Mandatum Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Listautumisvuoden 2023 tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi

Pörssitiedotteet 13.2.2024 klo 10:45 EET

Mandatum Oyj, Pörssitiedote, 13.2.2024 klo 10.45

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Tulos ennen veroja oli 46,3 (10–12/2022: 62,6) milj. euroa. Lasku vertailukaudesta johtui heikentyneestä sijoitustoiminnan tuloksesta, jota rasittivat diskonttauskoron laskun seurauksena kasvaneet laskuperustekorkoisen vakuutussopimusvelan rahoituskustannukset.
 • Palkkiotulos oli 13,4 (6,2) milj. euroa.
 • Nettorahavirta oli 209,9 (199,0) milj. euroa.
 • Sijoitustoiminnan tulos oli 24,9 (78,1) milj. euroa.
 • Riskihenkivakuuttamisen tulos oli 8,0 (5,2) milj. euroa.

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Tulos ennen veroja kasvoi 210,4 (1–12/2022: 75,7) milj. euroon. Kaikki tuloksen osa-alueet kasvoivat vertailukaudesta, ja erityisesti sijoitustoiminnan tulos kasvoi voimakkaasti.
 • Palkkiotulos oli 52,6 (43,3) milj. euroa.
 • Nettorahavirta oli 753,8 (499,0) milj. euroa. Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 15 % kalenterivuoden aikana ja olivat 11,9 (31.12.2022: 10,3) mrd. euroa.  
 • Sijoitustoiminnan tulos oli 148,6 (50,5) milj. euroa.
 • Riskihenkivakuuttamisen tulos oli 17,9 (9,2) milj. euroa.
 • Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 221,4 % (30.9.2023: 236,6 %).   

Osinkoehdotus

Mandatumin hallitus ehdottaa maksettavaksi osinkoa vuodelta 2023 0,33 euroa osakkeelta. Mandatumin yhtiökokous päättää osingonjaosta 15.5.2024. Aikaisemmin tiedotetusta poiketen hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 24.5.2024.

Näkymät vuodelle 2024

 • Palkkiotuloksen odotetaan kasvavan vuodesta 2023 olettaen, että markkinaolosuhteet pysyvät vakaina. Vaikka Mandatum on pystynyt vuosien 2022 ja 2023 aikana ylläpitämään kurinalaista hinnoittelua ja vakaata palkkiomarginaalia asiakasvarojen hoitoon liittyvässä liiketoiminnassa, palkkiotulos vuodelle 2024 on riippuvainen useista tekijöistä, kuten asiakaskäyttäytymisestä ja asiakasvarojen jakautumisesta eri omaisuusluokkiin, kilpailutilanteesta ja pääomamarkkinoiden kehityksestä.  
 • Laskuperustekorkoisen kannan odotetaan supistuvan edelleen. Laskuperustekorkoisen kannan sijoitusten arvonmuutokset näkyvät markkinaympäristön muuttuessa verrattain suurenakin heiluntana sijoitustoiminnan tuloksessa.
 • Lisäksi toimialalle tyypilliseen tapaan Mandatumin kokonaistulokseen vaikuttavat vakuutusmatemaattiset oletukset, joita päivitetään säännöllisesti.
 • Mandatumin vakavaraisuusasema on vahva, mikä antaa yhtiölle vankan pohjan toimia erilaisissa markkinatilanteissa.

Avainluvut

Milj. €

10–12/2023

10–12/2022

Muutos % 

1–12/2023

1–12/2022

Muutos % 

Tilikauden voitto ennen veroja1

46,3

62,6

-26 %

210,4

75,7

178 %

Palkkiotulos

13,4

6,2

117 %

52,6

43,3

22 %

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ilman sijoitussidonnaista liikettä

24,9

78,1

-68 %

148,6

50,5

194 %

Riskihenkivakuuttamisen tulos

8,0

5,2

53 %

17,9

9,2

96 %

Muu tulos2

0,0

-26,9

-100 %

-8,7

-27,1

-68 %

Osakekohtainen tulos, €3

0,06

0,093

-38 %

0,32

0,123

182 %

Osakekohtainen oma pääoma, €3

 

