Johto­ryhmän palkit­seminen

Johto­ryhmän palkit­seminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työ- tai toimisuhteen ehdoista sekä palkitsemisperiaatteista. Konsernijohtaja valmistelee palkitsemisvaliokunnalle esitykset konsernin johtoryhmän jäsenten, lukuun ottamatta hänen itsensä, palkitsemisesta.

 

Palkitsemismuodot

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin. Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut), maksuperusteisesta lisäeläkesopimuksesta sekä mahdollisista lyhyt- ja pitkäaikaisista kannustepalkkioista.

 

Kiinteä palkka ja muut etuudet

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka voi sisältää yhtiön henkilöstölle tarjoamia luontoisetuja kuten puhelinetu, ravintoetu, autoetu, asuntoetu sekä muita tavanomaisia etuja. Ravintoetu ja puhelinetu maksetaan palkan päälle yhtiön yleisen käytännön mukaisesti. Vakuutusetuuksia ovat terveys-, matka- ja tapaturmavakuutus, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus sekä johdon vastuuvakuutus.

 

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää kunakin vuonna erikseen yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin suoritusmittareihin. Vuoden 2023 osalta lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet perustuvat Mandatum-konsernin strategiaan ja sen keskeisiin suoritusmittareihin sisältäen sekä laadullisia että määrällisiä kriteerejä. Lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet on jaettu Mandatum-konsernin avaintavoitteisiin ja liiketoimintayksikön avaintavoitteisiin, sisältäen mahdolliset ESG-mittarit. Näiden ansaintakriteereiden lisäksi kannustinohjelmalle on asetettu yhtiön tulokseen perustuva kynnysarvo.

Johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinohjelman palkkiomahdollisuus on enintään 6 tai 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Osa maksettavasta palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi (3) vuodeksi yhtiöön sovellettavan sääntelyn mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenet voivat halutessaan siirtää osan lyhytaikaisesta kannustepalkkiostaan henkilöstörahastoon samoin ehdoin kuin Mandatumin muu henkilöstö.

 

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä rahana maksettavista palkkioista. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020:1, johon heidät on liitetty vuonna 2020. Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisessa kannustinjärjestelmässä palkkio määräytyy Sammon A-osakkeen ja Mandatum Oyj:n osakkeen arvon kehityksen ja maksettujen osinkojen perusteella. Palkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä, joista ensimmäinen erä maksettiin syyskuussa 2023 ja se perustui Sammon A-osakkeen arvon kehitykseen ja maksettuihin osinkoihin. Johtoryhmän jäsenillä on 2020:1-järjestelmästä allokoituja kannusteyksikköjä jäljellä yhteensä 148 750 (erääntyy vuosina 2024 ja 2025). Johtoryhmän jäsenet ovat velvollisia ostamaan Sammon-A osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta.

Johtoryhmän jäsenet voivat osallistua Mandatumin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin, mikäli yhtiön hallitus päättää kannustinjärjestelmien käyttöönotosta.

Lisätietoa pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä

 

Eläke

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Eläkemaksu määräytyy lyhytaikaisessa kannustepalkkiojärjestelmässä käytettävien Mandatum-konsernin avaintavoitteiden toteuman mukaan ja se voi olla enintään 1,8 kuukauden kiinteää kuukausipalkkaa vastaava määrä. Eläkeikä on 60 vuotta.

 

Työsuhteen päättyminen

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaisesti tai työsopimusten ehtojen mukaisesti. Irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi ja työsopimuslain mukaan määräytyessä noudatetaan työskentelyvuosien mukaista irtisanomisaikaa. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja irtisanomisajan palkkaan.

Johtoryhmän jäsenet eivät ole oikeutettuja etuuksiin työsuhteen päättyessä.

12.10.2023