Konserni­johtajan palkit­seminen

Konserni­johtajan palkit­seminen

Hallitus päättää konsernijohtajan palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista. Konsernijohtajan palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu toimielinten palkitsemispolitiikkaan ja yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin.

Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

 

Palkitsemismuodot

 

Konsernijohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä mahdollisista lyhyt- ja pitkäaikaisista kannustinpalkkioista. Lisäksi konsernijohtajalla on maksuperusteinen eläkejärjestely. Tarkemmat tiedot konsernijohtajan vuoden 2023 palkitsemisesta selostetaan toimielinten palkitsemisraportissa.

 

Kiinteä palkka ja etuudet

 

Konsernijohtajalle maksetaan kiinteä kuukausipalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuteen nähden, huomioiden konsernijohtajan kokemus tehtävässään sekä palkitsemisen markkinakäytännöt. Kiinteän palkan tasoa määrittäessä on lisäksi otettu huomioon konsernijohtajan lisäeläkesopimus ja tarkasteltu finanssialalla toimivien verrokkiyhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisesta koostuvaa markkinadataa.

Konsernijohtaja Petri Niemisvirralle maksettava kuukausipalkka on 32 500 euroa 1.10.2023 alkaen. Kuukausipalkan lisäksi konsernijohtaja on oikeutettu luontoisetuihin (mm. puhelin- ja ravintoetu) ja muihin taloudellisiin etuihin (mm. terveys-, matka- ja tapaturmavakuutus). Luontoisedut käsitellään palkassa yhtiön yleisen käytännön mukaisesti.

Konsernijohtaja on oikeutettu yhtiön matkustuspolitiikan mukaisiin matkakorvauksiin.

 

Lyhytaikaiset kannustinpalkkiot

 

Hallitus päättää kunakin vuonna erikseen yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Konsernijohtaja osallistuu vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin suoritusmittareihin. Vuonna 2024 konsernijohtajan lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet koostuvat Mandatum-konsernin avaintavoitteista ja tuloksista sekä liiketoiminnan laadullisista mittareista. Kannustinohjelman maksuille on asetettu kynnysarvo. 

Konsernijohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman palkkiomahdollisuus on enintään 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Osa palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi (3) vuodeksi Mandatumiin sovellettavan sääntelyn mukaisesti. 

Konsernijohtaja voi halutessaan siirtää osan lyhytaikaisesta kannustinpalkkiostaan henkilöstörahastoon samoin ehdoin kuin Mandatumin henkilöstö.

 

Pitkäaikaiset kannustinpalkkiot

 

Hallitus päättää pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä maksettavista palkkioista. Mandatum Oyj:n hallitus on 19.3.2024 päättänyt uuden, suoritusperusteisen pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta, jossa konsernijohtaja on mukana. Lisäksi konsernijohtaja on aiemmin kuulunut Sampo-konsernin johtoryhmään ja täten hän osallistuu Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020:1, johon hänet on liitetty vuonna 2020. 

Lisätiedot pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ja konsernijohtajan osuuksista niissä on nähtävissä verkkosivullamme täällä.

 

Eläke

 

Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi konsernijohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen, joka alkaa 63 vuoden iässä. Yhtiön lisäeläkesopimukseen suorittama maksu vuonna 2023 oli 62 500 euroa. Vuoden 2023 maksu perustui ansaintakauteen 1.10.-31.12.2023. Maksua korotetaan vuosittain sopimuksessa sovitulla indeksillä. 

 

Toimisuhteen päättyminen

 

Konsernijohtajan toimisopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta yhtiön irtisanoessa sopimuksen ja kolme kuukautta konsernijohtajan itse irtisanoessa toimisopimuksen. Irtisanomisajalta maksetaan irtisanomisajan palkka.

Yhtiöllä on myös oikeus irtisanoa toimisopimus heti ilman irtisanomisaikaa niin, että irtisanomisajan palkka maksetaan konsernijohtajalle kertakorvauksena. Mikäli yrityksellä on työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukainen perustetta vastaava peruste purkaa toimisopimus, voidaan toimisuhde päättää tällöin välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tällöin ei makseta irtisanomisajan palkkaa eikä muuta päättymiskorvausta.

Mikäli toimisopimus irtisanotaan yrityksen toimesta ilman konsernijohtajasta johtuvaa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaista purkuperusteen muodostavaa syytä, suoritetaan konsernijohtajalle 18 kuukauden kiinteää kuukausipalkkaa vastaava korvaus irtisanomisajan palkan lisäksi.

Konsernijohtajan toimisopimus päättyy ilman irtisanomista konsernijohtajan täyttäessä 63 vuotta.

15.5.2024