 

 

3,19

3,373

-4 %

Hinta/voittosuhde (P/E-luku)

 

 

 

12,71

n/a

n/a

Nettorahavirta

209,9

199,0

5 %

753,8

499,0

51 %

Oman pääoman tuotto-%

 

 

 

9,8 %

3,3 %

6,4 %

Kulu/tuotto-suhde asiakasvarojen hoidosta, %

 

 

 

65,5 %

67,0 %

-1,5 %

 

Milj. 

 

 

 

31.12. 2023

31.12.2022

Muutos % 

Asiakasvarat 

 

 

 

11 892

10 302

15 %

Vakavaraisuussuhde, %

 

 

 

221,4 %

265,5 %

-45 %

 

(IFRS 17 käyttöönoton vuoksi tunnusluvut on esitetty kahdelta vuodelta soveltuvin osin)

1)     Vertailukauden osalta laajan tuloksen erät huomioitu.

2)     Konserniavustuksen vaikutus -29 miljoonaa euroa huomioitu vertailukauden tuloserässä.

3)     Laskennassa käytetty osakkeiden lukumäärä vastaa 2.10.2023 tapahtuneen Sampo-konsernin osittaisjakautumisen jälkeistä osakkeiden lukumäärää 501 796 752.  


Toimitusjohtajan kommentti
 

Mandatumin vuoden 2023 tulos oli erinomainen. Tulos ennen veroja oli 210,4 (75,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi merkittävästi vertailukaudesta. Kaikki tuloksen osa-alueet tukivat kasvua.

Hyvä kehitys Mandatumin strategian ytimessä olevassa pääomakevyessä liiketoiminnassa konkretisoitui sekä nettorahavirran että palkkiotuloksen kasvuna. Nettorahavirta kuluneena vuonna oli 753,8 miljoonaa euroa, mikä on yli 7 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista ja se ylitti näin selvästi keskipitkälle aikavälille asetetun 5 prosentin tavoitteemme. Hallinnoitavat asiakasvarat nousivat vuoden aikana 15 prosenttia 11,9 miljardiin euroon, mikä on osoitus Mandatumin suorituskyvystä ja resilienssistä haastavammassakin markkinaympäristössä. Niin nettorahavirta kuin hallinnoitavat asiakasvarat nousivat näin ennätyskorkealle.

 

Myyntiaktiviteetti pysyi hyvällä tasolla koko vuoden. 75 prosenttia varainhoidon uusmyynnistä tuli yritysyhteistyön kautta, mikä on osoitus strategiamme toimivuudesta, vahvasta markkina-asemastamme yrityssegmentissä sekä tiiviistä yhteistyöstä liiketoiminta-alueiden välillä. Myyntiä tuki myös tähän markkinaympäristöön erinomaisesti sopiva korkopainotteinen tuotetarjoomamme. Hyvänä esimerkkinä EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaisen UI-Mandatum AM Senior Secured Loan -rahaston bruttotuotto viime vuoden aikana oli yli 13 prosenttia. Varainhoidon laajentuminen Ruotsiin ja Tanskaan eteni vuoden aikana suunnitellusti.  

 

Sijoitustoiminnan tulos kasvoi menneen vuoden aikana voimakkaasti, ja sijoitustoiminnan tuotto ylitti selkeästi vakuutussopimusvelan rahoituskulun. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että laskuperustekorkoisen kannan sijoitusten arvonmuutokset näkyvät markkinaympäristön ja erityisesti markkinakorkojen muuttuessa tyypillisesti verrattain suurenakin vaihteluna juuri sijoitustoiminnan tuloksessa eri vuosineljänneksillä. Tämä on osa henkivakuutusliiketoiminnan luonnetta.
 

