Allokaationäkemys: Kohti kesää ja korkojen laskua

Toukokuun aikana markkinoilla on päästy takaisin kiinni alkuvuoden positiiviseen markkinakehitykseen. Talousdata kertoo rohkaisevaa tarinaa etenkin Euroopassa. Osakemarkkinoilla pitkään hyljeksityt teemat ja toimialat ovat nostaneet päätään ja haastavat keskittynyttä markkinaa.

Kuva: Unsplash / Jene Stephaniuk

Huhtikuu toi varsin positiiviseen markkinoiden alkuvuoteen säröjä, kun riskisijoitukset horjahtelivat korkojen nousun ja teknologiayhtiöihin liittyvän epävarmuuden seurauksena. Osakkeet laskivat globaalisti huhtikuussa Yhdysvaltojen johdolla. Luottoriskipreemiot levenivät, ja korot nousivat inflaatio-odotusten noustessa. Tunnelmat kuitenkin rauhoittuivat toukokuussa vahvan tuloskauden ja Yhdysvaltain keskuspankin positiivisten viestin myötä.

Viime kuussa nähty pieni markkinoiden korjausliike tasasi osakkeiden arvostuksia hieman alaspäin. Osakkeiden arvostustasoja tarkasteltaessa Euroopan ja kehittyvien markkinoiden arvostukset ovat suhteellisesti maltillisia verrattuna Yhdysvaltojen markkinaan, jossa markkinoiden voimakas nousu on kestänyt pidempään. Myös Euroopassa yksittäiset sektorit ovat kallistuneet tämän vuoden aikana ja esimerkiksi tänä vuonna voimakkaasti noussut informaatioteknologiasektori on historiaansa nähden korkeasti arvostettu Euroopassa.

Euroopan talousdata kielii vahvistuvista kasvunäkymistä

Osakemarkkinoilla on seurattu tiiviisti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskautta. Yhdysvalloissa teknologiayhtiöt ovat pitäneet pintansa tuloksia tarkasteltaessa, ja toisaalta Euroopassa tuloskausi näyttää odotetun vaisulta. Yhdysvalloissa raportoineiden yhtiöiden tuloskasvu on ollut noin viisi prosenttia, kun koko vuoden tuloskasvuodotus on noin yhdeksän prosenttia. Euroopassa raportoineiden yhtiöiden tulokset ovat supistuneet noin seitsemän prosenttia, mikä on kuitenkin hieman odotettua parempi tulos. Koko vuodelle Euroopassa odotetaan maltillista noin yhden prosentin tuloskasvua.

Markkinoilla on myös seurattu Yhdysvaltojen inflaatiokehitystä jo pidempään, koska sillä on suora vaikutus maan korkopolitiikkaan. Yhdysvaltain keskuspankki FED:n toukokuun alun kokous toikin osakemarkkinoille helpotusta, kun keskuspankki ilmoitti, etteivät koronnostot ole tällä hetkellä FED:n työkalupakissa nousseista inflaatiohuolista huolimatta. Monet markkinatoimijat olivat ehtineet huolestua siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki joutuisi nostamaan ohjauskorkoaan edelleen, kun inflaation hidastuminen oli ollut markkinoiden odotusta hitaampaa ja toisaalta Yhdysvaltojen talouden luvut erittäin vahvoja.

Yhdysvaltojen talouslukuihin liittyen työmarkkinoilta kuuluikin Yhdysvalloissa vihdoin odotettua heikompia uutisia, kun uusia työpaikkoja avautui taloudessa ennakoitua vähemmän ja palkkojen kehitys hidastui hieman odotettua enemmän. Yhdessä FED:n kommenttien kanssa nämä tekijät tulkittiin markkinoilla positiiviseksi signaaliksi niiden inflaation hidastumista ja korkojen laskemista tukevan vaikutuksen vuoksi. Alkuvuoteen verrattuna Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskoron laskuodotukset ovat kuitenkin markkinoilla siirtyneet pidemmälle ja tällä hetkellä ensimmäinen kokonainen koronlasku on hinnoiteltu tämän vuoden marraskuulle.

