Mandatum-konsernin tulos tammi-syyskuulta 2023

Pörssitiedotteet 8.11.2023 klo 09:45 EET

Mandatum Oyj, Pörssitiedote/Osavuosiraportti, 8.11.2023 klo 9.45
  

Mandatum-konsernin tulos tammi-syyskuulta 2023

  • Konsernin tilikauden tulos ennen veroja kasvoi 164,1 miljoonaan euroon (13,11). Kasvua oli erityisesti sijoitustoiminnan tuloksessa, jota kasvatti hyvän sijoitustuoton lisäksi myös vakuutussopimusvelan diskonttauskoron voimakas nousu kolmannella neljänneksellä.
  • Konsernin palkkiotulos oli 39,2 miljoonaa euroa (37,1).
  • Raportointikauden nettomerkinnät olivat 543,9 miljoonaa euroa (300,0), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 81 prosenttia. Asiakasvarat kasvoivat vastaavana aikana 935,0 miljoonaa euroa ja olivat 11,2 miljardia euroa (10,3). 
  • Konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 316,9 prosenttia (265,5; 31.12.2022). Vahva tulos ja laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttauskoron nousu kasvattivat omaa varallisuutta, ja sijoitusriskin vähentäminen alensi vakavaraisuusvaateita. Pro forma -vakavaraisuussuhde osinkokertymä huomioiden oli 236,6 prosenttia (224,5 prosenttia kesäkuun lopussa).

Avainluvut

Milj. € 

1–9/2023

1–9/2022

Muutos

7–9/2023

7–9/2022

Muutos %

Tilikauden voitto ennen veroja1 

164,1

13,1

151,0 

83,9

-21,2

 

105,1

Palkkiotulos 

39,2

37,1

2,1

12,7

18,7

-5,9

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ilman sijoitussidonnaista liikettä 

123,7

-27,6

151,44

67,2

-50,5

117,7

Riskihenkivakuuttamisen tulos 

9,9

3,9

6,0

7,4

-0,1

7,5

Muu tulos 

-8,7

-0,1

-8,6

-3,3

10,9

-14,2

Osakekohtainen tulos € (Pro forma)2

0,26

0,02

0,24

0,14

0,0

0,1

Osakekohtainen oma pääoma € (Pro forma)2

3,33

3,25

0,11

 

 

 

Nettomerkinnät

543,9

300,0

244,0

96,0

46,0

50,0

Oman pääoman tuotto-%3

10,4

0,9

9,5 

 

 

Milj. €

1–9/2023

1–12/2022

Muutos

 

 

 

Asiakasvarat3 

11 237,0

10 302,0

935,0

 

 

 

Vakavaraisuussuhde, %

316,9

265,5

51,4

 

 

 

Kulu/tuotto – suhde asiakasvarojen hoidosta 

65,0 

67,0 

-2,0 

 

 

 

 

1) Vertailukauden osalta laajan tuloksen erät huomioitu.

2) Pro forma -tunnuslukujen laskennassa käytetty osakkeiden lukumäärä vastaa 2.10.2023 tapahtuneen Sampo-konsernin osittaisjakautumisen jälkeistä osakkeiden lukumäärää 501 796 752.  

3) Annualisoitu.

 Mandatum-konsernin taloudelliset tavoitteet

Tavoite

1–9/2023

KONSERNITASON TAVOITE 

 

Osinko 

Mandatum pyrkii jakamaan vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti
500 miljoonaa euroa osinkoja 

-

Vakavaraisuus 

Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vakavaraisuussuhdetta,
joka on 170 ja 200 prosentin välillä 

316,9 % ja pro forma -osinkokertymä huomioiden 236,6 %2

 

LIIKETOIMINTA-ALUEKOHTAISET TAVOITTEET 

Asiakasvarojen hoitoon liittyvä liiketoiminta: 

 

Vuotuinen nettorahavirta 

Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee nettorahavirtaa, joka
on 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista1 

Mandatumin nettomerkinnät 31.12.2022 ja 30.9.2023 välillä oli 543,9 miljoonaa euroa, ja määrä asiakasvaroista 5,3 % ja annualisoituna 7,0 %

Palkkiomarginaali 

Mandatum tavoittelee vakaata palkkiomarginaalia 

Mandatumin palkkiomarginaali 30.9.2023 oli 1,2 %.

