Johto­ryhmän palkit­seminen

Johto­ryhmän palkit­seminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

 

Hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työ- tai toimisuhteen ehdoista sekä palkitsemisperiaatteista. Konsernijohtaja valmistelee palkitsemisvaliokunnalle esitykset konsernin johtoryhmän jäsenten, lukuun ottamatta hänen itsensä, palkitsemisesta.

 

Palkitsemismuodot

 

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin. Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut), maksuperusteisesta lisäeläkesopimuksesta (ryhmäeläke) sekä mahdollisista lyhyt- ja pitkäaikaisista kannustinpalkkioista.

 

Konsernin johtoryhmän palkitseminen (pl. konsernijohtaja) tilikaudella 1.10.-31.12.2023

Palkitsemiselementti

2023* (€)

Kiinteä palkka, sis. lomarahat ja luontoisedut

289 931

Lyhytaikaiset kannustinpalkkiot

-

Aiemmin lykättyjen lyhytaikaisten kannustinpalkkioiden vapautus

-

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

-

Yhteensä

289 931

Lisäeläke

-

Kertaluonteiset erät

-

Muista konserniyhtiöistä maksetut palkkiot

-

Kokonaispalkitseminen

289 931

*Esitetyt luvut sisältävät konsernin johtoryhmän jäsenille (pl. konsernijohtaja) maksetut palkat ja palkkiot Mandatum Oyj:n ensimmäisellä tilikaudella 1.10.-31.12.2023. Tilikaudella konsernin johtoryhmään on kuulunut kuusi henkilöä, konsernijohtaja pois lukien.

 

Kiinteä palkka ja muut etuudet

 

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka voi sisältää yhtiön henkilöstölle tarjoamia luontoisetuja kuten puhelinetu, ravintoetu, autoetu, asuntoetu sekä muita tavanomaisia etuja. Ravintoetu ja puhelinetu maksetaan palkan päälle yhtiön yleisen käytännön mukaisesti. Vakuutusetuuksia ovat terveys-, matka- ja tapaturmavakuutus, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus sekä johdon vastuuvakuutus.

 

Lyhytaikaiset kannustinpalkkiot

 

Hallitus päättää kunakin vuonna erikseen yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin suoritusmittareihin. Vuonna 2024 johtoryhmän jäsenten lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet koostuvat Mandatum-konsernin ja segmentin/liiketoiminnan avaintavoitteista sisältäen sekä laadullisia että määrällisiä kriteerejä. Kannustinohjelman maksuille on asetettu kynnysarvo. 

Johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinohjelman palkkiomahdollisuus on enintään kuuden (6) tai 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä sisältäen tulosperusteisen ryhmäeläkemaksuosuuden. Osa maksettavasta palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi (3) vuodeksi yhtiöön sovellettavan sääntelyn mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenet voivat halutessaan siirtää osan lyhytaikaisesta kannustinpalkkiostaan henkilöstörahastoon samoin ehdoin kuin Mandatumin muu henkilöstö.

 

Pitkäaikaiset kannustinpalkkiot

 

Hallitus päättää pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä maksettavista palkkioista. Mandatum Oyj:n hallitus on 19.3.2024 päättänyt uuden, suoritusperusteisen pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta, jossa johtoryhmän jäsenet ovat mukana. Lisäksi osa johtoryhmän jäsenistä osallistuu Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020:1, johon heidät on liitetty vuonna 2020.

Lisätiedot pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ja johtoryhmän jäsenten osuuksista niissä on nähtävissä verkkosivullamme täällä. 

 

Eläke

 

Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja maksuperusteiseen ryhmäeläkkeeseen, jossa maksu määräytyy lyhytaikaisessa kannustinpalkkiojärjestelmässä käytettävien Mandatum-konsernin avaintavoitteiden toteuman mukaan. Ryhmäeläkesopimuksen eläkeikä on 60 vuotta johtoryhmän jäsenille. 

 

Työsuhteen päättyminen

 

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaisesti tai työsopimusten ehtojen mukaisesti. Irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi ja työsopimuslain mukaan määräytyessä noudatetaan työskentelyvuosien mukaista irtisanomisaikaa. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja irtisanomisajan palkkaan.

Johtoryhmän jäsenet eivät ole oikeutettuja etuuksiin työsuhteen päättyessä.

15.5.2024