Mitä on vastuullinen palkitseminen Suomessa 2020?

Yrityksissä on intoa vaikuttaa yhteiskuntaan. Pitkäjänteisillä ja vastuullisilla palkitsemisratkaisuilla parannetaan myös työmotivaatiota.  

Työelämää jo pitkään leimannut jatkuva muutos ja viime aikoina myös kriisien aiheuttama epävarmuus ovat lisänneet tarvetta pitkäjänteiseen johtamiseen ja vastuullisiin henkilöstökäytäntöihin.  

Vastuullisen henkilöstöhallinnon on tutkimuksissa myös todettu parantavan työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista. Nämä taas vaikuttavat positiivisesti organisaation suoriutumiseen ja pitkän aikavälin menestykseen. 

Vastuullisuusnäkökulmat ovat ylipäätään korostuneet yrityksissäkun kuluttajatsijoittajat ja muut sidosryhmät ovat alkaneet vaatia konkreettisia näyttöjä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisesta ja eettisesti kestävästä liiketoiminnasta. 

Konkreettinen tapa ohjata organisaatiota kohti vastuullisia toimintatapoja on palkita niistä. Vastuullisuusmittarit ovatkin jo löytäneet tiensä henkilöstön ja johdonkin palkitsemiseen maailmalla ja kotimaassa.  

Kiisa Hulkko-Nyman

Viime aikoina palkitsemisen vastuullisuus on ollut myös tapetilla, kun valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemislinjauksia on ruodittu julkisuudessa. Valtioneuvosto antoikin huhtikuussa uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen, joka edellyttää omistajaohjauksen piirissä olevilta yhtiöiltä paitsi tavoitteellista yritysvastuun johtamista, myös vastuullisuuden huomioimista osana palkitsemiskriteerejä. 

”Valtion omistajaohjauksen linjauksilla on tyypillisesti vaikutusta koko suomalaiseen yrityskenttään, joten odotan vastuullisuuden tulevan yhä keskeisemmin näkyviin suomalaisten yritysten palkitsemiskäytännöissä”, Mandatum Lifen palkitsemisen liiketoimintapalvelujen johtaja Kiisa Hulkko-Nyman sanoo. 

Mitä vastuullinen palkitseminen tarkoittaa? 

Vastuullisella palkitsemisella nähdään yleensä kaksi ulottuvuutta. Toisaalta sillä tarkoitetaan, että palkitseminen itsessään on toteutettu vastuullisella tavalla. Toisaalta taas kyse on siitä, että organisaatiossa palkitaan vastuullisesta tekemisestä. 

Jenna Leskinen

Aihetta pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut Mandatum Lifen palkkiorahastoasiantuntija Jenna Leskinen sanoo, että nimenomaan vastuullisuustavoitteiden tuominen palkitsemisen kriteereihin tulee yrityksissä käsitteestä yleensä ensimmäisenä mieleen.  

”Vastuullinen palkitseminen on teemana vielä maailmallakin niin uusi, että määritelmä hakee itseään. Yllättävän usein se yhdistetään vahvasti nimenomaan tavoiteasetantaan, vaikka kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta”, Leskinen kertoo.

”Toisaalta taas monissa yrityksissä ei ole osattu ajatella, että jo käytössä olevat, esimerkiksi asiakas- ja työtyytyväisyyden kaltaiset teemat ovat itse asiassa vastuullisuuden alle meneviä onnistumisen mittareita. 

Vastuullinen palkitseminen linkittyy vahvasti liiketoimintaan ja vastuullisesta toiminnasta palkitsemiseen 

Tutkimuksessaan Leskinen selvitti suurten suomalaisten yritysten henkilöstöjohdolta, mitä vastuullinen palkitseminen heidän organisaatioissaan tarkoittaa.  

Palkitsemisen vastuullinen toteuttaminen linkittyy vastausten mukaan yrityksissä eettisiin toimintatapoihin, kuten palkitsemisen oikeudenmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen, työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä itse liiketoimintaan. 