Kulu/tuottosuhde (%) 

Mandatum tavoittelee asiakavarojen hoidon kulu/tuottosuhteen
parantamista 

Mandatumin kulu/tuotto-suhde asiakasvarojen hoidosta 30.9.2023 oli 65 %. Kulu/tuotto-suhde asiakasvarojen hoidosta 31.12.2022 oli 67 %.

Laskuperustekorkoinen liiketoiminta 

Vakuutussopimusvelan kehitys 

Mandatum tavoittelee laskuperustekorkoisen vakuutussopimusvelan supistamista aktiivisilla toimilla 

Laskuperusteinen vakuutussopimusvelka 30.9.2023 oli 2 313 miljoonaa euroa, joka on 174 miljoonaa euroa pienempi verrattuna 31.12.22 tilanteeseen (2 487 miljoonaa euroa)

1) Perustuu hallinnoitavien asiakasvarojen määrään kauden alussa.

2) Pro forma -luvussa on huomioitu Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen vaikutus Mandatum-ryhmän omaan varallisuuteen ja jakaantumissuunnitelman mukaisten taseen uudelleen järjestelyjen vaikutus siltä osin kuin kyseisiä transaktioita ei oltu vielä raportointikauden loppuun mennessä toteutettu (Saxo Bank A/S, Enento Group Oyj ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan takuuosuus).Laskennallinen osinkokertymä pohjautuu vuodelta 2022 maksettujen osinkojen yhteismäärän (150 miljoonaa euroa) ajalla painotettuna.TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Korkotason merkittävä nousu on ollut yksi toimintaympäristömme suurimmista muutoksista viimeisen vuoden aikana. Inflaatiota vastaan taistelevat keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkojaan miinukselta tai nollatasolta 4–5 prosenttiin talousalueesta riippuen. Vähitellen inflaatio on rauhoittumassa kaksinumeroisilta tasoilta raaka-aineiden vetäminä, mutta ydininflaatio laskee selvästi hitaammin. Tämä pitää keskuspankkien rahapolitiikkaa edelleen kiristävänä. Talouskasvu on varsinkin Yhdysvalloissa yllättänyt vielä vahvuudellaan, mutta Euroopassa kasvunäkymät ovat heikentymässä. Korkojen nousun reaalitalouden vaikutukset ovat alkaneet näkyä Pohjoismaissa tähän mennessä kaikkein nopeimmin. 

Mandatumin erityisosaaminen on korko- ja lainasijoittamisessa, jossa markkinatilanne on erittäin suotuisa. Mandatum on hyötynyt korkeasta korkotasosta erityisesti korkosijoitusten paremman tuoton sekä vakuutussopimusvelan alenemisen muodossa. Toisaalta kiinteistömarkkinoilla transaktiomarkkina on hiljentynyt, eikä nykyinen korkotaso puolla tilanteen nopeaa paranemista. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta pääomamarkkinat tarjoavat meille ja sijoittaja-asiakkaillemme aina mahdollisuuksia, ja pääomaisuuslajeista niitä on erityisesti tarjolla tällä hetkellä korkomarkkinoilla.

Vakavaraisuus ennätyskorkealla 

Heinä–syyskuun aikana Mandatum onnistui jatkamaan positiivista kasvutrendiä nettomerkinnöissään ja ylläpitämään asiakasrajapinnan aktiivista virettä haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Nettomerkinnät vuoden alusta kasvoivat 544 miljoonaan euroon (300), mikä yhdessä asiakasvarojen positiivisen tuottokehityksen kanssa kasvatti hoidossa olevien asiakasvarojen kokonaismäärää 935 miljoonaa euroa. Nämä tekijät yhdessä kasvattivat edelleen yhtiön palkkiotulosta. 

Tammi–syyskuun tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan ja oli 164 miljoonaa euroa (13). Erityisesti sijoitustoiminnan tulos kasvoi osin heinä–syyskuun korkotason nousun seurauksena. Yhtiön vakavaraisuus jatkoi vahvistumista ja oli syyskuun lopussa kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. 

