Täyden mandaatin varainhoito vaatii luottamusta ja tuo vapautta

Täyden valtakirjan varainhoidon etuna on, että salkkuun voi tehdä muutoksia nopeasti markkinatilanteen eläessä. Salkun riskit suhteutetaan niin asiakkaan omiin tavoitteisiin kuin ammattisijoittajan markkinanäkemykseen. Mandatumin täyden valtakirjan ratkaisun eli mandaattivarainhoidon kautta saa myös mahdollisuuden sijoittaa kohteisiin, joihin ei yksityissijoittajilla ole tyypillisesti pääsyä.

Varakkaat yksityishenkilöt ja organisaatiot turvautuvat usein ammattilaisiin varojensa hoidossa – moni haluaa keskittyä muuhun kuin sijoituskohteiden tai markkinoiden aktiiviseen seuraamiseen, eikä varoja haluta makuuttaa pankkitililläkään. Ammattimaisen varainhoitajan osaamiseen turvaudutaan, koska hänen luotetaan hoitavan varoja pitkäjänteisesti, turhia riskejä karttaen sekä etsien sijoituksille mahdollisimman hyvää tuottoa. 

Asiakkaan luottamuksen saaneen varainhoitajan on olennaista kuunnella asiakkaan toiveita ja tavoitteita, jotta asiakas saa salkkuunsa niitä parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Tällaista täyden valtakirjan varainhoitoa kutsutaan mandaattivarainhoidoksi. Se tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että asiakas antaa varoja hoitavalle yhtiölle mandaatin sijoitussalkkunsa hoitamiseen. Toinen tyypillinen varainhoidon muoto on konsultatiivinen varainhoito, jossa asiakas tekee lopulta itse sijoituksiaan koskevat päätökset.

”Sama ajatus on rahaston ostamisessa, mutta mandaattivarainhoidossa kyseessä on huomattavasti laajempi ratkaisu. Valitsemalla itselleen sopivan riskitason salkkuun ei välttämättä tarvita muuta, vaan mandaattivarainhoito riittää kokonaisuudeksi”, Mandatumin Head of Allocation Products Lassi Järvinen kertoo. 

Mandaattivarainhoito on vakiinnuttanut runsaan kymmenen vuoden aikana paikkansa yksityisvarainhoidon ja instituutioasiakkaiden keskuudessa. Se sopii yksityissijoittajan lisäksi yrityksille tai instituutioille, joilla ei ole omaa sijoitustoimintaa tai siihen erikoistunutta henkilöä. 

Nopeus tehdä muutoksia

Kärsivällisyys ja pitkä sijoitushorisontti mahdollistavat opportunistisen ja aktiivisen otteen sijoittamiseen. Jos sijoittaja huomaa markkinoiden hinnoitelleen jonkin sijoituskohteen väärin, kannattaa toimia nopeasti. Mandaattivarainhoidossa keskeisenä ajatuksena on se, että korko- ja osakepainoja voidaan muuntaa nopeasti markkinoiden muuttuessa joko omaisuuslajien sisällä tai niiden välillä noudattaen asiakkaan valitsemaa strategiaa. 

”Markkinatilanteen muuttuessa salkkuun tehdään muutoksia viipymättä. Konsultatiivisessa varainhoidossa prosessi on hitaampi, koska ensin kontaktoidaan asiakas ja käydään tilanne läpi hänen kanssaan”, varainhoitaja Jaakko Ahonen vertaa. 

Mandatumin tarjoamien mandaattivarainhoidon sijoitusratkaisujen takana on yhtiön oma pitkän aikavälin näkemys talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehityksestä.

”Mandaattivarainhoidossa tekemistä ohjaa sama näkemys kuin Mandatumin omissa sijoituksissa. Sen kautta asiakas saa ammattimaisen sijoitusprosessin ja ison toimijan resurssit salkun hoitoon, jolloin tunteet eivät ohjaa sijoitustoimintaa”, kuvaa Ahonen.

Aktiivista hallinnointia markkinoiden mukaan

Mandatumin mandaattivarainhoidon asiakas voi valita viidestä vaihtoehdosta itselleen sopivan strategian, jossa osakkeiden, korkojen ja vaihtoehtoisten sijoitusten painot vaihtelevat valitun riskitason mukaan. Jos elämäntilanne tai tavoitteet muuttuvat, valittua riskitasoa voi muuttaa helposti ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Mandaattistrategioiden kautta on myös mahdollista päästä kiinni kohteisiin, joita ei tyypillisesti ole tarjolla yksityissijoittajille.

”Yksityissijoittajan on esimerkiksi hankala päästä kiinni senior-lainamarkkinaan, mutta meillä on mahdollisuus sijoittaa instituutiotyyppiseen korkosalkkuun, joka on rakennettu samaan tapaan kuin esimerkiksi Mandatumin oman taseen korkosijoitukset. Nämä ovat olleet riskituottoisuudessa hirveän hyviä, ja niistä on ollut sijoittajalle paljon lisäarvoa”, Järvinen kertoo. 

Korkotuotteissa Mandatum tekee sijoituksia pohjoismaisella ja eurooppalaisella painotuksella, ja niitä hallinnoidaan aktiivisesti. Osakepuolella Mandatum käyttää omia strategioitaan valituilla markkinoilla, kuten Pohjoismaissa ja Euroopassa. Yhteistyökumppaneita taas hyödynnetään esimerkiksi globaaleissa strategioissa ja kehittyvillä markkinoilla.

Lisäksi Mandatumin erikoisuutena ovat useimmissa mandaattistrategioissa mukana olevat vaihtoehtoiset sijoitukset, mikä takaa riskien tehokkaan hajautuksen.

”Mandaattivarainhoidossa sijoituksiin kuuluu melkein aina perinteisempää vaihtoehtoista sijoitusta, kuten pääomasijoituksia, listaamattomia korkosijoituksia tai kiinteistösijoituksia. Tämä on hirveän hyvä etu, sillä tuotto-odotus on korkea ja näistä saa hajautushyötyä suhteessa osakkeisiin ja korkoihin”, Järvinen päättää. 

Äärimmäisen tehokas hajautus onkin yksi etu, jota suuria riskejä karttava yksityissijoittaja tai organisaatio usein arvostaa. Asiakas voi aina luottaa siihen, että mandaattivarainhoidossa salkun riskit on automaattisesti suhteutettu omiin tavoitteisiin sekä ammattisijoittajan senhetkiseen markkinanäkemyksen.

Sijoitussidonnaiset vakuutukset myöntää ja sijoituskorit omistaa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum). Mandatum Asset Management Oy (MAM) toimii salkunhoitajana sekä Mandatumin asiamiehenä vakuutusyhtiön puolesta ja lukuun. Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään tutustua huolellisesti rahoitusvälineistä annettuihin tietoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan arvioonsa, tavoitteisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. Rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.