Yrityksissä koetaan vastuullisuuden tarkoittavan myös sitä, että yrityksen kilpailukyvystä ja kannattavuudesta huolehditaan pitkällä aikavälillä. Palkitsemiskäytännöillä ei saa riskeerata toiminnan olemassaoloa. Toisaalta kun palkitsemista käytetään johtamisen välineenä ja työtä ohjataan haluttuun suuntaan, tästä seuraa menestystä sekä organisaatiolle että yksilöille”, Leskinen summaa. 

Toisaalta vastuullisessa palkitsemisessa on kyse yhteiskuntaan vaikuttamisesta: vastuullisuustavoitteiden tuomisesta palkitsemisen kriteereiksi 

Organisaatiot tuovat palkitsemiseen itselleen sopivia vastuullisuustavoitteita. Näihin vaikuttaa useimmiten toimialan lisäksi se, miten laajasti yritysvastuuta ylipäätään tarkastellaan sekä mitkä yritysvastuun osa-alueet ovat yritykselle tärkeimpiä. Asiakas- ja työtyytyväisyyden lisäksi tavoitteet liittyvät esimerkiksi hyvään johtajuuteen, terveyteen, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen, Leskinen sanoo. 

Vastuullinen toiminta ja työn suorittamisen tapa voidaan myös asettaa palkkioiden maksamisen ehdoksi, vaikka ne eivät olisikaan itse tavoitteina.

Myös erilaisia kertapalkkioita linkitetään yritysvastuutoimintaan ja joissakin yrityksissä mahdollistetaan vapaaehtoistyön tekeminen työpäivän aikana. 

Vastuulliset palkitsemisratkaisut parantavat työmotivaatiota 

Vastuullisuuden näkökulmasta organisaatioissa pitää pohtia myös työntekijöiden taloudellista hyvinvointia: palkan ja palkkioiden määrää ja maksutapoja. Kansainvälisesti toimivien yritysten on varmistettava, että palkka riittää hyvään elantoon kyseisessä maassa. Suomessa katse kiinnittyy enemmän pitkän aikavälin toimeentulon tukemiseen. 

Leskisen tutkimuksessa vastauksissa nousi esiin esimerkiksi henkilöstörahasto vastuullisena palkitsemisinstrumenttina, sillä se kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen. 

”Työelämään on tullut paljon epävarmuuksia, ja työsuhteet ovat joka tapauksessa muuttuneet lyhyemmiksi ja monimuotoisemmiksi kuin menneinä vuosikymmeninä. Toisaalta lakisääteinen sosiaali- ja eläketurva on heikentynyt. Kaikki tämä tuo työntekijöille yhä enemmän painetta huolehtia omasta taloudellisesta turvasta esimerkiksi poikkeustilanteita ajatellen”, Hulkko-Nyman sanoo. 

”Työnantajien kannattaakin kantaa vastuutaan myös tukemalla työntekijöiden taloudellista hyvinvointia. Henkilövakuutukset tuovat apua kriisitilanteissa ja lisäeläkevakuutus taas vahvistaa työuran jälkeistä toimeentuloa. Henkilöstö- tai palkkiorahasto mahdollistaa pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen, mutta toisaalta säästöjä pystyy tarvittaessa nostamaan vuosittain.” 

Vastuulliset palkitsemisratkaisut parantavat myös työmotivaatiota, mikä havaittiin Mandatum Lifen tuoreessa palkitsemistutkimuksessa. Niistä suomalaisista työntekijöistä, joilla oli lisäeläkevakuutus, 69 % koki sen parantavan omaa työmotivaatiota. Henkilöstö- ja palkkiorahastojen osalta näin arvioi 64 %. Mandatum Lifen hallinnoimien palkkiorahastojen jäsenkyselyn mukaan yli 93 % sanoo olevansa melko tai erittäin tyytyväinen työnantajansa tarjoamaan etuun.