Liiketoiminta-alueet 

Instituutio- ja varainhoitoasiakkaat 

Varainhoitoliiketoiminnan kolmas vuosineljännes oli vahva sekä myyntiaktiviteetin että tuotteiden tuottokehityksen näkökulmasta. Liiketoiminta-alueen nettomerkinnät olivat syyskuun loppuun mennessä korkeammalla tasolla kuin minkään aikaisemman kokonaisen toimintavuoden aikana. Mandatumin lainasijoitustuotteiden hallinnoitavat varat ylittivät syyskuun lopussa miljardin euron rajan. Ydintuotteidemme tuottokehitys oli pääosin hyvä. Tämä näkyi positiivisesti sekä asiakasvarojen että liiketoiminta-alueen tuotoissa.  

Yritysasiakkaat 

Yritysasiakasliiketoimintamme onnistuminen linkittyy vahvasti asiakasyritystemme menestykseen. Talouden haasteet eivät ole näkyneet vielä laajassa mittakaavassa asiakkaidemme toiminnassa, ja näin ollen myös liiketoiminta-alue on jatkanut tasaisella kehitysuralla. Suomalaiset yritykset kilpailevat edelleen kyvykkäästä henkilöstöstä, mikä tarkoittaa sitouttamisen sekä palkitsemisen ratkaisujen olevan keskeisessä roolissa yritysasiakkaidemme strategian toteutuksessa.  

Henkilöasiakkaat 

Mandatum ja Danske Bank tiedottivat 15.9.2023 pitkän yhteistyönsä jatkamisesta seuravan viisivuotiskauden ajan, vuoden 2028 loppuun asti. Uusi sopimuskausi antaa mahdollisuuden kehittää yhteistyötä ja pankin asiakkaille tarjottavia ratkaisuja edelleen.

Erinomaiset lähtökohdat uuteen

Syys–lokakuun taitteessa saatiin päätökseen kuluneen vuoden suurin hanke, Mandatumin listautuminen Helsingin pörssiin. Projekti toteutettiin tiiviissä aikataulussa Sammon hallituksen päätösten mukaisesti. Samalla yhtiön hallinnollinen rakenne uudistettiin vastaamaan listayhtiölle asetettuja vaatimuksia. Odotusten mukaisesti kaupankäynti oli vilkasta heti kaupankäynnin alkaessa. Ensimmäisen viikon aikana Mandatumin osaketta vaihdettiin yli 160 miljoonaa kappaletta, mikä on lähes kolmasosa kaikista yhtiön osakkeista. Suuri kiitos mandatumlaisille, omistajillemme sekä kaikille muille, jotka edesauttoivat Mandatumin hienosti sujunutta muutosta listayhtiöksi.

Uskon, että tapamme toimia, osaava henkilöstömme sekä vahva asiakastyytyväisyytemme tulevat tukemaan työtämme tavoitteidemme eteen muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 

Petri Niemisvirta
Toimitusjohtaja

 

TAMMI-SYYSKUUN 2023 KESKEISET TAPAHTUM AT

Mandatum-konsernin raportointikauden tilikauden voitto ennen veroja kasvoi 151,0 miljoonaa euroa ja oli 164,1 miljoonaa euroa (13,1). Kaikki yhtiön keskeisimmät tuloskomponentit kasvoivat vertailukauteen nähden, sijoitustoiminnan tuloksen kasvaessa erityisen voimakkaasti.

 

Tammi–syyskuussa Mandatumin palkkiotulos nousi 5,4 prosenttia vertailuvuoteen nähden ja oli 39,2 miljoonaa euroa (37,1). Raportointikauden keskimääräiset asiakasvarat olivat noin 3 prosenttia korkeammat kuin vertailukauden asiakasvarat. Vertailukauden palkkiotulos sisältää 8,5 miljoonan euron kertaluonteisen tuottosidonnaisen palkkion. Vertailukauden tulosta taas heikentää 3,3 miljoonan euron tappiokomponentin kasvu, josta on tulosvaikutteisesti palautunut tulokseen 1,5 miljoonaa euroa raportointikauden aikana. Raportointikauden aikana asiakasvarat kasvoivat 935 miljoonaa euroa. Asiakasvaroja kasvattivat sekä 544 miljoonan euron nettomerkinnät että asiakasvaroille kertynyt positiivinen markkinatuotto. Asiakasvarojen palkkiomarginaali 1,2 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde 65 prosenttia pysyivät vertailukauden tasolla.

 

Instituutio- ja varainhoitoasiakkaat toivat merkittävimmän kasvun hallinnoitaviin asiakasvaroihin tammi–syyskuun aikana. Nopeinta kasvu oli ulkomaisten instituutioasiakkaiden sekä ultravarakkaiden asiakkaiden ryhmissä. Varainhoitosegmentin kasvua tuki yritysmyynnin ja varainhoidon vahva yhteistyö. Asiakasvarojen kasvu oli voimakkainta korkotuotteissa. Yksityisasiakkaiden osalta tiedotimme 15.9.2023 Mandatumin ja Danske Bankin yhteistyön jatkumisesta uudelle viisivuotiskaudelle. Uusi sopimuskausi antaa hyvät lähtökohdat yhteistyön kehittämiselle.

 

Laskuperustekorkoiseen liiketoimintaan liittyvä sijoitustoiminnan tulos nousi 118,7 miljoonaan euroon (-27,6). Sijoitusomaisuuden tuotto oli 3,6 prosenttia (-10,5) ja eriytetyn sijoitusomaisuuden tuotto oli 4,6 prosenttia (-7,8). Hyvän sijoitustuoton lisäksi vakuutussopimusvelan diskonttauskoron nousu kasvatti sijoitustoiminnan tulosta erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Mandatum-konsernin muut korkotuotot olivat 5,0 miljoonaa euroa nostaen koko konsernin sijoitustoiminnan tuloksen 123,7 miljoonaan euroon.

 

Yhtiö on alentanut merkittävästi sijoitusriskiä alkuvuoden aikana. Merkittävin muutos on alkuperäisen kannan osakepainon muutos 19,9 prosentista 8,3 prosenttiin. Riskitason muutos on alentanut kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön pääomavaateita 135 miljoonalla eurolla, vastaten 14 prosenttia vuodenvaihteen pääomavaateista.

 

Riskihenkivakuuttamisen tulos oli 9,9 miljoonaa euroa (3,9). Mandatum tiedotti syyskuussa jakeluyhteistyön päättymisestä If Vahinkovakuutus Oyj:n (If) kanssa ja kannansiirrosta niiden henkivakuutussopimusten osalta, jotka ovat Ifin myymiä ja sen hoidossa. Kannansiirron odotetaan toteutuvan vuoden 2024 syksyyn mennessä. Kauppahintana on 17,5 miljoonaa euroa. Tästä noin 8 miljoonaa euroa kasvatti kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta, josta riskihenkivakuuttamisen tulokseen kohdistui 3 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan tulokseen noin 5 miljoonaa euroa. Kyseisen vakuutuskannan jäljelle jäävä vakuutuspalvelumarginaali on noin 10 miljoonaa euroa, jonka odotetaan realisoituvan yhtiön tulokseen syyskuun lopun ja kannansiirtohetken välisenä aikana.

 

Tarkastelukauden keskeisin tapahtuma oli Sammon päätös osittaisjakautumisesta ja Mandatumin listautuminen lokakuun 2. päivänä. Osittaisjakautumisen yhteydessä osapuolet sopivat Sammon Saxo- ja Enento-omistusten sekä joidenkin pienempien sijoitusten siirtymisestä Mandatum Holdingille Sammosta siirtyvä omistusosuus Saxo Bank A/S:n osakkeista on 19,43 prosenttia Saxon osakkeista ja Enento Group Oyj:n osakkeista 12,15 prosenttia. Saxo-kauppaan liittyen kauppakirja allekirjoitettiin syyskuussa ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 alkupuoliskolla. Kauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Enento Oyj:n kaupan odotetaan toteutuvan marraskuussa 2023.