Mandatum suomalaisten varainhoitajien kärjessä
 

Mandatum nousi marraskuussa Suomen toiseksi parhaaksi yhteisövarainhoitajaksi suurten yhtiöiden luokassa Scandinavian Financial Researchin (SFR) asiakastutkimuksessa, jossa noin sata suomalaista instituutiosijoittajaa arvioi suomalaisia palveluntarjoajia. Saavutus on osoitus pitkäjänteisestä työstä instituutiovarainhoidon kasvun eteen. Myös kaikkia asiakaskohtaamisiamme mittaava Net Promoter Score (NPS) -asiakastyytyväisyys viime vuonna jatkoi vahvalla uralla ja oli 76,8 – taso, johon voimme olla hyvin tyytyväisiä.

 

Mandatumin hallitus ehdottaa vuoden 2023 osingoksi 0,33 euroa osakkeelta. Yhtiö on vielä pörssitaipaleensa alussa, ja osinkoehdotus on yhteneväinen aiemmin kommunikoidun tavoitteen kanssa. Mandatumin tavoitteena on jakaa vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja. Meille on tärkeää olla hyvä osingonmaksaja myös tulevaisuudessa.

 

Vuosi 2023 oli niin Mandatumille kuin minulle yhtiön toimitusjohtajana historiallinen. Mandatum irtautui Sammosta osittaisjakautumisen kautta, ja kaupankäynti MANTA-osakkeella Helsingin pörssissä alkoi 2.10.2023. Listautuminen tukee kasvustrategiaamme ja merkitsee Mandatumille niin taloudellista kuin strategista itsenäistymistä. Samalla se oli merkittävä lisäys pörssiin koko rahoitusalan sektorille ja piristysruiske hiljaiseen listautumisvuoteen. Omistusrakenteemme muuttui ensimmäisten kaupankäyntiviikkojen aikana esimerkiksi puhtaasti vahinkovakuuttamiseen keskittyneiden sijoittajien luopuessa omistuksistaan. Toisaalta yhtiöön kohdistuva kiinnostus uusien institutionaalisten ja erityisesti yksityissijoittajien taholta teki Mandatumista Helsingin pörssin kolmanneksi suurimman yhtiön osakkeenomistajien määrällä mitattuna. Olen tästä hyvin iloinen ja kiitollinen. On hienoa, että sijoittajat näkevät mahdollisuutemme omistaja-arvon luomisessa.

 

Kiitos kuluneesta vuodesta niin asiakkaille, omistajille, mandatumlaisille kuin muillekin sidosryhmille. Meillä on erinomaiset lähtökohdat jatkaa tuoretta pörssitaivaltamme. 

 

Petri Niemisvirta
Toimitusjohtaja
 

Puhelinkonferenssi 13.2. klo 13.00

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi 13.2.2024 klo 13.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta. Puhelinkonferenssin puhelinnumerot sekä tunnuksen, jolla pääsee liittymään puhelinkonferenssiin, saa rekisteröitymällä.

Rekisteröityminen tilaisuuteen: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012279

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.mandatum.fi/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

 

Lisätietoja 
 
Sijoittajatiedustelut:
Jukka Kurki

Talousjohtaja

Puh. +358 50 424 6630

Lotta Borgström  
Sijoittajasuhdejohtaja  
Puh. +358 50 0221 027 
lotta.borgstrom[a]mandatum.fi        
 
Lisätietoja medialle: 
Niina Riihelä 
SVP, Viestintä, brändi ja vastuullisuus  
Puh. +358 40 728 1548 
niina.riihela[a]mandatum.fi 


Varsinainen tilinpäätöstiedote on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Mandatumin tilinpäätöstiedotetta täydentävä, sijoittajille suunnattu englanninkielinen esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.mandatum.fi/tulos.

Mandatum Oyj julkaisee Q1-osavuosiraporttinsa 8.5.2024, puolivuosikatsauksensa 13.8.2024 ja Q3-osavuosiraporttinsa 12.11.2024.  

Mandatum lyhyesti 

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.  
mandatum.fi/konserni 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

Finanssivalvonta 

www.mandatum.fi


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset