Miten kestävyys huomioidaan henkilövakuuttamisessa?

Yritysten vastuullisuus ja liiketoiminnan kestävyys kiinnostaa yhä enemmän niin sijoittajia, asiakkaita kuin laajaa yleisöäkin. Henkilövakuuttamisen kohdalla voi kuitenkin olla haastavaa hahmottaa, miten kestävyyteen voidaan panostaa. Mitä kestävällä vakuuttamisella tarkoitetaan ja miten sillä voidaan vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan?  

Kuva: Unsplash/Anne Nygård

Vakuutusyhtiöiden keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että elämän aikana koetut vahingot tai vastoinkäymiset eivät aiheuta ihmisille ylipääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia. Yhtiöillä on keskeinen rooli yhteiskunnassa taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä riskienhallitsijana, riskinkantajana ja sijoittajana. Vastuullisesti toimiessaan vakuutusyhtiöt luovat positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia muun muassa täydentämällä yksilön lakisääteistä sosiaaliturvaa.

Kestävässä vakuutusliiketoiminnassa huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät näkökulmat. Henkilövakuuttamisessa korostuvat erityisesti liiketoiminnan tuottamat sosioekonomiset vaikutukset. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi yhtiöiden tarjoamissa ratkaisuissa siihen, miten varautua vakaviin sairauksiin tai onnettomuuksiin, ja siten turvata asiakkaiden ja heidän perheidensä taloudellisen tilanteen vastoinkäymisten kohdatessa.

Vakuutusalan kestävyyttä ohjaavat YK:n periaatteet

YK:n ympäristöohjelmassa (UNEP FI) kehitetyt kestävän vakuuttamisen periaatteet (Principles for Sustainable Insurance, PSI) ohjaavat vakuutusalan yrityksiä toimimaan ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan kattavan viitekehyksen mukaisesti. Kyseessä on YK:n ja vakuutusalan suurin yhteistyöhanke. Periaatteet pohjautuvat ajatukseen, että kaikki vakuutusarvoketjun toiminnot, mukaan lukien vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, tehdään kestävällä ja eteenpäin katsovalla tavalla tunnistaen, arvioiden, halliten ja seuraten ESG-asioihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Allekirjoittamalla YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet yhtiö sitoutuu muun muassa sisällyttämään päätöksentekoon vakuutusliiketoimintansa kannalta olennaiset ESG-asiat, toimimaan yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa ESG-asioiden edistämiseksi sekä osoittamaan läpinäkyvyyttä viestimällä säännöllisesti edistymisestä periaatteiden toteuttamisessa. Mandatum-konsernin henkilövakuuttamisesta vastaava tytäryhtiö Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) sitoutui YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin joulukuussa 2023, ja raportoi jatkossa edistymisestään periaatteiden toteuttamisessa osana konsernin vuosiraportointia.

Kestävän henkilövakuuttamisen keskeisiä käsitteitä

Kestävä vakuuttaminen edellyttää huomion kiinnittämistä liiketoiminnalle olennaisiin asioihin kuten vastuunvalintaan, riskien arviointiin, oikeudenmukaiseen kohteluun ja asiakaslähtöisyyteen.

Vastuunvalinta ja riskien arviointi liittyvät vahvasti yhteen. Vakuutettu luokitellaan riskitason ja todennäköisyyden perusteella tiettyyn vakuutusriskiluokkaan. Vakuutusriskiä arvioitaessa huomioidaan vakuutettavan nykyinen terveydentila ja hänen terveyshistoriansa. Arviointi tehdään lääketieteellisten, vakuutusmatemaattisten ja tilastollisten tekijöiden pohjalta. Yhdenmukainen prosessi takaa sen, että samalla riskitasolla oleville vakuutuspäätös on samanlainen.

Oikeudenmukaisuuden periaate ohjaa korvauskäsittelyä varmistaen tasapuolisen kohtelun kaikille asiakkaille. Kukin vakuutettu osallistuu kustannuksiin oman vakuutustapahtuman todennäköisyyden mukaan. Oikeudenmukainen korvauskäsittely tarkoittaa, että kaikkia asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja heille tarjotaan sama informaatio vakuutuksen ehdoista ja korvauskäsittelystä. Korvaustoiminnan periaatteena on, että asiakas saa sen korvauksen, joka hänelle lain ja vakuutussopimuksen mukaan kuuluu, vaikka hän ei osaisi sitä hakea.

“Korvauskäsittelyn oikeudenmukaisuudessa keskeistä on myös yhtiön proaktiivisuus. Esimerkiksi kuolemantapauksissa Mandatum ottaa ennakoivasti yhteyttä asiakkaan omaisiin tai läheisiin varmistaakseen, että he saavat tiedon oikeudesta vaatia korvausta. Tämä nähdään kestävänä vakuuttamisena mutta myös hyvänä asiakaspalveluna”, kertoo Mandatum Lifen toimitusjohtaja Jukka Kurki.

Asiakaslähtöisyys on keskeinen osa vastuullista toimintaa. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalle tarjotaan palvelua, joka laajuudeltaan vastaa hänen tarpeitansa ja riskiprofiilia. Myynnissä ja markkinoinnissa tulee huolehtia siitä, että asiakas ymmärtää palvelun tuoman hyödyn ja sen mahdolliset riskit. Selkeät tiedot tuotteista ja palveluista ovat helposti saatavilla.

“Suomalaiset ovat vielä pääosin alivakuutettuja. Vakuutusyhtiönä tehtävämme on tuoda esille millaisiin tapahtumiin ja millaisilla laajuudella asiakkaan kannattaa varautua. Ratkaisu näyttää asiakkaan tilanteesta riippuen erilaiselta. Tärkeintä onkin varmistaa ratkaisun sopivuus asiakkaan elämäntilanteeseen”, tarkentaa Kurki.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat turvaa ja taloudellista suojaa yksilöille ja perheille kaikissa elämäntilanteissa. Kestävän vakuuttamisen tavoitteena on luoda kestäviä vakuutusratkaisuja, jotka edistävät yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Heräsikö kiinnostuksesi kestävää vakuuttamista kohtaan?

Lue lisää miten kestävyys huomioidaan henkilövakuuttamisessa täältä