 

Mandatumin vakavaraisuussuhde 30.9.2023 oli 316,9 prosenttia, mikä vastaa 51,4 prosenttiyksikön kasvua verrattuna 31.12.2022 mukaiseen tilanteeseen, jolloin Mandatumin vakavaraisuussuhde oli 265,5 prosenttia. Katsauskauden aikana oman varallisuuden kehitys oli melko vakaata: sijoitustoiminnan nettotuotot olivat hyviä ja korkotason nousu alensi vakavaraisuuslaskemien mukaista vastuuvelkaa, mikä myötävaikutti oman varallisuuden kasvuun. Vakavaraisuuspääomavaatimus aleni katsauskauden aikana pääasiassa siksi, että listattujen osakesijoitusten osuus väheni laskuperustekorkoisen vakuutuskannan katteena olevan omaisuuden osalta. Myös korkoriskin aleneminen pienensi vakavaraisuuspääomavaatimusta. Pro forma -vakavaraisuussuhde huomioiden ajalla painotettu osinkokertymä 30.9.2023 oli arviolta 236,6 prosenttia. Ero viralliseen vakavaraisuussuhteeseen johtuu Mandatumin taseen uudelleen järjestelystä Sammon osittaisjakautumisen yhteydessä, mistä on tarkemmin kerrottu osavuosiraportin kohdassa ”Konsernin vakavaraisuus”.

 

VUODEN 2023 KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

 

Mandatum-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 83,9 miljoonaa euroa. Vertailukauden laaja tulos oli 21,2 miljoonaa euroa tappiollinen. Merkittävin syy tuloksen voimakkaaseen paranemiseen oli sijoitustoiminnan tulos, joka oli 67,2 miljoonaa euroa vertailukauden vertailukelpoisen tuloksen ollessa 50,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Alkuperäisen kannan omaisuuden sijoitustuotto oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,5 prosenttia, minkä lisäksi vakuutussopimusvelan diskonttauskoron nousu paransi sijoitustoiminnan tulosta. Vertailukauden osalta sijoitusomaisuuden tuotto oli -2,3 prosenttia, jota vain osittain kompensoi vuosineljänneksen aikainen diskonttauskoron nousu.

 

Kolmannen vuosineljänneksen palkkiotulos oli 12,7 miljoonaa euroa (18,7). Vertailukauden palkkiotulos sisältää 8,5 miljoonan euron kertaluonteisen tuottosidonnaisen palkkiotuoton. Vuosineljänneksen nettomerkinnät olivat 95,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 49,9 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden (46,0).

 

Riskihenkivakuuttamisen tulos kolmannella kvartaalilla oli 7,4 miljoonaa euroa (-0,1). Kasvun taustalla oli vakuutuspalvelumarginaalin (CSM) ja riskioikaisun (RA) tulosvaikutteinen purkautuminen, joka oli vuosineljänneksen osalta 6,2 miljoonaa euroa vertailukautta korkeampi. Ifin kanssa solmitun kannansiirtosopimuksen osuus kasvusta oli noin kolme miljoonaa euroa.

 

Vakavaraisuusasema kehittyi suotuisasti vuosineljänneksen hyvän tuloksen ja korkojen nousun johdosta. Osinkokertymän huomioiva pro forma -vakavaraisuussuhde nousi kesäkuun lopun 225 prosentista 237 prosenttiin.

 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

 

Näkymät vuodelle 2023  

 

Mandatum-konsernin vähän pääomaa sitovan, asiakasvarojen hoitoon liittyvän liiketoiminnan odotetaan yltävän vuoden 2023 aikana nettomerkintöihin, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista. Markkinatilanne ja asiakkaiden käyttäytyminen vaikuttavat vuotuisiin nettomerkintöihin. Vaikka Mandatum on pystynyt ylläpitämään kurinalaista hinnoittelua ja vakaata palkkiomarginaalia asiakasvarojen hoitoon liittyvässä liiketoiminnassa vuoden kolmannen kvartaalin aikana, palkkiotulos vuodelle 2023 on riippuvainen myös pääomamarkkinoiden kehityksestä.

