Osakassopimus auttaa yrittäjää varautumaan

Ajoissa laadittu osakassopimus auttaa yrittäjiä tilanteissa, joita voi olla vaikea ennakoida. Osakassopimus onkin tärkeä laatia huolella, jotta se tukee osakkaiden tasapuolista kohtelua ja yritystoiminnan jatkuvuutta erilaisissa tilanteissa.

Kuva: Robbie Noble, Unsplash

Useamman osakkaan yrityksessä vastuut ja riskit pystytään jakamaan yrityskumppaneiden kesken. Yhteisomistajuuteen liittyy kuitenkin myös ylimääräisiä riskejä, joita etenkään aloittavat yrittäjät eivät välttämättä tule ajatelleeksi. Yhden tai useamman osakkaan menehtyminen, sairastuminen tai aie myydä oma osuutensa yrityksestä asettavat haasteen yritystoiminnan jatkuvuudelle. 

Osakassopimus yhdessä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen kanssa muodostavat yhtiön oikeudellisen perustan. Yhtiöjärjestykseen verrattuna osakassopimuksella voidaan sopia osakkaiden välisistä asioista joustavammin eikä osakassopimuksen tarvitse olla julkinen.

Osakassopimuksen avulla yrityksen osakkaat voivat sopia yhteiset pelisäännöt keskinäisistä suhteistaan ja yhtiön hallinnosta. Huolella suunniteltu osakassopimus auttaa takaamaan osakkaiden tasapuolisen kohtelun myös tilanteissa, joissa yrityksen omistajuus muuttuu.

Osakassopimus on tärkeä osa yrittäjien varautumisen kokonaisuutta. Yksi tärkeimmistä sopimukseen kirjattavista asioista on suunnitelma siitä, kuinka yrityksen omistus ja päätöksenteko jakautuvat yhden tai useamman osakkaan poistuttua yritystoiminnasta. Tällöin esimerkiksi kuolemantapauksessa yrityksen päätäntävaltaa ja varoja ei siirry suunnittelemattomasti menehtyneen perillisille yhtiökumppanin sijaan.

Osakassopimuksella turvaat yritystoiminnan jatkuvuuden

Osakassopimus on lähtökohtaisesti järkevä laatia, jos yrityksen omistaa useampi osakas. Sopimus auttaa osakkaita varautumaan yllättäviin haasteisiin, kuten osakkaan kuolemaan tai osakkaiden riitautumiseen.

Sopimuksen avulla voidaan turvata yritystoiminnan jatkuvuus. Erityisesti pienissä yrityksissä yhdenkin osakkaan kuolema tai yritystoiminnasta pois jättäytyminen voivat lamaannuttaa yrityksen toiminnan. Osakkaiden kannattaakin siis varmistaa ajoissa, etteivät yhtiön omistus- ja päätöksentekopohja voi muuttua tavalla, joka ei ole yritystoiminnan kannalta toivottavaa. Riskinä on, etteivät yrityksen tai yhä mukana olevien osakkeenomistajien varat riitä lunastamaan osakkeita itselleen pois lähteneeltä osakkaalta, jolloin yrityksen edellytykset jatkaa voivat merkittävästi heikentyä.

Artikkeli jatkuu

Osakassopimus on tärkeä niin perheyrityksille kuin muillekin yrityksille, joissa omistajia on useampia. Vaikka yrityksen osakkaat ja heidän perheensä olisivat keskenään läheisiä, selkeyttää ajoissa tehty sopimus yritystoiminnan omistamiseen liittyviä muutoksia.

Esimerkiksi yrityksen osakkeiden periytyminen usealle eri henkilölle tai alaikäisille lapsille ei välttämättä ole toivottavaa, ja se saattaa hankaloittaa yrityksen päätöksentekoa. Kuolemantapauksessa ajoissa tehty osakassopimus ja siihen liittyvä riskihenkivakuutus voivat auttaa takaamaan, että menehtyneen osakkaan omaiset saavat oman osuutensa yrityksen arvosta.

Osakassopimus kannattaa laatia huolella ja ajoissa

Yritystoimintaan ja osakkaiden elämään liittyvät vastoinkäymiset voivat aiheuttaa yllättäviä haasteita yrityksen jatkuvuudelle. Nämä haasteet eivät yleensä ole ainakaan aloittavan yrittäjän mielessä, mutta monella pitkäänkin toimineella yrittäjällä osakassopimus on laatimatta. Osakassopimusta tuskin voi laatia liian aikaisin, mutta yllättävässä tilanteessa sen laatiminen voi olla liian myöhäistä.

Erilaisia riskejä ja niihin varautumista kannattaa tarkastella asiantuntijoiden kanssa, jotka osaavat auttaa yrittäjää ottamaan mahdollisimman kattavasti erilaiset riskit huomioon. Kokonaisvaltainen osakkaiden turva koostuu niin huolella tehdystä osakassopimuksesta kuin riittävästä vakuutusturvasta.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää osakassopimuksesta osana yrittäjän varautumista, jätä yhteydenottopyyntö.