Mandatumin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Pörssitiedotteet 19.3.2024 klo 13:20 EET

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 19.3.2024 klo 13.20
 

Mandatum Oyj:n hallitus on 19.3.2024 päättänyt uuden, suoritusperusteisen pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta konsernin johtoryhmälle (konsernijohtaja mukaan lukien) ja valituille avainhenkilöille. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja palkita erinomaisesta suoriutumisesta.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson ja sen jälkeen mahdollisesti maksettavan osakepalkkion, ottaen huomioon Mandatum-konserniin sovellettavasta sääntelystä mahdollisesti johtuvan palkkioiden lykkäämisen ja/tai luovutusrajoituksen. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen järjestelmän puitteissa edellyttää Mandatum Oyj:n hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäisen järjestelmän puitteissa käynnistettävän ohjelman ansaintajakso kattaa tilikaudet 2024–2026. Mandatum Oyj:n hallitus on lisäksi päättänyt siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman perustamisesta. Sen tarkoituksena on järjestelmän kohderyhmän kannustaminen ja sitouttaminen Sampo Oyj:n pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän 2020 ja Mandatumin ensimmäisen oman osakepohjaisen kannustinjärjestelmän välisessä siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman ansaintajakso kattaa tilikaudet 2024–2025.

Ansaintajakson 2024–2025 kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä ja ansaintajakson 2024–2026 kohderyhmään noin 46 henkilöä.

Palkkion maksaminen ohjelmien nojalla edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista. Suoritusmittarit, joiden perusteella ohjelmien nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat yhtiön osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (Absolute Total Shareholder Return, “Absolute TSR”), kannattavuuteen liittyvä mittari (Mandatumin pääomakevyen liiketoiminnan tulos) sekä valittu vastuullisuustavoite.

Kannustinjärjestelmien nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan Mandatum Oyj:n osakkeina. Mandatumilla on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Jos työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mandatum soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin (mukaan lukien konsernijohtaja) osakeomistussuositusta, jonka mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Jos kaikki ansaintajaksolle 2024–2025 asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 1 363 000 Mandatum Oyj:n osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta suoritetaan soveltuva ennakonpidätys ennen osakkeiden toimittamista). Ansaintajaksolta 2024–2026 maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on vastaavasti yhteensä enintään 1 724 000 Mandatum Oyj:n osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää).

Hallitus on lisäksi päättänyt ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta. Se on tarkoitettu käytettäväksi täydentävänä osakepohjaisena kannustin- ja sitouttamisohjelmana erityistilanteissa kuten esimerkiksi uusien rekrytointien yhteydessä.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää rajoitusjakson, joka kokonaisuudessaan kattaa kolme kalenterivuotta ja jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen järjestelmän puitteissa edellyttää Mandatum Oyj:n hallituksen erillistä päätöstä. Ehdollisen kannustinjärjestelmän ensimmäinen ohjelma kattaa tilikaudet 2024–2026. Järjestelmään perustuvat osakepalkkiot maksetaan osallistujille Mandatum Oyj:n osakkeina. Edellytyksenä palkkion maksamiselle on, että henkilön työ- tai johtajasopimus edelleen jatkuu palkkion maksuajankohtana. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen ohjelman perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 172 400 Mandatum Oyj:n osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta suoritetaan soveltuva ennakonpidätys ennen osakkeiden toimittamista).

Yllä kuvattujen ohjelmien nojalla suoritettavien palkkioiden arvoa on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä leikkurilla.

 

Lisätietoja
Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom[a]mandatum.fi
      

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa. mandatum.fi/konserni

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.mandatum.fi