Konserni­johtajan palkit­seminen

Konserni­johtajan palkit­seminen

Hallitus päättää konsernijohtajan palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista. Konsernijohtajan palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja -politiikkoihin. Mandatumin konsernijohtajan palkitsemiseen sovelletaan Sampo Oyj:n voimassa olevaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa Mandatum Oyj:n ensimmäiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, jossa esitellään Mandatumin oma toimielinten palkitsemispolitiikka.

Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

 

Palkitsemismuodot

Konsernijohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä mahdollisista lyhyt- ja pitkäaikaisista kannustepalkkioista. Lisäksi konsernijohtajalla on maksuperusteinen eläkejärjestely. Tarkemmat tiedot konsernijohtajan vuoden 2023 palkitsemisesta selostetaan vuoden 2023 Toimielinten palkitsemisraportissa, joka julkaistaan keväällä 2024.

 

Kiinteä palkka ja etuudet

Konsernijohtajalle maksetaan kiinteä kuukausipalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuteen nähden, huomioiden konsernijohtajan kokemus tehtävässään sekä palkitsemisen markkinakäytännöt.

Konsernijohtaja Petri Niemisvirralle maksettava kuukausipalkka on 32 500 euroa 1.10.2023 alkaen. Kuukausipalkan lisäksi konsernijohtaja on oikeutettu luontoisetuihin (mm. puhelin- ja ravintoetu) ja muihin taloudellisiin etuihin (mm. terveys-, matka- ja tapaturmavakuutus). Luontoisedut käsitellään palkassa yhtiön yleisen käytännön mukaisesti.

Konsernijohtaja on oikeutettu yhtiön matkustuspolitiikan mukaisiin matkakorvauksiin.

 

Lyhytaikaiset kannustinpalkkiot

Hallitus päättää kunakin vuonna erikseen yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Konsernijohtaja osallistuu vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin suoritusmittareihin. Vuoden 2023 osalta lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet jakautuvat Sampo-konsernin tavoitteisiin ja Mandatum-konsernin tavoitteisiin. Ajalta tammikuu–syyskuu konsernijohtajan tavoitteet perustuvat Sampo-konsernin strategiaan ja sen keskeisiin suoritusmittareihin sisältäen sekä laadullisia että määrällisiä kriteerejä. Tavoitteet on jaettu kolmeen pääosaan: i) Sampo-konsernin tavoitteet, sisältäen mm. vakuutusosingon, ii) Mandatum-konserniin liittyvät tavoitteet, sisältäen mm. taloudellisia ja ei-taloudellisia avaintavoitteita ja iii) ESG:hen liittyvät mittarit. Ajalta lokakuu–joulukuu konsernijohtajan tavoitteet perustuvat vuoden 2023 alussa määritettyihin Mandatum-konsernin avaintavoitteisiin ja Mandatum Oyj:n hallituksen asettamaan ESG-tavoitteeseen. Kannustinohjelmalle on asetettu Sampo Oyj:n osakekohtaiseen tulokseen perustuva kynnysarvo.

Konsernijohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman palkkiomahdollisuus on enintään yhdeksän (9) kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Mahdollinen palkkio maksetaan aikaisintaan maaliskuussa 2024 ja osa palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi (3) vuodeksi Mandatumiin sovellettavan sääntelyn mukaisesti.

Konsernijohtaja voi halutessaan siirtää osan lyhytaikaisesta kannustepalkkiostaan henkilöstörahastoon samoin ehdoin kuin Mandatumin henkilöstö.

 

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä rahana maksettavista palkkioista. Konsernijohtaja on aiemmin kuulunut Sampo-konsernin johtoryhmään ja täten hän osallistuu Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020:1, johon hänet on liitetty vuonna 2020. Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisessa kannustinjärjestelmässä palkkio määräytyy Sammon A-osakkeen ja Mandatum Oyj:n osakkeen arvon kehityksen ja maksettujen osinkojen perusteella. Palkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä, joista ensimmäinen erä maksettiin syyskuussa 2023 ja se perustui Sammon A-osakkeen arvon kehitykseen ja maksettuihin osinkoihin. Konsernijohtajalla on 2020:1-järjestelmästä allokoituja kannusteyksikköjä jäljellä 91 000 (erääntyy vuosina 2024 ja 2025). Konsernijohtaja on velvollinen ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta.

Konsernijohtaja voi hallituksen päätöksellä osallistua Mandatumin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin, mikäli yhtiön hallitus päättää kannustinjärjestelmien käyttöönotosta.

Lisätietoa pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä

Konsernijohtajalle ei ole asetettu muodollisia vaatimuksia Mandatumin osakkeen omistukseen liittyen. Ajantasaiset tiedot konsernijohtajan osakeomistuksesta on nähtävissä verkkosivuilla.

 

Eläke

Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi konsernijohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Yhtiön lisäeläkesopimukseen suorittama vuosimaksu on 250 000 euroa. Eläke alkaa 63 vuoden iässä.

 

Toimisuhteen päättyminen

Konsernijohtajan toimisopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta yhtiön irtisanoessa sopimuksen ja kolme kuukautta konsernijohtajan itse irtisanoessa toimisopimuksen. Irtisanomisajalta maksetaan irtisanomisajan palkka.

Yhtiöllä on myös oikeus irtisanoa toimisopimus heti ilman irtisanomisaikaa niin, että irtisanomisajan palkka maksetaan konsernijohtajalle kertakorvauksena. Mikäli yrityksellä on työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukainen perustetta vastaava peruste purkaa toimisopimus, voidaan toimisuhde päättää tällöin välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tällöin ei makseta irtisanomisajan palkkaa eikä muuta päättymiskorvausta.

Mikäli toimisopimus irtisanotaan yrityksen toimesta ilman konsernijohtajasta johtuvaa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaista purkuperusteen muodostavaa syytä, suoritetaan konsernijohtajalle 18 kuukauden kiinteää kuukausipalkkaa vastaava korvaus irtisanomisajan palkan lisäksi.

Konsernijohtajan toimisopimus päättyy ilman irtisanomista konsernijohtajan täyttäessä 63 vuotta.

12.10.2023