Kolme syytä selvittää johtoryhmien palkitsemista

Johdon palkitsemisselvitys auttaa vertailemaan johtoryhmäläisten palkitsemisen tasoja ja rakenteita yrityksissä. Markkinatiedon avulla yritys saa ajantasaista näkökulmaa palkitsemispäätöstensä tueksi.

Kuva: Julia Peretiatko, Unsplash

Miten muut yritykset palkitsevat johtoryhmäänsä? Millainen palkitseminen auttaisi meitä pärjäämään kilpailussa?

Näitä kysymyksiä pohditaan yrityksissä kuumeisesti, sillä palkitsemisella on selkeä linkki yrityksen strategian ja tavoitteiden toteutumiseen. Etenkin yrityksen johdolla on iso vastuu asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Palkitsemisella voidaan ohjata ja motivoida johtoa ja sitä kautta yritystä tavoitteita kohti. Keskeistä on, että yhtiöllä ja johdolla on myös palkitsemisen kautta yhteinen tavoite. Palkitsemisen on myös oltava kilpailukykyistä, jotta yritys saa houkuteltua ja pidettyä parhaat osaajat talossa.

Palkitsemisselvitys auttaa yhtiöitä arvioimaan omaa palkitsemisen rakennettaan ja palkitsemistasojaan markkinakäytäntöä vasten. Tällaisia markkinapalkkavertailuja voidaan toteuttaa eri kohderyhmille, esimerkiksi koko henkilöstölle tai ylimpään johtoon keskittyen.

Mikä on johdon palkitsemisselvitys?

"Selvitys tarjoaa ajantasaista tietoa johtoryhmän palkitsemisesta. Mitä ylemmästä johtajatasosta on kyse, sitä suurempi merkitys palkitsemisen kokonaisuudessa on peruspalkkauksen lisäksi myös muilla palkitsemisen elementeillä, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannusteilla", kertoo Katri Hietanen, Manager, Mandatumin palkitsemispalveluista.

Selvityksen pohjalta yritys voi tarkastella oman johtoryhmänsä sijoittumista vertailuryhmässä. Yhtiön palkitsemispolitiikasta riippuen painotukset eri elementtien välillä voivat vaihdella. Siksi erityisesti johtoryhmätason tehtävissä peruspalkan ja yksittäisten elementtien vertailun lisäksi tulee tarkastella palkitsemisen kokonaisuuden tasoa ja rakennetta.

Yhtiökoon kasvaessa erityisesti tulospalkkioiden, pitkäjänteisen palkitsemisen ja täydentävien eläkkeiden osuus palkitsemisen kokonaisuudesta kasvaa.

"Yksittäinen tieto peruspalkan tai kokonaispalkitsemisen tasosta ei anna riittävän kattavaa kuvaa palkitsemisen kehittämisen taustaksi. Ylimmällä johdolla muuttuvan palkitsemisen osuus voi olla iso. Palkitsemisvertailulla saadaan markkinatietoa palkitsemisen tasosta ja rakenteista ja voidaan arvioida, asemoidutaanko siihen mihin halutaan. Yrityksillä voi olla erilaisia tavoitteita ja valintoja palkitsemispolitiikkansa takana," selventää Hietanen.

Kotimaisen ylimmän johdon palkitsemisselvityksen tarjoama vertailutieto tukee erityisesti suomalaisiin johtoryhmiin kuuluvien henkilöiden palkitsemisen suunnittelua.

”Kansainvälisestikin toimiville yrityksille Suomen markkinan ymmärtäminen palkitsemisen näkökulmasta on tärkeää”, Mandatumin palkkausjärjestelmien ja palkkavertailujen johtaja Sini Jämsén sanoo. ”Suomessa toimiva johto ja henkilöstö arvioivat palkkatasoaan lähtökohtaisesti omasta, paikallisesta näkökulmastaan.”

Lue myös: Palkkavertailusta tukea päätöksentekoon

Johdon palkitsemisselvityksen hyödyt
  • Auttaa yhtiötä arvioimaan oman johtoryhmänsä palkitsemisen tasoa ja rakennetta markkinakäytäntöä vasten tässä hetkessä ja tulevaisuuteen katsoen.

  • Tukee palkitsemisen kilpailukyvyn varmistamisessa.

  • Antaa yhtiölle kattavasti tietoa kokonaispalkitsemisen kehittämisen tueksi.

Miten pääsee mukaan?

“Selvitystä on uudistettu tuomalla mukaan uusia elementtejä ja tänä vuonna osallistujat voivat saada entistäkin tarkempaa vertailutietoa yhtiökohtaisilla raporteilla. Selvityksessä hyödynnetään Palkkavaaka®-vaativuuden arviointia, jotta voidaan verrata saman vaativuustason tehtäviä toisiinsa”, Katri Hietanen kertoo.

“Selvitys sopii kaikille yrityksille, jotka haluavat tarkastella johtoryhmätason palkitsemistaan”, Hietanen summaa.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan johdon palkitsemisselvitykseen, jätä yhteydenottopyyntö.