Euroopassa puolestaan huhtikuulta saadut palvelualojen ostopäällikköindeksit kertoivat edelleen vahvistuvista näkymistä. Myös euroalueen talouden kehitys ylitti ekonomistien odotukset, kun sen bruttokansantuote kasvoi 0,3 prosenttia vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Euroopan keskuspankki EKP:n ohjauskoron 0,25 prosentin lasku on lähes täysin hinnoiteltu kesäkuulle markkinoilla, ja EKP on viestinyt kesäkuun koronlaskun olevan hyvin todennäköinen skenaario. Näin ollen tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että EKP laskee ohjauskorkoaan historiallisesti ennen Yhdysvaltojen keskuspankkia.

Euroalueen odotuksia parempi bruttokansantuotteen kehitys antaa orastavia viitteitä siitä, että euroalueen talouskehitys voisi palata hieman paremman kasvun uralle tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä Euroopan ja Yhdysvaltojen talouslukujen välillä on jopa havaittavissa lievää tasaantumista. Mikäli Euroopassa siirrytään koronlaskuihin ennen Yhdysvaltoja, tämä talouksien tasaantumisen trendi saattaisi vahvistua.

Indeksejä laajempi hajautus on tuonut voittoja viime aikoina

Näkemyksemme mukaan koronlaskut alkavat Euroopasta. Salkkujemme korkoriski on keskimääräinen. Yhdysvalloissa yritysten joukkolainojen luottoriskilisät ovat edelleen historiallisen kireällä ja olemme jatkaneet yhdysvaltalaisten matalamman luottoluokituksen yrityslainojen suojaamista. Näkemyksemme mukaisesti korkosijoitusten riski-tuottosuhde on edelleen Euroopan markkinoilla yleisesti Yhdysvaltoja parempi.

Osakesalkussamme nostimme hieman Yhdysvaltojen osakepainoa huhtikuun markkinakorjausliikkeen aikana ja toisaalta vähensimme hieman kehittyvien markkinoiden osakepainoa myymällä Kiinan markkinoiden sijoituksiamme. Yhdysvalloissa markkinapainon lisäys tehtiin ostamalla osakesijoituksia hieman indeksipainoja laajemmin. Yleisesti osakesalkkumme on näkemyksemme mukaisesti markkinoita laajemmin hajautettu, sillä markkinoiden pitkään jatkunut keskittyminen muutaman suuryhtiön varaan on lisännyt mielestämme riskejä.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa suurimman 10 yhtiön osuus osakemarkkinaindeksistä on jatkanut kasvamistaan vuoden alusta ja on tällä hetkellä selkeästi suurimmillaan vuodesta 2000 lähtien mitattuna. Huhtikuun lopussa suurimman 10 yhtiön paino yhdysvaltalaisessa laajassa osakemarkkinaindeksissä oli noin 38 prosentin luokkaa, historiallisen keskiarvon ollessa hieman vajaa 24 prosenttia. Toisin sanottuna hieman vajaa 40 prosenttia yhdysvaltalaisen osakeindeksin tuotoista lepää nykyisellään 10 suurimman yhtiön harteilla. Viimeisten viikkojen aikana tuotot ovat kuitenkin hajautuneet laajemmalle joukolle yhtiöitä, sektoreita ja alueita. Esimerkiksi viime vuonna hyljeksityt suomalaiset ja kiinalaiset osakkeet ovat tuottaneet erityisen hyvin.

Osakesalkkumme positiosta löytyy myös edelleen korkoherkkiä teemoja, joiden uskomme hyötyvän laskevasta korkotasosta. Näistä teemoista esimerkiksi globaalit puhtaaseen energiaan keskittyvät yhtiöt sekä eurooppalaiset pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat huhtikuun markkinakorjausliikkeen jälkeen tuottaneet laajaa markkinaa paremmin samalla kun pitkät korot ovat laskeneet markkinoilla.

 

Viittaus yksittäiseen yritykseen tai arvopaperiin, ei ole suositus ostaa tai myydä kyseistä yritystä tai arvopaperia. Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään tutustua huolellisesti rahoitusvälineistä annettuihin tietoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan arvioonsa, tavoitteisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. Rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetyt tiedot perustuvat esityksen tekohetkellä käytössä olleisiin tietoihin sekä Mandatumin sen hetkisiin näkemyksiin ja arvioihin. Mandatum ei takaa esitettyjen tietojen, näkemysten tai arvioiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Mandatum voi muuttaa näkemyksiään tai arvioitaan ilman erillistä ilmoitusta.