Allokaationäkemys: Keskuspankkimatematiikkaa maailmanpolitiikan pyörteissä

Markkinoilla odotetaan nyt ohjauskorkojen laskun alkavan Euroopasta Yhdysvaltojen odotuksia korkeampien inflaatiolukujen valossa. Samaan aikaan geopoliittisten jännitteiden pelätään vaikuttavan öljyn hintaan ja siten maailmantalouteen. Ilmassa on hermostuneisuutta, mutta markkinasentimentti on edelleen positiivinen.

Kuva: Unsplash / Pawel Czerwinski

Kirjoitushetkellä osakemarkkinat ovat jatkaneet nousuaan maailmanlaajuisesti. Globaali osakemarkkina kokonaisuutena on noussut kuukaudessa euromääräisesti noin kaksi prosenttia ja vuoden alusta lähtien noin kymmenen prosenttia. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat tuottaneet vuoden alusta lähtien reilut 10 prosenttia.

Vuoden tuottokärkeä globaalisti pitänyt Japanin Nikkei-indeksi on tullut maaliskuun puolivälistä lähtien hieman alaspäin euromääräisesti mitattuna. Japanin keskuspankki nosti ohjauskorkoaan kuluneen kuukauden aikana tehden ensimmäisen koronnostonsa lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Ohjauskoron nostaminen päätti myös kahdeksan vuotta kestäneen negatiivisten korkojen aikakauden maassa.  

Osakemarkkinoiden nousu koki maaliskuussa hetkellisen hidastumisen Yhdysvaltojen odotuksia korkeampien inflaatiolukujen jälkeen. Yhdysvaltain keskuspankki kuitenkin kertoi, ettei se näe tarvetta aiempia odotuksia kireämmälle rahapolitiikalle kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta, mikä otettiin markkinoilla vastaan positiivisesti. Markkinoilla viesti tulkittiin siten, että FED on valmis sietämään korkeampaa inflaatiota talouskasvun jatkumisen varmistamiseksi.

Yhdysvaltojen keskuspankin kommenttien jälkeen julkaistut kuluttajahintoja mittaavat PCE-luvut osoittivat inflaation hidastuneen hieman odotettua 2,9 prosenttia enemmän 2,8 prosenttiin. Tämä toi osaltaan hieman helpotusta maaliskuun alussa julkaistuihin odotuksia korkeampiin inflaatiolukuihin, sekä osaltaan antoi hieman tukea sille, että korkoja voidaan Yhdysvalloissa jollain aikavälillä laskea. Markkinoiden hinnoittelussa on tällä hetkellä laskettu Yhdysvaltoihin noin kaksi koronlaskua tälle vuodelle syyskuun keskuspankkikokouksesta alkaen.

Euroopassa koronlaskujen aloittaminen ennen Yhdysvaltoja on edelleen todennäköisin skenaario. Maaliskuussa julkaistut euroalueen inflaatioluvut osoittivat inflaation nousun hidastuneen 2,4 prosenttiin, kun ekonomistien odotukset olivat 2,5 prosentissa. Euroalueen talouskuva on kokonaisuutena selkeästi heikohko, ja esimerkiksi Saksan vähittäismyyntiluvut ovat laskeneet neljä kuukautta peräkkäin. Toisaalta euroalueen ostopäällikköindeksit viestivät palvelualojen vahvistuvista näkymistä. Markkinat hinnoittelevat tälle vuodelle noin kolmea koronlaskua.

Geopolitiikka heiluttaa markkinoita

Markkinoilla on viime aikoina puhututtanut myös Lähi-idän tilanne Iranin Israeliin tekemän vastaiskun jälkeen. Sodan leviämisellä olisi mahdollisia vaikutuksia muun muassa öljyn tarjontaan ja öljykuljetuksiin sekä sitä kautta öljyn hintoihin. Sodan laajentumisen riskin kohottua markkinakorot ovat nousseet hieman ja toisaalta yrityslainojen riskilisät ovat levenneet. Myös öljyn hinta on noussut Lähi-idän tilanteen takia jo pidempään ja sen seurauksena myös kullan hinta on noussut turvasatamaa hakevien sijoittajien myötä. Markkinoiden tulevaa hintaheiluntaa mittaava VIX-indeksi on pysynyt tänä vuonna hyvin alhaisena, mutta sodan eskaloitumisen seurauksena VIX nousi historiallisen keskiarvonsa tuntumaan.

Öljyn hinnan nousu lisäisi tuotantokustannuksia ja sitä kautta inflaatiopaineita. Hintojen nousupaineiden lisääntyminen loisi epävarmuutta nykyiselle inflaatiokuvalle, joka on viime kuukausina näyttänyt jälleen haastavalta erityisesti Yhdysvalloissa. Osakemarkkinoiden pitkään jatkunut nousu korostaa riskiä inflaatiouutisten aiheuttamista negatiivisista yllätyksistä.

Tuloskauden odotetaan olevan kuluvan vuoden vaisuin

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskausi on pyörähtänyt käyntiin Yhdysvalloissa. Toistaiseksi merkittäviä tulosjulkistuksia on nähty etupäässä pankeilta, joiden tulokset ovat olleet pääsääntöisesti odotuksia vahvempia. Tuloksensa julkistaneiden yhtiöiden lukumäärä on kuitenkin vielä liian pieni pitkälle menevien johtopäätösten tekemiseen.

Ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ennustetaan kokonaisuutena melko pientä kasvua sekä tuloksiin että liikevaihtoihin. Tuloskaudelta odotetaankin menneen kvartaalin tulosten lisäksi ennen kaikkea ohjeistusta loppuvuoden suunnasta, sillä ensimmäisen vuosineljänneksen odotetaan olevan kasvultaan hitain neljännes tänä vuonna. Suuret yllätykset varsinkin keskeisten yhtiöiden ohjeistuksissa voisivat aiheuttaa riskejä markkinan kehitykselle, suuntaan tai toiseen.

Olemme tällä hetkellä hyvin positioituneet osake- ja korkosalkuissamme suhteessa nykyiseen markkinaympäristöön, jossa hermoilu on hieman lisääntynyt. Salkkujemme riskitasot ovat edelleen hieman neutraalitason alapuolella. Eroavaisuudet Yhdysvaltojen ja Euroopan korkonäkymissä ovat saaneet vähitellen markkinat positioitumaan Euroopasta alkavan korkojen laskun puolesta. Sijoittajat ovat ostaneet eurooppalaisia valtionlainoja yhdysvaltalaisten valtionlainojen sijasta, mikä on näkynyt muun muassa Yhdysvaltain ja Saksan 10-vuotisen valtionlainan koron erotuksen leventymisenä.

Pidämme myös edelleen Euroopasta kesällä alkavaa korkojen laskua todennäköisimpänä skenaariona ja toisaalta näkemyksessämme Yhdysvaltojen odotettua vahvempi talous- ja inflaatiodata aiheuttavat epävarmuutta Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskupäätöksen ympärille. Olemme lisänneet korkosalkkuihimme Saksan lyhyitä valtionlainoja, jotka hyötyvät mahdollisista korkojen laskuista. Toisaalta olemme marraskuusta lähtien asteittain alentaneet matalamman luottoluokituksen sijoituksia Yhdysvalloissa ja olemme huhtikuussa myös vähentäneet kehittyvien maiden joukkovelkakirjasijoituksia.

Osakepuolen näkemyksessämme pidämme edelleen salkkumme markkinoita laajemmin hajautettuna, koska näemme markkinoiden pitkään jatkuneen keskittymisen ympärillä kasvavia riskejä. Uskomme korkoherkimpien teemojen hyvään suoriutumiseen laskevien korkojen ympäristössä. Osakesalkkumme positio on jo valmiiksi myös riskinotoltaan hieman normaalia maltillisempi, mikä itsessään edesauttaa asemoitumistamme nykymarkkinassa.