Yhdessä enemmän

Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut valtavirtaa viime vuosina. Kanssasijoittamisen etuja vastuullisuuden näkökulmasta ovat pitkäjänteisyys, aktiivinen vaikuttaminen ja sijoituskohteiden tarkempi arviointi.

Kuva: Maria Orlova, Unsplash

Maailmaa voi muuttaa parempaan suuntaan sijoittamalla vastuullisesti.

Vastuullisen sijoittamisen suosio on noussut kolmesta syystä. Niistä ensimmäinen on, että sijoittajat ovat huomanneet vastuullisuustekijöiden vaikuttavan suoraan sijoituskohteiden taloudelliseen arvoon. Tämä puolestaan johtuu muun muassa siitä, että ilmastonmuutoksen ja muiden globaalisti vaikuttavien ongelmien on viimein ymmärretty vaikuttavan myös talousympäristöön pitkässä juoksussa. Yhteiseen tulevaisuuteen panostaminen kannattaa.

Toinen syy liittyy sääntelyyn ja muuttuvaan lainsäädäntöön. Esimerkiksi valmisteilla oleva EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) tulee ulottamaan kestävän rahoituksen ympäristötaksonomian mukaiset raportointivelvoitteet liiketoiminnan ympäristövaikutuksista entistä laajemmalle yritysjoukolle, kun myös pienet ja keskisuuret yritykset tulevat raportoinnin piiriin. Siten myös sijoittajien on helpompi valita, mihin ohjata omaa pääomaansa.

Kolmas syy on seurausta kahdesta ensimmäisestä. Samalla kun sääntely ja tietoisuus vastuullisten sijoituskohteiden arvosta ovat yleistyneet, niiden kysyntä on levinnyt institutionaalisilta sijoittajilta myös yksityis- ja piensijoittajille.

Kanssasijoittaminen mahdollistaa laaja-alaisen vaikuttamisen

Mandatumin kanssasijoittamisen mallissa asiakkaat pääsevät sijoittamaan yhdessä samoihin kohteisiin Sampo-konsernin kanssa. Näin yksityisasiakkaat pääsevät mukaan suuren institutionaalisen sijoittajan skaalaetuihin myös vastuullisuusmielessä. Mandatum on muun muassa allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja noudattaa niitä kaikessa sijoitustoiminnassaan.

”Salkunhoitomme tukena työskentelee erillinen neljän hengen ESG-tiimi ja yhteensä noin 80 ammattilaista riskienhallinnassa sekä muissa sijoittamisen tukitoiminnoissa”, Mandatum Asset Managementin Senior ESG Manager Sari Rajakangas kertoo.

Vastuullisuusnäkökulmasta kanssasijoittajilla on kolme merkittävää vastuullisuuden kerrannaisvaikutuksia lisäävää etua tavalliseen yksityissijoittajaan nähden.

Pitkäjänteisyys. Institutionaalisten sijoittajien sijoitustapa perustuu pitkäjänteiseen omistajuuteen.

Vastuullisuuden näkökulmasta juuri pitkän aikajänteen rahallinen sitoutuminen vastuullisiin hankkeisiin takaa suurimman mahdollisen positiivisen vaikutuksen.

Pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivien yhtiöiden tuotto-odotuksia sijoituskohteina vauhdittavat myönteiset kasvunäkymät ja järkevä riskienhallinta.

Aktiivinen vaikutus sijoituskohteisiin. Suurilla institutionaalisilla sijoittajilla on yksityissijoittajaa paremmat edellytykset vaikuttaa sijoituskohteisiinsa.

Esimerkiksi Mandatum pyrkii varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yhtiöt ovat huomioineet kestävyystekijät omassa toiminnassaan.

Vaikutuskeinoja ovat esimerkiksi yhtiökokouksessa äänestäminen, suora keskusteluyhteys yhtiön johdon kanssa ja yhteisvaikuttaminen muiden yhtiön omistajien kanssa.

Kestävä rahoitus on olennainen osa esimerkiksi ilmastokriisin ratkaisua ja vastuullinen sijoittaminen osana laajaa vihreää rintamaa voi olla yksi parhaista keinoista olla osana muutosta.

Sijoituskohteiden arviointi. Yksityisen piensijoittajan voi olla vaikea löytää riittävästi tietoa sijoituskohteiden vastuullisuudesta koko tuotantoketjun osalta. Vaikka jokin kohde vaikuttaisi läpäisevän vastuullisuuskriteerit nopealla tarkastelulla, pintaa syvemmälle mentäessä näin ei välttämättä olekaan.

Sijoituskohteiden arvioinnissa kestävyystekijät otetaan huomioon osana kokonaisuutta.

”Sijoituslajista riippuen vastuullisuustekijöitä arvioidaan useiden kriteerien mukaan. Sensitiivisiä toimialoja, kansainvälisten normien ja standardien rikkomuksia sekä kestävyysriskiluokitusta monitoroidaan sekä ulkoisten palveluntarjoajien että yritysanalyysin kautta. Sensitiivisiksi määritellyille toimialoille ja tuoteryhmille kuten kiistanalaiset aseet, kivihiilen louhinta ja tupakka, katsotaan kohdistuvan enemmän kestävyysriskejä ja niiden aiheuttavan muita enemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan”, Rajakangas kertoo.

”Lisäksi sijoituksia voidaan tehdä painottaen tiettyjä vastuullisuuskulmia, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa”, hän korostaa.

Näiden periaatteiden kautta kanssasijoittaja voi saada rahoilleen vastinetta vastuullisuustekijät huomioiden ja rakentaa yhdessä parempaa huomista. Kestävä rahoitus on olennainen osa esimerkiksi ilmastokriisin ratkaisua ja vastuullinen sijoittaminen osana laajaa vihreää rintamaa voi olla yksi parhaista keinoista olla osana muutosta.