Suurten suomalaisyhtiöiden hallituspalkkiot kasvavat Ruotsia nopeammin

Suomalaisten large cap -yhtiöiden hallituspalkkiot ovat kasvaneet ruotsalaisia verrokkeja nopeammin vuotena, jolloin hallitusten palkkioiden nousu oli kuitenkin keskimäärin aikaisempia vuosia pienempää. Suurten yhtiöiden hallitukset ovat edelleen monimuotoisempia kuin pienten ja keskisuurten yhtiöiden hallitukset, selviää Mandatum Incentivesin hallituspalkkioselvityksestä.

Kuva: Unsplash

Suomalaisten suuryritysten hallituspalkkiot ovat kasvaneet ruotsalaisia verrokkeja nopeammin viimeisen viiden vuoden aikana. Suomalaisyhtiöiden hallitusjäsenten palkkiot kehittyivät vuodessa keskimäärin 5,2 %, kun Ruotsissa vastaava kehitys oli 3,6 %.

Tänä vuonna hallituspalkkioita nostettiin kuitenkin suomalaisissa yhtiöissä harvemmin kuin viime vuonna, riippumatta yhtiön koosta. Myös hallituspalkkioiden mediaaninostot olivat pienempiä kuin vuonna 2022.

”2010-luvun alkupuolen jälkeen suurten yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien palkkioita on viimeisen viiden vuoden aikana korotettu keskimäärin 7,1 prosenttia vuodessa. Korotusten vauhti näyttää nyt tasaantuvan”, kertoo Tapio Tolvanen, Mandatum Incentives Oy:n toimitusjohtaja.

Tulokset on saatu Mandatum-konsernin osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän tytäryhtiö Mandatum Incentivesin keväällä 2023 koostamassa julkisiin lähteisiin perustuvasta hallituspalkkioselvityksestä. Selvityksessä tarkasteltiin hallitusten palkkiokehitystä viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Selvityksessä analysoitiin Helsingin pörssin yhtiöitä kolmessa kokoluokassa: pienet, keskisuuret ja suuret yritykset, sekä hallituspalkkioiden eroja Suomen ja Ruotsin välillä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä.

Naisten ja ulkomaisten jäsenten edustus suurinta suurten yhtiöiden hallituksissa

Selvityksen mukaan suuret yhtiöt ovat edelleen pieniä ja keskisuuria yhtiötä edellä hallitusten sukupuolten tasapuolisen edustuksen näkökulmasta. Erot ovat kuitenkin kaventuneet viimeisen vuosikymmenen aikana.

Naisten osuus suurten yhtiöiden hallituksissa on pysynyt melko tasaisena vuodesta 2017 asti. Keskimäärin 33–35 % suurten yhtiöiden hallitusten jäsenistä on naisia. Vertailun vuoksi vastaava luku on Ruotsissa 36–38 %. Hallituksissa istuvien miesten keski-ikä on noin viisi vuotta korkeampi kuin naisten, ja miehillä on keskimäärin hieman enemmän hallituskokemusta.

”Naisten määrä suurissa yhtiöissä näyttää saavuttaneen ainakin toistaiseksi vakiintuneen tason ollen nyt 35 prosenttia. Keskisuurissa ja pienissä yrityksissä naisten määrä kasvaa edelleen – joskin lähtötaso on matalampi. Naisten osuus on nyt keskisuurissa yrityksissä 33 prosenttia ja pienissä yrityksissä 27 prosenttia”, kertoo Tapio Tolvanen.

Suurten yhtiöiden hallitukset ovat myös kansainvälisiä. Ulkomaisten hallitusjäsenten keskimääräinen osuus hallituskokoonpanoista on vuodesta 2020 ollut 36–37 %, selvästi enemmän kuin Ruotsissa (21 % vuonna 2023).

Ruotsalaiset (8,9 %), britit (5,6 %) ja yhdysvaltalaiset (4,3 %) ovat eniten suomalaisyhtiöissä edustettuja kansalaisuuksia. Ruotsissa taas suomalaiset muodostavat vain 2,8 % kaikista suurten yhtiöiden hallitusjäsenistä. Keskisuurissa yhtiöissä ulkomaalaisten jäsenten osuus on 21 % ja pienissä yhtiöissä 7 %.

Mandatum tarjoaa ajantasaisen tiedon hallitusten palkitsemisesta, palkitsemisen trendeistä ja monimuotoisuudesta. Lue lisää Mandatumin palkitsemispalveluista.