Johtaja, jaksatko johtaa?

Ylimmästä johdosta jopa 60 prosenttia kokee työnsä ylikuormittavan heitä. Johtajien onkin tärkeää tunnistaa itselleen sopivia tapoja palautua paineiden alla – niin yrityksen kuin johtajan itsensäkin vuoksi.

Kuva: Unsplash

Millaista osaamista minulta vaaditaan tulevaisuudessa? Miten voin parantaa omaa jaksamistani hektisen arjen keskellä? Kuinka voin auttaa johdettaviani saavuttamaan heidän tavoitteensa?

Nämä kysymykset pyörivät monien johtajien mielessä, kun he työskentelevät erilaisten paineiden ja odotusten keskellä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Johtajien jaksamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota sekä johtajan itsensä että yrityksen näkökulmasta, sillä johtajan hyvinvoinnilla on vaikutusta yrityksen toimintaan ja tuloksiin. 

Moninaisten odotusten ristipaineessa

”Oikeudenmukaisuus, ihmiskeskeisyys ja sosiaaliset taidot kuuluvat tulevaisuuden johtajan menestystekijöihin. Myös kyky reflektoida omaa ja muiden toimintaa on hyvin keskeinen tekijä. Lisäksi uteliaisuus ja muutosvalmius ovat johtajille tärkeitä ominaisuuksia”, kiteyttää MPS Executive Searchin Leader of Banking & Finance segment Jussi Kärkkäinen.

Johtajilta vaaditaan usein paljon, ja eri sidosryhmät saman organisaation sisällä saattavat toivoa johtajalta erilaisia johtamistapoja ja osaamista.

”Kun kysytään hallitukselta, he toivovat johtajalta itsenäistä ja tuloksellista johtamista. Keskijohto puolestaan kaipaa muutoksen edistäjää ja uudistajaa. Työntekijät toivovat ihmisläheistä, yhteisten asioiden kehittäjää ylimpään johtoon”, kertoo MPS:n tutkimusjohtaja Niilo Mäkelä erilaisista johtajiin kohdistuvista odotuksista.

Erityisesti johtajan oikeudenmukaisuuden merkitys korostuu nykyaikana, kun yritykset käyvät kovaa kilpailua osaavasta henkilöstöstä.

”Johdon oikeudenmukaisuus on yksi perusasioita, joista johtajan tulisi pitää kiinni. Epäoikeudenmukaisuuden tunne on vahvimpia poisajavia voimia, ja siksi oikeudenmukaisen yrityskulttuurin luomisen pitäisi olla ylimmän johdon ja hallituksen agendalla”, korostaa lääketieteen tohtori, hallintotieteen kunniatohtori ja hallitusammattilainen Leena Niemistö.

Yksi johtajien yleisesti kokemista haasteista liittyy heidän saavutettavuuteensa. Erityisesti muutosten tai haasteiden keskellä johtajaan voi kohdistua paine olla tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Tämä voi vaikeuttaa myös palautumista merkittävästi.

”Keskeistä on omien rajojen tunnistaminen ja palautumisen varmistaminen. Nostaisin myös sen näkökulman, millaista esimerkkiä johtaja näyttää omalle organisaatiolleen omalla työajanhallinnallaan ja vapaa-ajan kunnioituksellaan”, kertoo Mandatumin palkitsemispalveluiden liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nyman.

”Välillä tulee tilanteita, joissa johtajan on oltava saavutettavissa kellon ympäri. Tämän jaksaa, kun tilanne ei ole jatkuva. Tällainen 24/7-työskentely on kuitenkin lyhytnäköistä”, toteaa Niemistö palautumisen tärkeydestä pitkäaikaisen jaksamisen edellytyksenä.

Oman tasapainon etsimistä

MPS:n laajan johtajuustutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista ylimmän johdon edustajista kokee työnsä ylikuormittavana.

”Eniten johtajia huolettaa pärjäämisen osoittaminen muille ja riittämätön aika itselle. Myös riittämätön aika perheelle ja ystäville sekä työn vaikutukset omaan terveyteen huolettavat johtajia”, kertoo Mäkelä.

Tutkimuksen mukaan koti vaikuttaa toimivan tukipilarina valtaosalle johtajista. Kun työ vie paljon aikaa ja energiaa, kotielämä tuo tasapainoa ja kasvattaa hallinnan tunnetta, vaikka muista elämän osa-alueista joutuisi joustamaan.

Johtaminen on usein yksinäistä työtä, ja yksinäisyys lisää huolten määrää. Yksinäiseksi itsensä kokevat johtajat kokevat keskimäärin 50 prosenttia enemmän huolta kuin johtajat keskimäärin ja jopa kaksin kertaisesti ei-yksinäisiin johtajiin verrattuna. Kollegan kanssa jaettu huoli on kuitenkin puolikas huoli, sillä keskusteleminen ja huolten jakaminen pienentää murheen määrää.

Huolten kasvaessa myös vuorovaikutus muiden kanssa usein vähenee ja passivoituneisuus lisääntyy, jolloin palautumisen merkitys kasvaa. Yhtä oikeaa kaikille sopivaa palautumistapaa ei ole, joten jokaisen johtajan tuleekin löytää juuri itselleen sopiva tasapaino työn, perheen, ystävien ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisen välille.

Jotta johtajat jaksavat johtaa ajoittain epämukavissakin tilanteissa, on hyödyllistä pohtia itselleen tärkeitä motivaattoreita. Yhtä yleistä kaikkia motivoivaa tekijää ei kuitenkaan ole, vaan erilaiset johtajat innostuvat erilaisista asioista.

MPS:n tutkimuksessa yleisimmiksi motivaattoreiksi nousivat mahdollisuus vaikuttaa ja käyttää päätösvaltaa, kehittää omaa osaamista ja ammattitaitoa sekä ohjata ja valmentaa muita. Johtajat arvostavat työssään myös itsenäisyyttä, haastavien ongelmien parissa työskentelyä ja hyvää taloudellista palkitsemista.

Lue lisää: Miksi rahallisella palkitsemisella on väliä?

Miten omaa jaksamista sitten voi parantaa?

”Aivojen on tärkeää saada levättyä, jotta luovuus kukoistaisi. Tämä lähtee perusasioista – ruokailu, nukkuminen ja liikunta ovat todella tärkeitä. Aivojen on tärkeää saada myös muuta kuin ruutuaikaa. Usein puhutaan, että nukkuminen on tärkeää, mutta pelkkä nukkuminen ei kuitenkaan riitä, vaan aikaa palautua pitää olla myös päivän aikana”, kertoo Niemistö.