 

Laskuperustekorkoisessa liiketoiminnassaan Mandatum on luottavainen laskuperustekorkoisen kannan supistumiseen pitkällä aikavälillä, vaikka vuosittaista vaihtelua kannan kehittymisessä voi esiintyä.

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulokseen vaikuttaa pääomamarkkinoiden kehitys, vaikka Mandatum on vähentänyt laskuperustekorkoisen kannan markkinariskiä merkittävästi. Lisäksi toimialalle tyypilliseen tapaan Mandatumin kokonaistulokseen vaikuttavat vakuutusmatemaattiset oletukset, joita päivitetään säännöllisesti.
 

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä 

 

Mandatum-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti keskeisten liiketoiminta-alueidensa kautta. Mandatum-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat markkina-, vakuutus- ja kustannusriskit sekä operatiiviset riskit. Mandatum-konsernin kannalta lyhyellä aikavälillä keskeisimmät riskit ovat odottamattomat muutokset sijoitusmarkkinoilla ja korkojen aleneminen. Odottamattomat muutokset sijoitusmarkkinoilla voivat pienentää hallinnoitavien asiakasvarojen määrää sekä heikentää sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulosta. Korkojen aleneminen kasvattaa laskuperustekorkoisen vakuutussopimusvelan määrää ja heikentää siten sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulosta.

 

Ennalta arvaamattomat ja merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Mandatum-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitys vaikuttaa Mandatum-konserniin pääasiassa sijoitusomaisuuden ja vakuutussopimusvelan kautta. Ajan kuluessa mahdolliset epäsuotuisat makrotaloudelliset vaikutukset voivat heijastua myös Mandatumin operatiiviseen liiketoimintaan. Esimerkiksi talouskasvun alentuminen voi vaikuttaa heikentävästi asiakasvarojen kehitykseen.

 

Inflaatiokehityksen hillitseminen saattaa pakottaa keskuspankkeja jatkamaan koronnostoja ja pitämään korot ylhäällä ennakoitua pidempään. Tämä voi johtaa sekä talouskasvun merkittävään hidastumiseen että ongelmiin yritysten, kotitalouksien ja valtioiden velanhoitokyvyssä. Lisäksi Euroopan energiahuollon uudelleenjärjestelyt vievät aikaa ja luovat riskin energiakriisin puhkeamiselle. Myös Ukrainan sota on edelleen merkittävä taloudellinen riski kuten myös Lähi-idän kiristynyt tilanne. Nämä tekijät tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. Samaan aikaan nopeasti kehittyvät hybridiuhat luovat uusia haasteita valtioille ja yrityksille. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monilla tavoin negatiivisesti.

 

Mandatumin taseeseen ei sisälly merkittäviä suoria sijoituksia Venäjälle tai Ukrainaan. Suorien riskipositioiden vähyys huomioiden suurin Ukrainan sodasta Mandatumille aiheutuva riski liittyy yllä kuvailtuihin toisen asteen vaikutuksiin pääomamarkkinoilla ja makrotaloudessa.

 

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta-arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Mandatum-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys, esimerkiksi tekoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.

 

 

Puhelinkonferenssi 8.11. klo 16.00

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi 8.11.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta. Puhelinkonferenssin puhelinnumerot sekä tunnuksen, jolla pääsee liittymään puhelinkonferenssiin, saa rekisteröitymällä.

Rekisteröityminen tilaisuuteen: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10011941.  

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.mandatum.fi/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.mandatum.fi/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

 

Lisätietoja 
 

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatum.fi, +358 10 516 7200

Jukka Kurki, talousjohtaja, jukka.kurki@mandatum.fi, +358 50 424 6630

Niina Riihelä, viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatum.fi, +358 40 728 1548

Lotta Borgström, sijoittajasuhdejohtaja, lotta.borgstrom@mandatum.fi, +358 50 022 1027
             

Mandatumin osavuosiraporttia täydentävä sijoittajille suunnattu englanninkielinen esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.mandatum.fi/tulos.

Mandatum Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteensa 13.2.2024.

 

Mandatum lyhyesti 

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.  
mandatum.fi/konserni 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

Finanssivalvonta 

www.mandatum.fi


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset