Palkkatasa-arvon kartoitus: miksi se on nyt erityisen ajankohtaista?

Palkkauksen läpinäkyvyys ei ole suuressa osassa suomalaisyrityksiä sillä tasolla, jota EU:n vuonna 2023 hyväksymä palkka-avoimuusdirektiivi edellyttää. Yrityksillä on enää kaksi vuotta aikaa valmistautua uusiin palkkatasa-arvoa ja -läpinäkyvyyttä koskeviin raportointivaatimuksiin.

Sini Jämsén työskentelee johtajana Mandatumin palkitsemispalveluissa ja on erikoistunut palkkausjärjestelmiin, palkkavertailuihin ja palkkauksen tasa-arvokysymyksiin.


 

Vuonna 2020 Tilastokeskus toteutti selvityksen työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoitusten tilanteesta[i]. Tulosten perusteella työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien ja erityisesti niihin sisältyvien palkkakartoitusten osalta tilanne oli yllättävän heikko. Vastanneista organisaatioista 70 prosenttia ilmoitti laatineensa tasa-arvolain vaatiman tasa-arvosuunnitelman ja vain hieman yli puolet ilmoitti toteuttaneensa vaadittavan palkkakartoituksen.

Selvityksen tuloksia ei selitä se, että asia olisi uusi. Yli 30 työntekijää työllistävät yritykset on velvoitettu laatimaan tasa-arvosuunnitelma jo vuodesta 1995 lähtien. Palkkakartoitus on kuulunut pakollisena osana suunnitelmaan vuodesta 2005 alkaen. Monessa työpaikassa kartoitusten tekemisestä on siis jo pitkä kokemus, mutta toisaalla asia on saattanut jäädä kokonaan huomiotta.

Keväällä 2023 hyväksytty uusi palkkauksen läpinäkyvyyttä lisäävä direktiivi[ii] (palkka-avoimuusdirektiivi) tulee vaatimaan vaiheittain yli 100 henkilöä työllistäviä työnantajia raportoimaan palkkauksen tasa-arvotilanteesta myös julkisesti. Direktiivi lisää myös vaatimuksia palkkauksen periaatteiden avoimuuteen työpaikan sisällä.

Artikkeli jatkuu

Direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 7.6.2026. mennessä. Voimaan saattamisesta alkaen yrityksillä pitää olla valmius entistä paremmin raportoida yrityksen tasa-arvotilanteesta sekä avata perusteita maksettaville erilaisille palkoille. Siksi juuri nyt on hyvä aika tarttua toimeen. Jos vuonna 2024 tehtävässä tasa-arvosuunnitelmaan liittyvässä palkkakartoituksessa havaitaan palkkaeroja sukupuolten välillä, ehditään palkkaerojen syitä vielä pohtia ja mahdollisia toimenpiteitä tehdä rauhassa. Seuraava askel voi olla esimerkiksi työn vaativuuteen pohjautuvan palkkarakenteen määrittely.

Mandatumin palkitsemispalveluissa autamme vuosittain useita yrityksiä toteuttamaan tasa-arvosuunnitelmaan liittyvän palkkakartoituksen. Olemme lisänneet palveluumme myös uuden direktiivin vaatimia raportointitapoja, jotta yrityksillä on mahdollisuus myös tältä osin valmistautua tulevaan uudistukseen mahdollisimman hyvin.

Mandatumin Palkitsemispalvelut-tiimistä löydät apuja sekä tasa-arvosuunnitelmaan liittyvien palkkakartoitusten tekemiseen sekä yrityksen palkkarakenteen määrittelyyn. Samanarvoisen työn määrittelyyn voidaan käyttää esimerkiksi Palkkavaaka®-vaativuuden arviointivälinettä.

 

Lähteet:

[i] Attila, Henna & Koskinen, Hanna (2020): Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:33.

[ii] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla.