Mitä tarkoittaa samanarvoinen työ?

Oikeus samaan palkkaan samasta työstä on perusoikeus, joka on kirjattu moniin kansainvälisiin sopimuksiin, Euroopan unionin oikeuteen ja johon viitataan myös Suomen perustuslaissa. Useissa säädöksissä puhutaan oikeudesta samaan palkkaan paitsi samasta työstä, myös samanarvoisesta työstä. Sama työ on helpompi määritellä, mutta mitä tarkoittaa samanarvoinen työ?

Keväällä 2023 hyväksytty uusi EU-direktiivi pyrkii lujittamaan samapalkkaisuuden periaatetta palkkauksen läpinäkyvyyden avulla. Kun direktiivi tulee asteittain voimaan vuodesta 2026 alkaen, työnantajilla on oltava käytössä palkkarakenteet, ”joilla varmistetaan, että samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden välillä ei ole sukupuoleen perustuvia palkkaeroja, joita ei voida perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla kriteereillä.” Termi samanarvoinen työ löytyy myös mm. Suomen tasa-arvolaista, mutta sen sisältöä ei ole siellä yksiselitteisesti määritelty.

Työn vaativuus ja työsuoritus

Uuden läpinäkyvyysdirektiivin mukaan työnantajien on jatkossa annettava henkilöstölle tieto siitä, millä kriteereillä heidän nykypalkkansa ja mahdollinen palkkakehityksensä määritellään. Lähtökohta samanarvoisen työn määrittelyyn on yleensä työn vaativuuden arviointi. Vaativuuden arviointijärjestelmät jaetaan usein analyyttisiin vaativuuden arviointijärjestelmiin ja kokonaisarviointijärjestelmiin. Molemmat arviointitavat alkavat useimmiten tehtävien tai roolien kirjallisella kuvauksella, jotta tehtäviä on mahdollista vertailla keskenään ja arvioinnin perusta on dokumentoitu.

Analyyttinen vaativuuden arviointi tarkoittaa sitä, että jokainen tehtävä tai rooli arvioidaan arviointivälineellä kohta kohdalta eri arviointitekijöiden osalta. Mandatumin Palkkavaaka® on analyyttinen työn vaativuuden arviointijärjestelmä, jossa nämä arviointitekijät ovat tehtävän edellyttämä osaaminen ja vuorovaikutus, toimintavapaus, tiedon soveltaminen päätöksentekotilanteissa sekä tehtävän vastuu ja rooli. Kokonaisarviointijärjestelmissä tarkastellaan tehtävän profiilia yleisesti ja sijoitetaan tehtävät vaativuustasoille tai tehdään tehtävien parivertailuja.

Samaa työtä tekevien välillä voi olla myös perusteltuja ja oikeudenmukaiseksi koettuja palkkaeroja, jotka perustuvat henkilöiden työsuoritukseen ja tuloksellisuuteen. Henkilöstön tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on yrityksissä hyvä määritellä myös työsuorituksen mittaamisen ja arvioimisen periaatteet. Samapalkkaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että suorituksen tai tuloksellisuuden arviointiin käytettävät tekijät ovat sukupuolineutraaleja ja myös muilla tavoilla puolueettomia. Palkkaeroja samassakin työssä toimivien henkilöiden välillä voi olla, mutta nille on oltava selkeät ja hyväksyttävät perusteet.

Kannustava palkkaus

Toimivat palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät ovat sekä työnantajan että henkilöstön etu. Huolella mietityssä palkkausjärjestelmässä palkitaan yrityksen kannalta oikeista asioista. Kun henkilöstö tuntee palkkauksen perusteet, tietää miten omaan palkkakehitykeen voi vaikuttaa ja kokee palkkausjärjestelmän oikeudenmukaiseksi, on sillä positiivinen vaikutus työtyytyväisyyteen ja yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana. Sama palkka samanarvoisesta työstä on siis tavoite, johon kannattaa aktiivisesti pyrkiä.

Sini Jämsén, johtaja: palkkausjärjestelmät ja palkkavertailut, Mandatum
sini.jamsen@mandatum.fi, 050 3006578

 


Mandatum Life Palvelut Oy toteutti yhteistyökumppanien Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Sopla Ky:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen Samanarvoinen työ vuosina 2021-2022. Hankkeen loppuraportti löytyy täältä: Samanarvoinen työ -hankkeen loppuraportti - Valto (valtioneuvosto.fi)