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille ja YK:n Global Compact -aloitetta. Mandatum huolehtii aktiivisesti siitä, että ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet toteutuvat myös Mandatumin yhteistyö-, arvo- ja sopimusketjuissa tunnistamalla ne tilanteet ja toimijat, joihin liittyy riski mainittujen velvoitteiden noudattamattomuudesta. Mandatum odottaa, että sen alihankkijat ja muut liikekumppanit kunnioittavat mainittuja oikeuksia ja noudattavat niihin liittyviä lakeja ja säädöksiä muun muassa maksamalla toimeentulon turvaavaa palkkaa ja huolehtimalla turvallisista työoloista ja asianmukaisista työajoista. Kaikenlainen pakkotyö, lapsityövoiman käyttö ja muut rikkomukset ovat jyrkästi ja ehdottomasti tuomittavia, eikä Mandatum tee yhteistyötä mainittuja yleismaailmallisia periaatteita rikkovien tahojen kanssa.

Mandatum takaa työntekijöiden järjestäytymisoikeuksien noudattamisen työpaikalla. Työntekijöillä on aina oman valintansa mukainen vapaus liittyä heitä edustaviin järjestöihin ja valita joukostaan työntekijöiden edustajat. Asianmukaisiksi toimijoiksi tunnustetut järjestöt voivat osallistua keskitettyyn sopimiseen asiaan sovellettavien lakien määräysten mukaisesti. Työntekijöiden edustajina toimivia työntekijöitä ei saa missään tilanteessa syrjiä, saattaa asemansa vuoksi epäedulliseen asemaan tai suosia.

Mandatumin arvojen mukaisesti Mandatumissa tulee toimia yhtenä joukkueena, kohdellen jokaista joukkueeseen kuuluvaa henkilöä kunnioittavasti. Kunnioittava kohtelu pitää sisällään myös jokaisen työntekijän tasa-arvoisen ja tasapuolisen kohtelun henkilökohtaisista ominaisuuksista tai taustoista riippumatta. Mandatum tuomitsee syrjinnän sen kaikissa muodoissa. Syrjiviä käytäntöjä vältetään rekrytoinnissa, työtehtävissä, koulutuksissa ja työssä kehittymisessä, ylennyksissä, palkitsemisessa ja muissa eduissa. Mandatum on sitoutunut sukupuolten palkkatasa-arvoon ja laatinut lain edellyttämän tasa-arvosuunnitelman. Lisäksi Mandatum Oyj on laatinut hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joiden tarkoituksena on edistää hallituksen monimuotoisuutta ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista hallitustyöskentelyssä.

Työntekijöiden hyvinvointi, terveys ja työssä viihtyminen on Mandatumin liiketoiminnan kehittymisen ja kasvamisen edellytys. Mandatum on sitoutunut edistämään työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä ammatillista kehitystä. Sitoumukseemme kuuluvat muun muassa osaamisen kehittämisen tukeminen ja edistäminen, johtamiskäytäntöjen jatkuva kehittäminen ja terveellisen sekä fyysisesti ja psykologisesti turvallisen työympäristön tarjoaminen mm. varmistamalla henkinen hyvinvointi ja hyvä työergonomia. Mandatum pyrkii järjestämään toimintansa siten, että henkilöstöllä on selkeät työtehtävät ja vastuualueet, joita tuetaan hyvällä johtamisella. Mahdollisia työhyvinvoinnin ongelmia ehkäistään ennakkoon panostamalla laadukkaaseen esihenkilötyöhön, henkilöstön viihtyvyyteen työssään ja asianmukaiseen kohteluun.

 

Työntekijöiden palkitseminen ja kannustaminen

 

Mandatum kannustaa ja palkitsee työntekijöitään hyvistä suorituksista erillisten palkitsemisperiaatteidensa mukaisesti. Palkitsemisen lähtökohtana on palkitsemisen tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus sekä Mandatumin arvojen, toimintaperiaatteiden ja politiikkojen mukaisen toiminnan edistäminen. Kaikkien palkitsemismekanismien tarkoituksena on kannustaa ja innostaa työntekijöitä jatkuvasti tekemään parhaansa. Palkitsemismekanismien ei kuitenkaan tule luoda eturistiriitoja tai houkutella tai rohkaista työntekijöitä liialliseen tai epäsuotavaan riskinottoon.

 

Olemme vastuullinen ja merkittävä veronmaksaja

 

Mandatum noudattaa aina voimassa olevaa ja soveltuvaa verolainsäädäntöä, mikä edellyttää verojen maksamista oikea-aikaisesti ja oikean määräisenä. Mandatum-konsernin toiminta on kansainvälistä osan Mandatum-konserniin kuuluvista yhtiöistä sijaitessa ulkomailla. Näin ollen konserniyhtiöt saattavat noudattaa eri valtioiden lainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä. Mandatum on kuitenkin sitoutunut siihen, että syntynyttä varallisuutta ei siirretä alhaisen verotuksen maihin ja kaikenlainen veronkierto ja keinotekoiset verojen välttämisen tarkoituksessa tehdyt järjestelyt ovat kiellettyjä.

 

Whistleblowing-kanava ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

 

Mandatum-konsernilla on käytössä sähköinen whistleblowing-kanava, jonka kautta epäillyistä rikkomuksista ja väärinkäytöksistä on mahdollista ilmoittaa. Kanava on julkinen ja avoinna Mandatumin työntekijöille sekä sidosryhmille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat mahdollisia väärinkäytöksiä ja rikkomuksia. Ilmoituksen voi tehdä whistleblowing-kanavaan anonyyminä. Mandatum noudattaa ilmoitusten käsittelyssä soveltuvaa ilmoittajansuojalainsäädäntöä ja takaa tarvittavat suoja- ja kontrollikeinot ilmoittajan henkilötietojen suojelemiseksi sekä sen varmistamiseksi, ettei ilmoittajaan kohdistu ilmoituksen perusteella vastatoimia. Mandatum suhtautuu kaikkiin rikkomuksiin vakavuudella ja haluaa olla tietoinen mahdollisista väärinkäytöksistä ja kannustaa etenkin työtekijöitään ja sidosryhmiin kuuluvia henkilöitä ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista, jotta ne voidaan korjata.

Lisätietoa whistleblowing-kanavan kautta tehtävistä ilmoituksista sekä itse ilmoituskanava on saatavilla osoitteessa www.mandatum.fi.

25.3.2024